ΘΑΥΜΑ! Ο ΘΕΟΣ ΑΙΡΕΙ ΤΑ CAPITAL CONTROLS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΕ…


Εκλησια ΑΕ

Σύμφωνα με το χριστιανικοταλιμπανικό ekklisiaonline.gr επιτρέπονται πλέον αναλήψεις μετρητών για τις Μητροπόλεις έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και για την Αρχιεπισκοπή Αθηνών έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) μηνιαίως,όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου. Στην συγκεκριμένη εγκύκλιο με θέμα «Περί αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών ως προς τα κατ’ εξαίρεσιν επιτρεπόμενα ποσά αναλήψεως μετρητών διά την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και τας Ιεράς Μητροπόλεις» αναφέρονται τα εξής:

(29/9/2015).

Πρωτ. 4705

Αριθμ. Διεκπ. 2122
Αθήνησι 29η Σεπτεμβρίου 2015

Διά του παρόντος διαβιβάζομεν Υμίν την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001258ΕΞ 2015/Χ.Π.2672 απόφασιν του Αξιοτίμου κ. Υπουργού Οικονομικών, υπό τον τίτλον «Ρυθμίσεις θεμά-των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κε-φαλαίων», δημοσιευθείσαν εις το υπ’ αριθμ. 2100/ 25.9.2015 Φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχ. Β΄, ως και το από 28.9.2015 σχετικόν Δελτίον Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, συμφώνως προς τα οποία (παράγρ. 1, εδ. ιθ και κ), κατ’ εξαίρεσιν των επιβληθέντων περιο-ρισμών κινήσεως κεφαλαίων, επιτρέπονται πλέον αναλήψεις μετρητών διά τας Ιεράς Μητροπόλεις έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και διά την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) μηνιαίως, εξ ενός πιστωτικού ιδρύματος και εξ ενός λογαριασμού, επί τη προσκομίσει υπευθύνου δηλώσεως του νομίμου εκπροσώπου αυ-των, ότι δεν έχουν πραγματοποιήσει ανάληψιν εντός του τρέχοντος μηνός εξ άλλου λογαριασμού του ιδίου ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος. Αι ως άνω συναλλαγαί θα διεκπεραι-ούνται απ’ ευθείας διά του δικτύου των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Μεθώνης Κλήμης

__________________________

Aπό:

http://kollectnews.org/2015/10/13/

Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ


του ΓΙΑΝΝΗ ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αν ο καπιταλισμός μπορούσε να εγγυηθεί ότι, πέρα από τη συσσώρευση πλούτου στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας, για όλους τους λοιπούς υποτελείς ήταν εξασφαλισμένα ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, ένας προβλέψιμος κύκλος ζωής κι ένας απαραβίαστος χώρος ελευθερίας, πιθανότατα ουδείς θα είχε πρόβλημα μαζί του. Ο κομμουνισμός θα ήταν μια επαγγελία που θα τρεφόταν μόνο από τον φθόνο όσων δεν αντέχουν στην ιδέα ότι κάποια άλλοι διαθέτουν περισσότερα απ’ αυτούς.

Τίποτα απ’ αυτά δεν υπάρχει. Στους τέσσερις αιώνες ιστορίας του, ο καπιταλισμός έχει αποδείξει ότι είναι αδύνατο να εξελιχθεί χωρίς να βυθίζει στη φτώχεια τάξεις, χώρες και έθνη ολόκληρα, χωρίς να σκορπίζει πόλεμο και καταστροφή σε μεγάλες ζώνες του πλανήτη, χωρίς να περιορίζει δικαιώματα, ελευθερίες, δημοκρατίες, εθνικές κυριαρχίες. Αυτό δεν συντελείται αυθορμήτως, χάρη σε κάποια μεταφυσική «βούληση της Ιστορίας». Η κυριαρχία των πολυεθνικών πάνω στο τελευταίο κύμα παγκοσμιοποίησης τις έχει καταστήσει πολιτική δύναμη με τεράστια, αδιαμεσολάβητη πια επίδραση στις κυβερνήσεις και στους υπερεθνικούς οργανισμούς διακυβέρνησης του καπιταλισμού.

Συνέχεια

Άξιοι!


