Κόντρες για τον Αστραχάν (1) και (2)


(1)

«Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι, σε κοινή συνεδρίασή του με το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, έγινε σήμερα η αποσφράγιση των δυο οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στις 19.09.2014 από την  Ένωση Προσώπων “Intralot (SPV No. 1) Limited” και “Intralot (SPV No.2) Limited” και την ΟΠΑΠ Investments Ltd για τη χορήγηση του δικαιώματος για την αποκλειστική διοργάνωση και διεξαγωγή του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος. Η ΟΠΑΠ Investments Ltd υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά ύψους € 40.501.000 εκατ. και ανακηρύχτηκε προτιμητέος επιτυχών πλειοδότης (provisional successful bidder) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.»

Μ’ αυτή την λακωνική ανακοίνωση, που εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2014, το ΤΑΙΠΕΔ έβαλε και το κερασάκι στο ξεπούλημα άλλου ενός περιουσιακού στοιχείου τού ελληνικού λαού: του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ). Επειδή, όμως, το ιπποδρομιακό στοίχημα δεν είναι τόσο πιασάρικο θέμα όσο το Ελληνικό ή τα αεροδρόμια, το ξεπούλημά του πέρασε στα ψιλά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν για κάτι «πειραγμένους» ιστολόγους, οι οποίοι την βρίσκουν σκαλίζοντας εκεί όπου άλλοι απαξιούν να σκαλίσουν! Ας πάρουμε, λοιπόν, τα πράγματα από την αρχή…

Στις αρχές τού 2013, η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου περνάει από την βουλή τον νόμο 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013), στο άρθρο 13 – παράγραφος 7 του οποίου βρίσκονται στριμωγμένα τα εξής:

  • εδάφιο α: Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄ της πα­ρούσας παραγράφου, καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος το δικαίωμα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής ΟΔΙΕ Α.Ε.) να διεξάγει την προ­βλεπόμενη στο άρθρο 2 του α.ν. 598/1968 (Α΄256) και στο άρθρο 2 του π.δ. 56/1999 (Α΄ 59) δραστηριότητα.
  • εδάφιο β: Δύναται να παραχωρείται, μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, σε εταιρεία ειδικού σκοπού (Παρα-χωρησιούχο), η οποία θα συστήνεται από τον ανάδοχο: (α) το μη αποκλειστικό δικαίωμα οργανώσεως και διε­ξαγωγής ιπποδρομιών στην Ελλάδα· (β) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής αμοιβαίων σε σχέση με τις διεξαγόμενες εντός της Ελληνικής Επι­κράτειας ιπποδρομίες στοιχημάτων, λαχειοφόρων ή μη εντός και εκτός του χώρου των ιπποδρομιών· (γ) το απο­κλειστικό δικαίωμα ανάληψης δραστηριοτήτων συναφών προς τα ιπποδρομικά στοιχήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης, διε­ξαγωγής και εκμετάλλευσης αμοιβαίων στοιχημάτων για αλλοδαπές ιπποδρομίες ή της συμμετοχής στη διοργά­νωση, διεξαγωγή και εκμετάλλευση αλλοδαπών αμοιβαί­ων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών· (δ) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής προσθέτου αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών (sweepstake)· (ε) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξα­γωγής αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που διενεργούνται μέσω διαδικτύου. Στην παραχώρηση αυτή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 479 ΑΚ.
  • εδάφιο στ: Μέχρι τη θέση σε ισχύ της σύμβασης παραχώρη­σης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου, ο ΟΔΙΕ Α.Ε. θα συνεχίσει να ασκεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 του α.ν. 598/1968 και στο άρθρο 2 του π.δ. 56/ 1999 δραστηριότητα. Κατά το μεταβατικό αυτό διάστη­μα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΙΕ, δύναται να ορίζεται το ακριβές ποσοστό ανά είδος στοι­χήματος το οποίο θα αποδίδεται για έπαθλα ιπποδρο­μιών, για την εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχείο β΄ του α.ν. 598/1968, με ανώτατο όριο ποσοστό 25% επί του ποσού των αντιστοίχων εισπράξεων το οποίο απομένει μετά τη διανομή των υπό στοιχείου α΄ της ίδιας διάταξης κερδών κάθε στοιχήματος. Με τη θέση σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου και πάντως το αργότερο ένα (1) έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος, ο ΟΔΙΕ Α.Ε. τίθεται εκ του νόμου σε λύση και εκκαθάριση. Από τη θέση σε εκκαθάριση δεν θίγονται τυχόν συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μεταξύ του ΟΔΙΕ Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.

