Από τι πάσχουμε ; …


Από σοφούς.
Από σπουδαίους που μας μαγαρίζουν με τη γνώμη τους.
Από όσους αναπάντεχα μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια.
Απ’ την κατάθλιψη του διάσημου.
Απ’ την αγαμησιά του δημοσιογράφου.
Από τόσους χιλιάδες μαλάκες που φωτογραφίζουν προέδρους.
Από βιομηχανίες όπλων.
Από παπάδες.
Από ρούχα που μας κρύβουν.
Από βιοπάλη.
Από σκυλάδικα σε λεωφορεία σε γιωταχή σε κομμωτήρια.
Από χριστιανές πουτάνες με ψηφιακό μουνί.
Από αγανάκτηση που αν της βγάλεις την πρίζα γίνεται γελάδι του καναπέ.
Από σκουπίδια.
Από μανία για δουλεία.
Από χλιδή άλλων.
Από τράπεζες σπέρματος.
Από τεχνητά δόντια βραχιόλια και βέρες.
Από κίβδηλη αλεξανδρινή σοφία.
Από ορυχεία χρυσού.
Απ’ τον εθελοντισμό των ηλιθίων.
Απ’ τα θαύματα και τα νύχια των αγίων.
Από αναλύσεις και αναλυτές που γουργουρίζουν σαν οχετοί.
Από αντισυστημικούς σπιούνους.
Από αντιεξουσιαστές με σχιζοφρενική ορμή και κοντίσιονερ.
Από τρυφερότητα σ’ έναν πολεμοχαρή κόσμο.
Από πράκτορες τραπεζίτες πιστωτές.
Από τρίτο δρόμο.
Από ψηφοφόρους.
Από ευρωκομουνισμό.
Από ανταγωνισμό.
Από δημοκρατία.
Από τσούλες όλο γλύκα και βασανιάρικες χίμαιρες.
Από τροχαία και πηχτό αίμα.
Από βιντεάκια με τον πόνο των άλλων.
Από μουσεία πολέμου.
Από οστεοφυλάκια.
Από γυμνές χωρίς γύμνια.
Από σκάνδαλα χωρίς σκανδάλη.
Από σκούξιμο χωρίς ηδονή.
Από ανταλλάξιμους οργασμούς.
Από ορολογίες και ηθική.
Από κέρδος αποταμίευση εγκράτεια πλούτο φτώχια στέρηση πολυτέλεια σπατάλη.
Από χείλη δαγκωμένα για την απόλαυση των άλλων.
Από ντροπή.
Από τύψεις.
Από γαστρική παλινδρόμηση.
Απ’ το φερμουάρ των ονείρων μας που’ χει σκαλώσει στα κέρδη των άλλων.

Αντώνης Αντωνάκος

apoti


Aπό:https://komparsos.wordpress.com/2017/07/31/%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9-%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/#more-4030

Οι τράπεζες, το 1,2 τρισ. «κόκκινα» δάνεια και ένα πανευρωπαϊκό πλιάτσικο…


Οι προωθούμενοι κοινοί κανόνες διαχείρισης των NPLs ως μηχανισμός μιας γιγαντιαίας καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης στην Ευρωζώνη

Μπο­ρεί το δη­μό­σιο χρέος της Ευ­ρω­ζώ­νης να μο­νο­πω­λεί το επί­ση­μο εν­δια­φέ­ρον της ευ­ρω­κρα­τί­ας επί επτά χρό­νια, αλλά από άποψη με­γε­θών το με­γα­λύ­τε­ρο πρό­βλη­μά της είναι το ιδιω­τι­κό χρέος. Κυ­μαί­νε­ται από το επί­πε­δο του 87% του ΑΕΠ στη Σλο­βε­νία, μέχρι το 335% του ΑΕΠ στο Λου­ξεμ­βούρ­γο. Υπάρ­χει βέ­βαια το ρεκόρ της Κύ­πρου, με 355% του ΑΕΠ χρέος ιδιω­τι­κού τομέα, αλλά τη δια­φο­ρά την κά­νουν τα από­λυ­τα με­γέ­θη: το ιδιω­τι­κό χρέος Γαλ­λί­ας και Γερ­μα­νί­ας έχει ξε­πε­ρά­σει προ πολ­λού τα 3 τρισ. ευρώ σε κα­θε­μιά.