CQ00pSdWwAgwYxM

ΚΑΡΤΕΣΙΟΣ

Να τα ξαναδούμε. Οι φόροι που πληρώνουμε για ένα πακέτο τσιγάρα αντιστοιχούν στο 82% της λιανικής του τιμής. Δηλαδή, για ένα πακέτο τσιγάρα που το αγοράζουμε 3,70 ευρώ, πληρώνουμε φόρους 3,034 ευρώ. Τέσσερις φορές από την αρχή της κρίσης ανέβηκαν οι φόροι στα τσιγάρα και ετοιμαζόμαστε για την πέμπτη. Να το δεχτώ, το κάνουν για την υγεία μας. Καλοί άνθρωποι. Αναρωτιούνται όμως ταυτόχρονα γιατί αυξήθηκε το λαθρεμπόριο τσιγάρων και χάνουν έσοδα. Έλα ντε, γιατί; Χαζοί άνθρωποι.

Για ένα λίτρο αμόλυβδης βενζίνης που το αγοράζουμε 1,44 ευρώ, πληρώνουμε φόρους 0,96 ευρώ. Δηλαδή, το 66,7% της τιμής λίτρου αμόλυβδης βενζίνης που πληρώνουμε στο βενζινάδικο είναι φόροι. Φόροι έμμεσοι, εκ των πραγμάτων άδικοι καθώς δεν είναι αναλογικοί. Δηλαδή, αυτός που βγάζει 200.000 ευρώ τον χρόνο και ο άνεργος πληρώνουν ακριβώς τους ίδιους έμμεσους φόρους στην αγορά του προϊόντος. Σαφώς και το γνωρίζω ότι έμμεσοι φόροι υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Η διαφορά είναι ότι ο φόρος που επιβάλλεται στην Ελλάδα για την βενζίνη, ο οποίος περιλαμβάνει και μια σειρά άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του δημοσίου, όπως ΔΕΤΕ κ.τ.λ. είναι κατά 30% υψηλότερος από το μέσο όρο φορολόγησης στις 28 χώρες της Ε.Ε.

Έχετε υπολογίσει πόσους φόρους πληρώνουμε στην τελική τιμή ενός αυτοκινήτου, πόσους πληρώνουμε για την κατοχή του και πόσους για την κυκλοφορία του; Συνέχεια

Μέσα σε μιά πενταετία χάθηκε το 19% του εργατικού δυναμικού στον ιδιωτικό τομέα.


Βαρύ πλήγμα υπέστη ο ιδιωτικός τομέας την πενταετία 2009-2014, έτσι όπως προκύπτει και από την έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία Grant Thomson.

Μέσα σε πέντε χρόνια, όπως σημειώνει το Vima.gr, χάθηκε το 19% του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού, αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά της ανεργίας. Για τις ανάγκες της έρευνας εξετάστηκε ένα δείγμα 4.997 επιχειρήσεις για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (2009-2014).

Οι επιπτώσεις, όμως, δεν σταματούν εδώ: ψαλιδίστηκαν σημαντικά τα κέρδη, ενώ υπήρχε συρρίκνωση κατά 60% του φόρου εισοδήματος που κατέβαλαν στα δημόσια ταμεία.

Οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις του δείγματος φαίνεται να αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους, εν τούτοις, αν δεν ληφθεί υπόψη ο τομέας επεξεργασίας και εμπορίας πετρελαιοειδών, συνάγεται ότι έχουν χάσει το 10% των πωλήσεών τους. Αντιθέτως, σε επίπεδο μικρών εταιρειών, αυτές έχουν «χάσει» το 35% των πωλήσεών τους.

H συνολική λειτουργική κερδοφορία εμφανίζεται μειωμένη κατά 32% (4,8 δισ. ευρώ) από το 2009 στο 2014.

Συνέχεια

Επίτροπος Ε.Ε.: Δεν παίρνω εντολές από τους Ευρωπαίους πολίτες


Ένας αρθρογράφος της βρετανικής Independent ρώτησε την Σεσίλια Μάλμστρομ, Επίτροπο της Κομισίον, για το πώς μπορεί να προχωρήσει η TTIP όταν εκατομμύρια Ευρωπαίων δηλώνουν την αντίθεση τους. Η απάντηση της ήταν: «Δεν παίρνω εντολές από τους Ευρωπαίους πολίτες»
Όπως γράφει ο  Τζον Χίλαρι διευθυντής της διεθνούς οργάνωσης War on Want για την καταπολέμηση της φτώχειας, πρόσφατα του δόθηκε η ευκαιρία να πάρει μια μικρή γεύση από την περίφημη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου, TTIP, μιλώντας με την αρμόδια για το εμπόριο Επίτροπο της Ε.Ε., Σεσίλια Μαλμστρομ.
Συνέχεια

