Οἱ ἄ­μι­σθοι πο­λι­τι­κοὶ τῆς Ἀρ­χαί­ας Ἑλ­λά­δας


Οἱ ἄ­μι­σθοι πο­λι­τι­κοὶ τῆς Ἀρ­χαί­ας Ἑλ­λά­δας

Οὐ­δεὶς δη­μό­σιος λει­τουρ­γὸς ἀ­μει­βό­ταν

Δήμ. I. Λάμ­πρου

(«Ἀ­να­ζή­τη­ση», Ἀ­θῆ­να 1980, σσ. 211-219.)

Στὰ λε­ξι­κὰ σὰν «ἐ­πάγ­γελ­μα» ὁ­ρί­ζε­ται «ἡ «βι­ο­πο­ρι­στι­κὴ ἐρ­γα­σί­α τι­νός» καὶ σὰν «ἐ­παγ­γελ­μα­τί­ας» ὁ ἀ­σκῶν βι­ο­πο­ρι­στι­κὴν ἐργα­σί­αν». Ἑ­πο­μέ­νως, ὅ­ταν ἀ­σκῶ ἐ­πάγ­γελ­μα, σκο­πός μου εἷ­ναι νὰ ἐ­ξα­σφα­λί­ζω τὰ πρὸς τὸ ζῆν, καὶ κα­τὰ λο­γι­κὴν ἀ­να­γκαι­ό­τη­τα ἡ ψυ­χο­λο­γι­κὴ ἀ­φε­τη­ρί­α καὶ τὸ λο­γι­κὸ κί­νη­τρό μου ὡς ἐ­παγ­γελ­μα­τί­α εἶ­ναι τὸ ἀ­το­μι­κὸ καὶ οἰ­κο­γε­νει­α­κό μου συμ­φέ­ρον. Δὲν νο­εῖ­ται ἐ­παγ­γελ­μα­τί­ας ποὺ σκο­πεύ­ει στὴν ἱ­κα­νο­ποί­η­ση τοῦ ἀ­το­μι­κοῦ ἢ οἰ­κο­γε­νει­α­κοῦ συμ­φέ­ρο­ντος ἄλ­λου ἀ­τό­μου. Τὸ συμ­φέ­ρον τοῦ δευ­τέ­ρου ἀ­τό­μου ἱ­κα­νο­ποι­εῖ­ται ἀ­πὸ τὴν ἄ­σκη­ση ἐ­παγ­γέλ­μα­τος ἐκ μέ­ρους αὐ­τοῦ τοῦ ἰδί­ου καὶ ὄ­χι ἐκ μέ­ρους τὸν πρώ­του.

Ἐκ δι­α­μέ­τρου ἀ­ντί­θε­τα πρὸς τὴν ἀ­φε­τη­ρί­α, τὰ κί­νη­τρα καὶ τοὺς σκο­ποὺς τοῦ ἐ­παγ­γέλ­μα­τος καὶ τοῦ ἐ­παγ­γελ­μα­τί­α εἶ­ναι ἡ ἀ­φε­τη­ρί­α, τὰ κί­νη­τρα καὶ οἱ σκο­ποὶ τοῦ λει­τουρ­γή­μα­τος καὶ τοῦ λει­τουρ­γοῦ. Ἐ­νῷ τὸ ἐ­πάγ­γελ­μα ἀ­φο­ρᾷ στὸ ἄ­το­μο καὶ στὴν ἰ­κα­νο­ποί­η­ση τοῦ ἀ­το­μι­κοῦ συμ­φέ­ρο­ντος, τὸ λει­τούρ­γη­μα εἶ­ναι ἔν­νοι­α ἀ­πα­ραί­τη­τα συ­ναρ­τη­μέ­νη πρὸς τὶς ἔν­νοι­ες τοῦ συ­νό­λου καὶ τοῦ γε­νι­κοῦ συμ­φέ­ρο­ντος. Καὶ ἂν o ἐ­παγ­γελ­μα­τί­ας ξε­κι­νὰ ἀ­πὸ τὴν ἀ­φε­τη­ρί­α τοῦ λαμ­βά­νειν, ὁ λει­τουρ­γὸς ξε­κι­νᾷ ἀ­πὸ τὴν ἀ­φε­τη­ρί­α τοῦ προ-σφέ­ρειν.