Και πάλι, όμως, η γε­νι­κή έν­νοια «χρέος ιδιω­τι­κού τομέα» θο­λώ­νει την ει­κό­να, γιατί σ’ αυτό το γε­νι­κό μέ­γε­θος αθροί­ζο­νται νοι­κο­κυ­ριά και επι­χει­ρή­σεις. Η πραγ­μα­τι­κή απει­λή αφορά το χρέος των επι­χει­ρή­σε­ων, που κι­νεί­ται από 50% του ΑΕΠ στη Λι­θουα­νία, μέχρι 280% στο Λου­ξεμ­βούρ­γο, σύμ­φω­να με τα πιο πρό­σφα­τα δια­θέ­σι­μα στοι­χεία. Συ­νο­λι­κά, το ιδιω­τι­κό χρέος στην Ευ­ρω­ζώ­νη τον πε­ρα­σμέ­νο Απρί­λιο ξε­πέ­ρα­σε τα 13 τρισ. ευρώ (106% του ΑΕΠ). Απ’ αυτό το ιλιγ­γιώ­δες ποσό, πάνω από 10 τρισ. ευρώ αντι­στοι­χούν σε δα­νει­σμό από τα πι­στω­τι­κά ιδρύ­μα­τα. Κι απ’ αυτά, 1,2 τρισ. χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται «μη εξυ­πη­ρε­τού­με­να δά­νεια» (NPL). Πάνω από τα μισά αντι­στοι­χούν σε δά­νεια προς τον επι­χει­ρη­μα­τι­κό τομέα.

Ευ­ρω­παϊ­κό Σω­φρο­νι­στή­ριο Δα­νειο­λη­πτών

Αυτό το τε­λευ­ταίο μέ­γε­θος, το 1,2 τρισ. «κόκ­κι­να» δά­νεια, είναι ο άξο­νας γύρω από τον οποίο κα­τα­στρώ­νε­ται ένα τε­ρά­στιο σχέ­διο ανα­διάρ­θρω­σης τόσο του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού όσο και του «πα­ρα­γω­γι­κού» τομέα στην Ευ­ρω­ζώ­νη. Στην τε­λευ­ταία συ­νε­δρί­α­ση του Eurogroup κα­ταρ­τί­στη­κε ένας οδι­κός χάρ­της ενερ­γειών μέχρι το τέλος του 2018, ο οποί­ος σε με­γά­λο βαθμό αξιο­ποιεί τη μνη­μο­νια­κή εμπει­ρία της Ελ­λά­δας. Τις ανα­λαμ­βά­νουν η Κο­μι­σιόν, η ΕΚΤ και η Ευ­ρω­παϊ­κή Τρα­πε­ζι­κή Αρχή. Οι υπό δια­μόρ­φω­ση «ενέρ­γειες» απο­σκο­πούν σε κοι­νούς κα­νό­νες δια­χεί­ρι­σης των μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων δα­νεί­ων, προ­λη­πτι­κούς, ώστε να μη δη­μιουρ­γη­θεί νέα γενιά NPLs, και κα­τα­σταλ­τι­κούς για την αντι­με­τώ­πι­ση όσων ήδη υπάρ­χουν.

Συνέχεια

Ιταλικά Cayenne. Από που προέρχεται η βία της Γένοβα 2001 …


του Alexik *  

Κάποιος ζογκλέρ του λόγου, δεκάδες χρόνια πριν, έγραψε »τον έπαινο της έλλειψης της μνήμης». Έμοιαζαν σχεδόν επαναστατικά λόγια, γιατί κατέγραφαν την διάρρηξη της ιστορικής συνέχειας του εργατικού κινήματος του χίλια οκτακόσια-εννιακόσια και μας καλούσαν να κοιτάξουμε το μέλλον δίχως το εμπόδιο των διανοητικών σχημάτων του παρελθόντος. Έτσι φαίνονταν.