Επειδή ενδέχεται τα παραπάνω να μοιάζουν κινέζικα στους μη μυημένους, επιτρέψτε μου να τα κάνω λιανά. Με τις εν λόγω διατάξεις, η κυβέρνηση κάνει ό,τι έκανε π.χ. με την Αγροτική Τράπεζα: «σπάει» τον ΟΔΙΕ σε «καλό» και «κακό» (όπου «καλό», βεβαίως, είναι το κερδοφόρο στοίχημα), προκειμένου να πουλήσει (δηλαδή, να χαρίσει) το κερδοφόρο κομμάτι και να φορτώσει τα υπόλοιπα στις πλάτες των φορολογουμένων, θέτοντας το υπερχρεωμένο κομμάτι σε εκκαθάριση.

Ο διαγωνισμός για την εκχώρηση του ιπποδρομιακού στοιχήματος ξεκίνησε την άνοιξη του 2013 και έδειξαν ενδιαφέρον γι’ αυτόν δυο κοινοπραξίες. Στην πρώτη συμμετείχαν η Intralot (του Σωκράτη Κόκκαλη) και ο οργανισμός ιπποδρομιών τού Μπουένος Άυρες ενώ στην δεύτερη δέσποζε η γαλλική PMU (η μεγαλύτερη εταιρεία ιποοδρομιακού στοιχήματος παγκοσμίως, με ετήσιο τζίρο πάνω από 10 δισ. ευρώ) σε συνεργασία με την Phumelela της Νότιας Αφρικής. Όλα καλά (που λέει ο λόγος), όμως κάπου εδώ άρχισαν οι «ομορφιές».

Ως προϋπόθεση για την εκχώρηση του στοιχήματος, το ΤΑΙΠΕΔ είχε βάλει και την ταυτόχρονη ενοικίαση των ιπποδρομιακών εγκαταστάσεων στο Μαρκόπουλο για 20 χρόνια, αντί ετησίου μισθώματος 6 εκατομμυρίων. Στην πορεία, το ποσό θεωρήθηκε αποτρεπτικό για τους επενδυτές και μειώθηκε στα 2,5 εκατομμύρια. Η κοινοπραξία PMU-Phumelela τα στήλωσε και απαίτησε να αλλάξει ο όρος ώστε το ενοίκιο να προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου. Το ΤΑΙΠΕΔ αρνήθηκε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των γαλλοαφρικανών και έτσι η κοινοπραξία αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν την λήξη του, αφήνοντας ως μόνον υποψήφιο αγοραστή τον Κόκκαλη.

Ο Κόκκαλης θεώρησε ότι βρήκε την ευκαιρία να βγάλει χρυσάφι. Όταν στις 31 Ιουλίου άνοιξε ο φάκελλος της προσφοράς του, οι άνθρωποι του ΤΑΙΠΕΔ διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι ο υποψήφιος επενδυτής ήθελε να αγοράσει το κερδοφόρο κομμάτι τού ΟΔΙΕ αντί μόλις 5.250.000 ευρώ για 20 χρόνια. Δηλαδή, ο «γαλαντόμος» επιχειρηματίας ήθελε να δίνει 262.500 ευρώ τον χρόνο. Για να καταλάβετε το πόσο προκλητικά χαμηλό είναι αυτό το ποσό, αρκεί να σημειώσουμε ότι σε κάθε ιπποδρομιακή ημέρα ο ΟΔΙΕ τζιράρει κατά μέσον όρο πάνω από 400.000 ευρώ.