James Tapscott, συνομιλώντας με το τοπίο…


από την Pen Tri

Ο Αυστραλός καλλιτέχνης James Tapscott γεννήθηκε το 1980 στο Perth της Αυστραλίας. Ιδρυτής του προγράμματος Globelight, προωθεί με events και εκθέσεις νέα ταλέντα στο χώρο του φωτισμού και του design ενώ δραστηριοποιείται σαν καλλιτέχνης και ο ίδιος.  Δημιουργεί κατά κύριο λόγο εγκαταστάσεις(installations) και από το 2000 εισάγει στο έργο του το φως. Τα έργα του στο μεγαλύτερο μέρος τους συνδιαλέγονται με τη φύση και πραγματοποιούνται σε εξωτερικό περιβάλλον ενώ μεγάλο αριθμό φωτιστικών εγκαταστάσεων έχει δημιουργήσει παραπλεύρως ή εντός του υδάτινου στοιχείου.

Ο James Tapscott χρησιμοποιεί υλικά με βάση το φως και φυσικά στοιχεία προκειμένου να δημιουργήσει έργα που  εντάσσονται στο τοπίο χωρίς να διαταράσσουν την ισορροπία του. Συνήθως δημιουργεί απλές και κομψές φόρμες που τις εντάσσει στο φυσικό περιβάλλον. Αυτή η αλληλεπίδραση ανάμεσα στη δημιουργία του και στο τοπίο δίνει τη δύναμη να ξεπεραστεί η γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας και τη δυνατότητα να αρθούν τα όρια μεταξύ ύλης και ενέργειας.

arcone

 Arc One, Λίμνη Tyrrell, 2009

Συνέχεια

Το αποτυχημένο κράτος…


νι

από τον Νίκο Νικήτογου


Τις τελευταίες μέρες η ελληνική κοινωνία βρίσκεται στον αστερισμό των προαπαιτούμενων. Δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι βρίσκονται κρεμασμένοι από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα τους, περιμένοντας να πληροφορηθούν τον τρόπο με τον οποίο θα καταβάλλονται οι μισθοί και οι συντάξεις τους. Περιορισμοί, κουπόνια, δωρεάν ταξίδια, εκπτώσεις σε εισιτήρια κινηματογράφου και θεάτρου, αντικατάσταση του ψωμιού με παντεσπάνι. Από την άλλη πλευρά, ο Ολάντ και η νεοφιλελευθεροποιημένοι σοσιαλιστές ανά την Ευρώπη αισθάνονται δικαιωμένοι για την ρεαλιστική πολιτική λιτότητας, ευρωπαίοι αξιωματούχοι – από μεγαλογραφειοκράτες, μέχρι θυρωρούς – προειδοποιούν για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων σε νευραλγικούς τομείς – όπως η φορολόγηση του τσίπουρου, το άνοιγμα του επαγγέλματος των φαρμακοποιών και η κατάργηση των περιπτέρων – και κάπου εκεί στο βάθος κάποιοι σιγοψιθυρίζουν τις λέξεις τέταρτο μνημόνιο.

Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει πάλι για κάποια κρίση. Σύμφωνα όμως με την ιπποκράτεια θεωρία η κρίση, είναι ένα σταυροδρόμι, κατά το οποίο θα φανεί αν ο ασθενής θα νικήσει την ασθένεια και θα επιβιώσει, ή θα αφεθεί στην αγκαλιά της ασθένειας με τελικό προορισμό τον θάνατο. Η χώρα λοιπόν έχει αφήσει την κρίση πολύ πίσω της και διάγει τις τελευταίες στιγμές της στον ιστορικό χρόνο. Δεν μιλάμε φυσικά για μέρες, εβδομάδες ή μήνες. Αλλά στην επόμενη περίοδο που έρχεται μπορούμε να μιλήσουμε για τεκτονικές μεταβολές οι οποίες θα φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα που ίσως να μην το έχουμε φανταστεί ακόμα. Βέβαια, αν κάποιος βάλει το κοστούμι του «γραφειοκράτη» και δει λίγο τα νούμερα – ενεργειακή πολιτική και αποθέματα, ισοζύγια, δημογραφικό, ασφαλιστικό, κοινωνικό κράτος, γεωπολιτικές ισορροπίες – μπορεί να καταλήξει σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς θα είναι η Ελλάδα σε δέκα χρόνια από τώρα, ίσως και λιγότερα.

Συνέχεια