Αντιθέτως ήταν ένας λόγος  αφοπλιστικός, συνεργός, ευνοϊκός προς την εξουσία. Η οποία, αντιθέτως, διατηρεί προσεκτικά “μνήμη” όλου εκείνου που συνέβη στο παρελθόν, ειδικότερα στο μέτωπο του κοινωνικού και πολιτικού αγώνα. Το κάνει με τα αρχεία, με τους πολιτιστικούς θεσμούς όπως και με τους κατασταλτικούς, το κάνει με τις σχολές της αστυνομίας, τα “πανεπιστήμια” για μυστικές υπηρεσίες, με ιεράρχες ικανούς να αντιμετωπίσουν τις εκκολαπτόμενες υποκειμενικότητες που φέρουν ανθεκτική εμπειρία, το κάνει “επιστημονικά” διότι έχει καθαριστεί από κάθε χαρακτηριστικό υποκειμενικό ή ποιοτικό. Με τον έλεγχο κάθε καινούργιας τεχνολογίας που εφαρμόζεται στην καταχώρηση του κάθε μεμονωμένου πολίτη, από την κούνια μέχρι τον τάφο (τα social network βρίσκονται εκεί και γι αυτό).

Αυτό το δοκίμιο του Alexik, που δημοσιεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Carmilla, ανακατασκευάζει το νήμα που συνδέει τις κατασταλτικές πρακτικές που προέκυψαν σχεδόν “ξαφνικά” – δυσανάλογες και σκανδαλώδεις-κατάφωρες σε σχέση με το ποσοστό  “επαναστατικότητας” του κινήματος No Global – κατά την διάρκεια της Γένοβα Genova 2001. Πάγιες πρακτικές που συστάθηκαν από την μοναρχία της Σαβοΐας , αναπτύχθηκαν σε φασιστικό έλεγχο από την φασιστικήOvra, κληρονομήθηκαν δίχως εκκαθαρίσεις – ούτε καν “πολιτιστικές” – από την Δημοκρατία που γεννήθηκε από την Αντίσταση και εφαρμόζονται σήμερα, ακριβώς, από τις απεριόριστες δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία της πληροφορικής, social network και big data. Όλα εργαλεία “τεχνικά-επιστημονικά” των οποίων η κοινωνική λειτουργία δεν είναι από μόνη της θετική ή αρνητική, αλλά “εξαρτάται” – μαρξιανικά – από την χρήση τους. Δηλαδή από τον τύπο του υποκειμένου το οποίο τα χρησιμοποιεί και από τον τύπο των στόχων που θέλει να πραγματοποιήσει.

Συνέχεια

Κυρώσεις…


Εντελώς εγκυκλοπαιδικά, και επειδή όταν η ιστορία γίνεται κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ποιο γεγονός θα αποδειχθεί σημαντικό στην εξέλιξη, να θυμίσουμε ότι οι τελευταίες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας (και, όποιον πάρει η μπάλα: κατά της γερμανίας και άλλων στην ε.ε.) δικαιολογήθηκαν σαν απάντηση:

  • Στην μοχθηρή εμπλοκή της Μόσχας στις πρόσφατες αμερικανικές εκλογές… Είναι ένα θέμα που προσφέρεται για πολλά διδακτορικά σε ότι αφορά τις ιδεολογικές λειτουργίες στις postmodern κοινωνίες: πρόκειται για κάτι που δεν έχει αποδειχθεί, δεν έχει καν στοιχειοθετηθεί, και ακόμα δεν έχει κατηγορηθεί κανένας συγκεκριμένα… Ωστόσο … «παίζει». Φαίνεται ότι κάθε ξοφλημένος έχει μια «υπόθεση Γεωργίου» να τρώγεται.
  • Στο ρόλο της Μόσχας στην ανατολική ουκρανία. Πραγματικότατος, χωρίς καμία αμφιβολία. Όσο ο ρόλος της Ουάσιγκτον στο Κίεβο…
  • Στην προσάρτηση της Κριμέας. Ο.Κ….
  • Στον ρόλο της Μόσχας στη συρία! Είναι κάτι που δεν αναφέρεται, αλλά η αμερικανική «εθνική γραμμή» όντως κατηγορεί την Μόσχα για την υποστηρίξη στον Άσαντ και για την καίρια στρατιωτική ενίσχυσή του. Αυτό, αν και η επίσημα η Ουάσιγκτον έχει παραδεχτεί την ήττα της στη συρία. (Ή, ίσως, εξαιτίας αυτής της ήττας να τα έχουν πάρει στο κρανίο οι εκπρόσωποι του αμερικανικού «έθνους»).

Αντίθετα, δεν υπάρχει μνεία, και σίγουρα οι κυρώσεις αυτές δεν αφορούν την αμπχαζία και τη νότια οσετία. Τι να υποθέσουμε; Ότι οι αμερικάνοι εθνοπατέρες έχουν μνήμη χρυσόψαρου;

(φωτογραφία: μπορεί να μην τους φαίνεται, αλλά αυτοί πάνω στο τεθωρακισμένο είναι ρώσοι στρατόμπατσοι. Και που βρίσκονται οι αφιλότιμοι; Πιθανότατα στην Dara’a, νοτιοδυτικά στη συρία, κοντά στα σύνορα με την ιορδανία και το ισραήλ.

Είναι εκεί για να επιτηρούν την εκεχειρία… Και για να εκνευρίζουν το αμερικανικό και το ισραηλινό πεντάγωνο… Ρώσοι στρατιώτες τόσο νότια στη μέση Ανατολή πότε είχαν ξαναεμφανιστεί αυτοπροσώπως; Ούτε στα «ορλωφικά»!)

________________________________________________________

Aπό:http://www.sarajevomag.gr/wp/2017/08/kyrosis/

WWF: Από σήμερα ζούμε με δανεικά από τις επόμενες γενιές…


Τα όρια της Γης εξαντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ

causes-resource-depletion_42f1365d3dca2203

Mια θλιβερή και ανησυχητική ανακοίνωση έκανε το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Άγριας Ζωής (WWF) για το μέλλον του πλανήτη.  Φέτος η ανθρωπότητα εξάντλησε νωρίτερα από ποτέ τους φυσικούς πόρους του πλανήτη και μέχρι και το τέλος του χρόνου θα ζούμε με δανεικά από τις επόμενες γενιές.

Όσον αφορά τα κράτη της ΕΕ και ειδικότερα την Ελλάδα, όπου η αδιαφορία για το περιβάλλον είναι θεσμικά κατοχυρωμένη (και όπου δεν είναι γίνεται για χάρη… επενδυτών όπως η Eλντοράντο) οι οικολογικές καταστροφές, αλλά και ο τρόπος ζωής παράγουν κάθε χρόνο ένα υπέρογκο «οικολογικό χρέος».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου Global Footprint Network (GFN), τη φετινή χρονιά εξαντλήσαμε και επισήμως τους πόρους που η Γη έχει τη δυνατότητα να μας παρέχει για όλο το έτος σήμερα, στις 2 Αυγούστου. Αυτό το θλιβερό ετήσιο ρεκόρ μετάθεσης της μέρας εξάντλησης όλο και πιο νωρίς μέσα στον χρόνο αποδεικνύει πως το οικολογικό χρέος της ανθρωπότητας μόνο βιώσιμο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, σύμφωνα με το WWF και το παγκόσμιο δίκτυο GFN.

Συνολικά η ανθρωπότητα χρειάζεται 1,7 πλανήτες τον χρόνο για να συνεχίζει να ζει με τον ίδιο τρόπο, ενώ αν όλοι ζούσαν όπως οι Έλληνες, θα χρειαζόμασταν 2,5 πλανήτες. Με άλλα λόγια, η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί τη φύση 1,7 φορές γρηγορότερα (ή στην περίπτωση των Ελλήνων 2,5 φορές ταχύτερα) από τον ρυθμό με τον οποίο τα οικοσυστήματα μπορούν να αναπληρώσουν τις απώλειες.