Φυσικά, ο Κόκκαλης γνώριζε ότι η προσφορά του ήταν εξευτελιστικά χαμηλή αλλά είχε δυο σοβαρούς λόγους να πιστεύει πως αυτά τα ψίχουλα αρκούσαν για να κλείσει την δουλειά. Τον πρώτο τον αναφέραμε ήδη: είχε μείνει μόνος υποψήφιος. Ας δούμε και τον δεύτερο:

Είπαμε πρωτύτερα ότι η ημερομηνία λήξης τού διαγωνισμού ήταν η 31η Ιουλίου 2014. Τρεις μέρες νωρίτερα, στις 28 Ιουλίου, ο Γκίκας Χαρδούβελης αποφασίζει να αντικαταστήσει τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ Κων. Μανιατόπουλο με τον ειδικευμένο σε ξεπουλήματα(*) καθηγητή τού πανεπιστημίου Πειραιώς Εμμ. Κονδύλη αλλά και τον διευθύνοντα σύμβουλο Ιω. Εμίρη με τον οικονομολόγο Πασχάλη Μπουχώρη. Το ότι ο Μπουχώρης τοποθετήθηκε στην συγκεκριμένη θέση παρ’ ότι είχε διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος μιας άλλης εταιρείας τού Κόκκαλη (της Intracom) και σε τρεις μέρες θα έπρεπε να αξιολογήσει την προσφορά τού πρώην αφεντικού του, θεωρήθηκε -προφανώς- στοιχείο ήσσονος σημασίας από τον υπουργό οικονομικών.

Τόσες «ομορφιές» μαζεμένες στην καπιταλιστική ζούγκλα, ήταν αδύνατον ν’ αφήσουν τον «τίγρη» να κοιμάται αμέριμνος. Η ώρα που θα ξυπνούσε ο Μελισσανίδης είχε φτάσει.

[συνεχίζεται]


(*) Μεταξύ άλλων, ο Εμμ. Κονδύλης έχει διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, διευθύνων σύμβουλος της ΑΓΕΤ-Ηρακλής και πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος σε ΗΣΑΠ, ΕΡΓΟΣΕ, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ) κλπ