Στὴν ἑλ­λη­νι­κὴ γλῶσσα λει­τούρ­γη­μα (ἄρχ. «λει­τουρ­γί­α») ση­μαί­νει «ἐν τῇ εὐ­ρεῖ­ᾳ ἔν­νοι­ᾳ πᾶ­σαν πα­ρο­χήν, ὑ­πη­ρε­σί­αν, δα­πά­νην, προ­σφε­ρο­μέ­νην ἀ­πὸ τὸ ἄ­το­μον πρὸς τὴν Πό-λι­τεί­αν» καὶ λει­τουρ­γὸς ση­μαί­νει ὁ πα­ρέ­χων, προ­σφέ­ρων, ὑ­πη­ρε­τῶν, δα­πα­νῶν δι­ὰ τὴν Πο­λι­τεί­αν» αὐ­τὰ ποὺ σὰν ἄ­το­μο κα­τέ­χει ὁ ἴδι­ος (ἀ­γα­θά, χρή­μα­τα, ὑ­πη­ρε­σί­α, γνώ­σεις κ.λπ.­). Ὅ­ταν ἀ­σκῶ λει­τούρ­γη­μα, σκο­πός μου δὲν εἶ­ναι νὰ ἐ­ξα­σφα­λί­σω τὰ πρὸς τὸ ζῆν ἐ­μοῦ καὶ τῆς οἰ­κο­γε­νεί­ας μου (ὅ­πως συμ­βαί­νει ὅ­ταν ἀ­σκῶ ἐ­πάγ­γελ­μα), ἀλ­λά νὰ πα­ρα­χω­ρή­σω πρὸς τὸ σύ­νο­λο, τὴν Πο­λι­τεί­α ὅ,τι χρει­ά­ζε­ται γι­ὰ τὴ δι­κή της ἐ­πι­βί­ω­ση («δι­δό­ναι τοῖς πολ­λοῖς τὰ ἐμά»­). Τὸ ἀ­το­μι­κὸ συμ­φέ­ρον ὄ­χι μό­νο δὲν συμ­βι­βά­ζε­ται μὲ τὸ λει­τούρ­γη­μα, ἀλ­λά καὶ συ­γκρού­ε­ται πρὸς αὐ­τό, δε­δο­μέ­νου ὅ­τι ἀπὸ τὴ σκο­πι­ὰ τοῦ ἀ­τό­μου ἡ προ­σφο­ρά, πα­ρο­χή, δα­πά­νη κ.λπ. πρὸς τὴν Πο­λι­τεί­α ἀ­πο­τε­λεῖ μεί­ω­ση, ζη­μί­α τῶν προ­σω­πι­κῶν καὶ οἰ­κο­γε­νει­α­κῶν ἀ­γα­θῶν, δυ­να­μι­κοῦ κ.λπ.

Συνέχεια

Γιόμ’σε ο τόπος καταλήψεις…


sax3-pano-gia-acta-et-verba-11-03-2015

Σάββατο 7 Μάρτη 2015, ένα ακόμη κτίριο -επί της οδού Κουρεμένου 5- απελευθερώνεται. Η επί πολλών ετών ρημαγμένη και παρατημένη μονοκατοικία χρησιμοποιείται, πλέον, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών ανθρώπων που επιλέγουν τη λύση της κατάληψης. Οι νέοι μας γείτονες δεν κατέφυγαν σε κανένα μεσίτη, σε κανένα επαγγελματία πολιτικό, σε κανένα κόμμα. Αλλά αντίθετα, με ριζοσπαστικούς, αντιιεραρχικούς και αντιεξουσιαστικούς όρους προέβησαν στην πολιτική επιλογή της κατάληψης. Εμείς από τη δική μας μεριά, βλέποντας πως το μπόλιασμα των προταγμάτων μας στη γειτονιά καρποφορεί, δεν έχουμε παρά να καλωσορίσουμε τους νέους μας γείτονες, να τους ευχηθούμε καλό στέριωμα και καλούς αγώνες

Συνέχεια

Τι είναι σήμερα η «Αριστερά»;


syriza-abolish-governments-programme.wl

Ζούμε σε μια εποχή όπου οι έννοιες χρησιμοποιούνται με μια εξαιρετική ευκολία, χωρίς αυτοί που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από έναν υποτιθέμενα κοινό γλωσσικό κώδικα να μπορούν

πραγματικά να συνεννοηθούν. Η ασυνεννοησία αυτή ενέχει και μια σημειολογική πανουργία:οι άνθρωποι που επικοινωνούν μεταξύ τους πραγματοποιούν μέσω της διγλωσσίας και της σημειολογικής πολλαπλότητας έναν «αναβλητικό συμβιβασμό», κάτι δηλαδή που «φαίνεται» να μοιάζει (όπως κατά κάποιο τρόπο και η συμφωνία του Eurogroup της 20-2) με μια μετάθεση στο μέλλον της ακριβούς εξειδίκευσης του περιεχομένου, κατά τη στιγμή που η μια ή η άλλη πλευρά θα έχει τη δύναμη την επιβάλει τη δική της εκδοχή.