Πρώτη στη σχετική κατάταξη αναδεικνύεται η Αυστραλία (με 5,2 πλανήτες), οι ΗΠΑ ακολουθούν με 5 πλανήτες ενώ εντύπωση αλλά και ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η Κίνα και η Ινδία -που μαζί αντιπροσωπεύουν το 36% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού – βρίσκονται ακόμη σχετικά μακριά από την κορυφή.

Η «Μέρα που ξεπεράσαμε τα όρια της Γης» (Earth Overshoot Day) αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο ο διεθνής ερευνητικός οργανισμός GFN υπολογίζει την ημερομηνία του έτους κατά την οποία η κατανάλωση των φυσικών πόρων από την ανθρωπότητα ξεπερνάει αυτά που ο πλανήτης μπορεί να αναπληρώσει.

Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση του WWF «Ζωντανός Πλανήτης», η άγρια ζωή είναι πιθανό να έχει μειωθεί κατά 67% μέχρι το 2020, εξαιτίας κυρίως της πορείας που έχει διαλέξει η ανθρωπότητα.

Στην έκθεση του WWF, που αποτελεί ουσιαστικά ένα καρδιογράφημα της Γης και ανανεώνεται κάθε διετία, φαίνεται πως ο πλανήτης βρίσκεται στα πρόθυρα «εμφράγματος». Ήδη, μεταξύ 1970 και 2012, ο παγκόσμιος πληθυσμός των ψαριών, πουλιών, θηλαστικών, αμφιβίων και ερπετών έχει μειωθεί κατά 58%. Το ερώτημα είναι αν προλαβαίνουμε να βελτιώσουμε την υγεία του προτού χρειαστεί «μηχανική υποστήριξη».

Με πληροφορίες από το ΤVXS και το WWF


Από:http://www.toperiodiko.gr/wwf-%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD/#.WYJGSt9NxWc

ROXXXY: ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΠΟΥ «ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ» ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ…


Το νέο ρομπότ του σεξ ακούει στο όνομα Roxxxy. Το Roxxxy TrueCompanion (ελληνιστί, Roxxxy η πραγματική συντροφιά) «φτιάχνεται» με τον βιασμό. Και… «φυσικά», έχει ρύθμιση για προσομοιωτή βιασμού με έναν απλό διακόπτη,

Έτσι διαφημίζει το ρομπότ Τεχνητής Νοημοσύνης του σεξ που πριν λίγες μέρες (την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017) ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της ότι βγάζει στην αγορά η εταιρεία TrueCompanion, επισημαίνοντας πως διαθέτει τέσσερεις προεγγεγραμμένες προσωπικότητες.

Η μία εξ’ αυτών είναι η «Frigid Farrah», και περιγράφεται ως «συνεσταλμένη και ντροπαλή» στην ιστοσελίδα του True Companion. Την Frigid Farrah λοιπόν,

if you have Roxxxy using her “Frigid Farrah” personality and you touched her in a private area, more than likely, she will not be to appreciative of your advance.

δηλαδή:

αν την αγγίξεις στην ευαίσθητη περιοχή, μάλλον δεν θα της αρέσει.

Οι άλλες δύο προσωπικότητές της είναι εξίσου προβληματικές: η «Wild Wendy» και η «S&M Susan», όπου τα «χαρακτηριστικά» τους περιγράφονται στον τίτλο τους. Μια άλλη προγραμματισμένη προσωπικότητα που έχει επικριθεί έντονα είναι αυτή που αναγράφεται ως «Young Yoko» και στην ιστοσελίδα περιγράφεται ως: «τόσο, μα τόσο νεαρή (μόλις 18 ετών)֗ σας περιμένει να της μάθετε όλα τα κόλπα».