______________________________________________________
(2)
Θα αδικούσαμε τον Μελισσανίδη αν υποστηρίζαμε ότι κοιμόταν. Η αλήθεια είναι ότι ο «τίγρης» αγρυπνούσε. Απλώς, δεν ήθελε να βγει μπροστά, μιας και μόλις είχε αποκτήσει τον ΟΠΑΠ (έτσι, όπως τον είχε αποκτήσει) και η ανοιχτή εκδήλωση της επιθυμίας του να πάρει και τον ΟΔΙΕ θα τον έβαζε στο στόχαστρο, αφού έτσι θα γινόταν ο αυτοκράτορας του τζόγου στην Ελλάδα. Κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, οι υπόνοιες πως είχε προβεί σε παρασκηνιακές συμφωνίες για συνεργασία με την κοινοπραξία PMU-Phumelela, είναι βάσιμες.Έτσι, όταν οι γαλλοαφρικανοί αποχώρησαν από την κούρσα, ο Μελισσανίδης αντέδρασε. Δεν θα επέτρεπε ποτέ στον Κόκκαλη να βάλει πόδι στον επίσημο τζόγο, έναν χώρο που, λόγω ΟΠΑΠ, θεωρεί πώς του ανήκει δικαιωματικά. Μη προλαβαίνοντας τις διαδικασίες (είπαμε ότι η κοινοπραξία αποχώρησε λίγο πριν την λήξη τού διαγωνισμού), προσπάθησε να βγάλει τον διαγωνισμό άγονο. Πώς; Επιστράτευσε το fund Global Family Partners (GFP), στο οποίο συμμετέχει και ο πρίγκηψ Παύλος τής οικογένειας Κοκού (και μη ρωτήσετε ποιος είναι ο Κοκός!), το οποίο έσπευσε να καταθέσει προσφορά ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ.Ο Μελισσανίδης ήξερε ότι η προσφορά του ήταν εκπρόθεσμη αλλά ο στόχος του, την δεδομένη στιγμή, ήταν να μπλοκάρει τις διαδικασίες εκχώρησης του ιπποδρομιακού στοιχήματος στον Κόκκαλη κι όχι να εξαγοράσει ο ίδιος το στοίχημα. Και το κατάφερε. Ξαφνικά, η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ βρέθηκε μπροστά σε μια προσφορά που ήταν μεν εκπρόθεσμη αλλά ταυτόχρονα ήταν και οχτώ φορές υψηλότερη από εκείνη της Intralot. Όσο κι αν είχαν την διάθεση να ευνοήσουν τον Κόκκαλη, δεν θα διακινδύνευαν να πάνε κατηγορούμενοι για προφανή απεμπόληση των δικαιωμάτων τού δημοσίου, οπότε κήρυξαν τον διαγωνισμό άγονο.Το χτύπημα του Μελισσανίδη ήταν καίριο για τον πρώην πρόεδρο του Ολυμπιακού. Και, μάλιστα, ήταν και διπλό. Ιδού ο λόγος:Η Intralot είχε ζητήσει δικαστικά την δέσμευση των εγκαταστάσεων του ΟΔΙΕ στο Μαρκόπουλο, μέχρι του ποσού των 25 εκατομμυρίων, για οφειλές του οργανισμού λόγω παροχής υπηρεσιών. Αν ο Κόκκαλης έπαιρνε την δουλειά, οι εν λόγω εγκαταστάσεις θα περνούσαν στην κατοχή του. Τώρα, όμως, με τον διαγωνισμό να κηρύσσεται άγονος και με βάση τα όσα είδαμε χτες ότι προβλέπει ο νόμος 4111/2013, η κυβέρνηση θα έπρεπε να θέσει τον ΟΔΙΕ υπό εκκαθάριση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Intracom είναι σίγουρο ότι δεν θα έπαιρνε τα λεφτά που ζητούσε, αφού, ως ιδιωτική εταιρεία, θα έμπαινε στο τέλος της λίστας των προς ικανοποίηση υποχρεώσεων και το προϊόν τής εκκαθάρισης δεν θα έφτανε για να την ικανοποιήσει. Με άλλα λόγια, η παρέμβαση Μελισσανίδη έκανε τον Κόκκαλη να χάσει και τα αβγά (την εξαγορά τού στοιχήματος) και τα πασχάλια (την απαίτηση των 25 εκατομμυρίων).Ο Κόκκαλης δεν πίστευε στα μάτια του. Η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ (δηλαδή, ο Κονδύλης με τον Μποχώρη) έκαναν την ύστατη κι απελπισμένη προσπάθεια να σώσουν την παρτίδα, στέλνοντας την προσφορά τής Intralot στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του ταμείου προς νέα αξιολόγηση. Επειδή, δηλαδή, φοβόντουσαν να υπογράψουν οι ίδιοι, έκαναν πάσα την καυτή πατάτα σε τρίτους. Δυστυχώς για τον Κόκκαλη, η απόφαση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων ήταν επίσης απορριπτική. Έτσι, δόθηκε στην Intralot προθεσμία μέχρι τις 28 Αυγούστου για να καταθέσει νέα, βελτιωμένη προσφορά.

Στις τέσσερις εβδομάδες που μεσολάβησαν από τις 31 Ιουλίου ως τις 28 Αυγούστου, Κόκκαλης και Μελισσανίδης έβγαλαν τα μαχαίρια. Η Intralot υποστήριξε ότι το τίμημα που πρόσφερε δεν ήταν 5,25 αλλά 56,28 εκατομμύρια, διότι έπρεπε να συνυπολογιστούν τα ενοίκια ύψους 51 εκατομμυρίων, που θα πλήρωνε τα επόμενα 20 χρόνια για τις εγκαταστάσεις τού ιπποδρόμου. Το πρόβλημα ήταν πως πουθενά στην σύμβαση εκχώρησης δεν προβλεπόταν ότι ο παραχωρησιούχος είχε υποχρέωση να νοικιάσει αυτές τις εγκαταστάσεις. Αν οι εγκαταστάσεις τού Μαρκόπουλου περνούσαν στην κατοχή τής Intracom, ο Κόκκαλης δεν θα είχε κανένα λόγο να πληρώνει νοίκια για να χρησιμοποιεί τον ιππόδρομο.