Συνέχεια

Ο δασεργάτης και οι άλλοι, που «οι Σκουριές είναι το σπίτι τους» (ηχητικό)


kyrgianosΕν αναμονή της απόφασης του ΥΠΑΠΕΝ για την υλοτομία 300 στρεμμάτων παρθένου δάσους μοναδικής ομορφιάς στις Σκουριές (διαδρομή Κούφιος Πλάτανος – Καρατζάς), ακούστε τη συνέντευξη που ακολουθεί. Ο Γιώργος Κυργιανός είναι σαρανταπέντε χρόνια δασεργάτης και πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας M. Παναγίας: ένας άνθρωπος που έχει περάσει μια ζωή μέσα στο βουνό που τώρα κατατρώνε οι μπουλντόζες της Eldorado. Και όπως θα διαπιστώσετε, δεν μασάει τα λόγια του.

«Με τις τιμές που μας έδωσαν εγώ θα έβγαζα 2.000 ευρώ την ημέρα, τη στιγμή που δεν είχα να αγοράσω ψωμί για την οικογένειά μου. Αλλά αντιστάθηκα, όχι μόνο εγώ, όλοι οι 33 δασεργάτες της Μ. Παναγίας και οι υπόλοιποι δασεργάτες της Ενώσεως Δασικών Συνεταιρισμών Αρναίας. Όχι όλοι όμως, μεμονωμένα άτομα πήγαν…»

Το βίντεο αφιερώνεται σε αυτούς που «πήγαν», και που τώρα διαλαλούν: «Θα δώσουμε και τις ζωές μας γιατί οι Σκουριές είναι το σπίτι μας» και «Τα δάση μας θα τα προστατεύσουμε εμείς».

Συνέχεια

Το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ομπάμα στην Βενεζουέλα…


του Thierry Meyssan (*)

O Πρόεδρος Ομπάμα είχε προειδοποιήσει. Στο νέο αμυντικό του δόγμα (Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας), έγραψε: «Συμπαραστεκόμαστε στους πολίτες των οποίων η πλήρης άσκηση της δημοκρατίας βρίσκεται σε κίνδυνο, όπως (συμβαίνει) στους Βενεζουελάνους». Ωστόσο, η Βενεζουέλα, μετά την έγκριση του συντάγματος του 1999, είναι μία από τις πιο δημοκρατικές χώρες στον κόσμο. Αυτή η φράση προανήγγειλε το χειρότερο για να την αποτρέψει να συνεχίσει την πορεία της προς την ανεξαρτησία και την αναδιανομή του πλούτου.
Ήταν 6 Φεβρουαρίου, 2015. Η Ουάσιγκτον είχε ολοκληρώσει την ανάπτυξη του σχεδίου για την ανατροπή των δημοκρατικών θεσμών της Βενεζουέλας. Το πραξικόπημα είχε προγραμματιστεί για τις 12 του Φεβρουαρίου.

Η «Επιχείρηση Ιεριχώ» οργανώθηκε από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (NSC), υπό την εποπτεία του Ρικάρντο Σουνίγκα. Αυτός ο «διπλωμάτης» είναι ο εγγονός του ομώνυμου προέδρου του Εθνικού Κόμματος της Ονδούρας ο οποίος οργάνωσε τα πραξικοπήματα του 1963 και του 1972 για λογαριασμό του στρατηγού Λόπες Αρεγιάνο. Διηύθυνε το σταθμό της CIA στην Αβάνα (2009-2011), όπου στρατολόγησε και χρηματοδότησε πράκτορες για να σχηματίσουν αντιπολίτευση στον Φιντέλ Κάστρο, ενώ γινόταν διαπραγματεύσεις για την επανάληψη των διπλωματικών σχέσεων με την Κούβα (η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε το 2014).

Συνέχεια