Η Roxxxy είναι η 9η έκδοση των ρομπότ του σεξ της εταιρείας. Το πρώτο τους ρομπότ, η «Trudy» δημιουργήθηκε την δεκαετία του 1990. Τότε, βέβαια, η λέξη ρομπότ είχε άλλη έννοια και παρέπεμπε πιο πολύ στο μάρκετινγκ.

Εν έτει 2017, με το internet of things να μεσουρανεί, η λέξη ρομπότ στην ουσία παραπέμπει σε «υπηρέτη».

Έχουμε ακούσει για το ψυγείο ρομπότ που θα κάνει τις παραγγελίες σου, μέχρι και για το Google Home που θα κλείνει θέσεις σε εστιατόρια και σινεμάδες, θα δίνει αναφορά για την κυκλοφορία και τον καιρό, θα βρίσκει την μουσική ή την ταινία που «θα ήθελε ο κύριος» (ή η κυρία).

Πώς θα σας φαινόταν, όμως, η ιδέα να βγείτε ραντεβού με ένα ρομπότ;
Ε, λοιπόν, σε έρευνα, που δημοσίευσε η βρετανική εταιρία Nesta τον περασμένο Απρίλιο, διαπιστώθηκε ότι περισσότεροι από το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων νέων θα έβγαιναν ευχαρίστως ραντεβού με ένα ρομπότ.

Για να… επιδοθείτε λοιπόν στον βιασμό, δεν έχετε παρά να αγοράσετε αυτό το ρομπότ που κοστίζει 10.000 δολάρια (και για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, κοστίζει $9,995.00).

Ο καθηγητής Noel Sharkey, ερευνητής και καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης, ξεκίνησε την λειτουργία του Foundation for Responsible Robotics πριν από 18 μήνες, για να διερευνήσει αμφιλεγόμενους τομείς, όπως είναι οι ερωτήσεις σχετικά με το πώς τα ρομπότ μπορούν να επηρεάσουν τα σεξουαλικά εγκλήματα. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής:

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι καλύτερο να βιάζουν ρομπότ παρά να βιάζουν πραγματικούς ανθρώπους. Όμως άλλοι επισημαίνουν ότι αυτό θα ενθάρρυνε μόνο τους βιαστές.

Τα ρομπότ δεν έχουν συναισθήματα. Οι άνθρωποι συνδέονται με τα ρομπότ, αλλά αυτό είναι μονόδρομος γιατί αγαπάς κάτι το οποίο δεν μπορεί να σου ανταποδώσει την στοργή֗ και αυτό είναι θλιβερό.


Σαφώς υπάρχει σεξισμός, φαλλοκρατία, ανδρικός σοβινισιμός και πατριαρχία, μα περί ορέξεως κολοκυθόπιττα στα γούστα.

Το θέμα μας όμως είναι η ειρωνεία της καπιταλιστικής τεχνολογίας που συμβαδίζει με όλα τα άλλα (life style) και επικεντρώνεται στο σεξ. Την ίδια στιγμή που η ίδια τεχνολογία είναι υποβαθμισμένη εκεί που θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους. Και όλοι ξέρουμε τα «θαύματα» που μπορεί να κάνει η τεχνολογία.

Roxxxy, λοιπόν. Το ρομπότ που «φτιάχνεται» με τον βιασμό.

Η απόλυτη κατρακύλα της καπιταλιστικής τεχνολογίας που συμβαδίζει με το life style και επικεντρώνεται στο σεξ ή γούστα είναι αυτά και περί ορέξεως κολοκυθόπιττα;

Δεν είναι πως σοκάρει το θέμα, ούτε και το Roxxxy είναι το πρώτο ρομπότ του είδους, αν και αποτελεί το πρώτο προς βιομηχανική παραγωγή. Είναι η διττή φύση της τεχνολογίας που φυσικά έχει συνιστώσες στην εφάπτουσα πραγματικότητα και κανονικότητα. Δυστυχώς…


Από:http://osarena.net/roxxxy-rompot-poy-ftiahnetai-me-ton-viasmo