Από την μεριά της, η Global Family Partners (δηλαδή, ο Μελισσανίδης), για να υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της για την δουλειά, κατέθεσε στο ΤΑΙΠΕΔ εγγυητική επιστολή ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ(*) στις 27 Αυγούστου, μία μόλις ημέρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχε δώσει το ΤΑΙΠΕΔ στην Intralot. Η κίνηση αυτή δεν ήταν μόνο στρατηγική αλλά έδειχνε πως ο Μελισσανίδης περίπου ήθελε να κάνει πλάκα στον Κόκκαλη. Απόδειξη της διάθεσης για πλάκα, ήταν η ανακοίνωση της GFP ότι η υψηλή προσφορά της γίνεται με γνώμονα το… καλό της κοινωνίας! Όπως έγραψε το Capital.gr,«ο Nikolaj Albinus, managing partner της GFP εκφράζει την πεποίθησή του πως η «εξαιρετική προσφορά» αν γίνει αποδεκτή θα είναι, όπως αναφέρθηκε, επωφελής για τους Έλληνες φορολογούμενους.» (!!)

Ανοίγουμε παρένθεση. Εκείνη την περίοδο, ο Κόκκαλης πρέπει να δοκίμασε μια από τις πιο δυσάρεστες εκπλήξεις της ζωής του, βλέποντας ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία κάποτε τον στήριζαν και τον χάιδευαν (κυρίως την εποχή που ήταν πρόεδρος του Ολυμπιακού), όχι μόνο δεν έδειχναν καμμιά διάθεση να πάρουν τώρα το μέρος του αλλ’, αντιθέτως, φαίνονταν να στηρίζουν τον Μελισσανίδη. Το δημοσίευμα της 21/8/2015 του bankingnews.gr είναι χαρακτηριστικό. Κλείνει η παρένθεση.

Ο Μελισσανίδης έπαιρνε την εκδίκησή του για την προηγούμενη κόντρα του με τον Κόκκαλη, όπου βγήκε χαμένος. Όταν έπαιρνε τον ΟΠΑΠ, ο «τίγρης» έκανε ό,τι μπορούσε για να πετάξει τον Κόκκαλη τελείως έξω από τον οργανισμό. Όμως, η Intracom κατάφερε να μείνει στον ΟΠΑΠ ως τεχνολογικός προμηθευτής μέχρι το 2018, με προσδοκώμενα έσοδα πάνω από 27 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, ο Κόκκαλης κατάφερε να αποσπάσει ένα σοβαρό κομμάτι τής πίτας, παρ’ ότι δεν εμπλέχτηκε στις διαδικασίες εξαγοράς τού οργανισμού. Τότε, ο Μελισσανίδης κόντεψε να σκάσει. Τώρα, όμως, μπορούσε να βγάλει κοροϊδευτικά την γλώσσα στον αντίπαλό του.

Θα αναρωτηθεί κανείς αν είχε λογική κι αν άξιζε τον κόπο όλη αυτή η κόντρα για το ιπποδρομιακό στοίχημα ανάμεσα σε δυο από τους μεγαλύτερους πλουτοκράτες της χώρας, με δεδομένο ότι αυτό το στοίχημα αντιστοιχεί σε λιγώτερο από 1% του συνολικού ποσού που τζιράρει ο επίσημος τζόγος στην χώρα μας. Η απάντηση είναι θετική: άξιζε. Το γιατί και το πώς θα τα δούμε στο επόμενο.

[συνεχίζεται]

(*) Ίσως να έχει σημασία, ίσως και να μην έχει η λεπτομέρεια ότι η εν λόγω εγγυητική επιστολή δόθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς τού κυρίου Σάλλα, προσωπικού φίλου του Μελισσανίδη. Σημειωτέον ότι η ίδια τράπεζα έδωσε δάνειο εκατοντάδων εκατομμυρίων στον Μελισσανίδη για να αγοράσει τον ΟΠΑΠ, ενώ πρόσφατα συμφώνησε με την ΑΕΚ (του Μελισσανίδη, επίσης) για «χρυσή» πενταετή χορηγική συμφωνία, ύψους που θα ζήλευαν ομάδες του τσάμπιον ληγκ. Το ότι η Πειραιώς βρήκε τα λεφτά χάρη στην περίφημη «ανακεφαλαιοποίηση» που πλήρωσε και εξακολουθεί να πληρώνει με το αίμα του ο ελληνικός λαός, είναι λεπτομέρεια.

_____________________________________
Aπό:

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s