Ανέτρεψε ο Τσίπρας την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ;


123456

Του Θόδωρου Παρασκευόπουλου

«Η Ελλά­δα δεν θα ε­ξέλ­θει ε­θε­λο­ντι­κά α­πό την Ευ­ρω­ζώ­νη», εί­πε ο Τσί­πρας στο Ώστιν του Τέ­ξας μι­λώ­ντας στο πα­νε­πι­στή­μιο με τον Τζέ­η­μς Γκαλ­μπρέιθ και τον Γιάν­νη Βα­ρου­φά­κη, κι αυ­τό προ­κά­λε­σε α­ντι­δρά­σεις. Οι α­ντι­δρά­σεις του τύ­που: «Έδω­σε ε­ξε­τά­σεις υ­πο­τα­γής» (ΚΚΕ) ή «Στο Τέ­ξας, την πα­τρί­δα του Μπους» (Αλέ­κος Αλα­βά­νος) ή «Ο Γκαλ­μπρέιθ» υ­πήρ­ξε «ά­τυ­πος σύμ­βου­λος του Γιώρ­γου Πα­παν­δρέ­ου» κι αυ­τό έ­χει «με­γα­λύ­τε­ρη πο­λι­τι­κή βα­ρύ­τη­τα και ι­διαί­τε­ρο συμ­βο­λι­σμό» (Γ. Δε­λα­στίκ στο «Έθνος») εί­ναι χα­μη­λού ε­πι­πέ­δου και ά­νευ ση­μα­σίας.

Αλί­μο­νο, αν ο ε­πι­κε­φα­λής ε­νός κόμ­μα­τος που διεκ­δι­κεί την κυ­βερ­νη­τι­κή ευ­θύ­νη και την η­γε­σία της κοι­νω­νίας, πε­ριό­ρι­ζε τις συ­ζη­τή­σεις του στους ε­πα­να­στά­τες συ­ντρό­φους του ό­που γης, «στις κοι­τί­δες του ε­πα­να­στα­τι­κού κι­νή­μα­τος», ό­πως ζή­τη­σε α­πό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στη Βου­λή η Αλέ­κα Πα­πα­ρή­γα, ή ε­ξέ­τα­ζε τους τό­πους που ε­πι­σκέ­πτε­ται με κρι­τή­ριο, αν εί­ναι τό­ποι κα­τα­γω­γής συ­μπα­θών ή α­πεχ­θών πο­λι­τι­κών.

Ολό­κλη­ρο το σύν­θη­μα δεν βο­λεύει

Κα­τά τη γνώ­μη μου, θα ή­ταν λά­θος αν ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πέ­φευ­γε να ε­ξη­γή­σει την πο­λι­τι­κή του σε α­κρο­α­τή­ρια των διε­θνών α­στι­κών ε­λί­τ^ δεν θα τα πεί­σει, αλ­λά θα ξέ­ρουν με ποιους θα έ­χουν να κά­νουν. Βλέ­πεις, σε έ­ναν α­στι­κό κό­σμο και οι α­ρι­στε­ρές κυ­βερ­νή­σεις θα έ­χουν να κά­νουν κυ­ρίως με τέ­τοιους συ­νο­μι­λη­τές. Αν ο Τσί­πρας αρ­νιό­ταν να μι­λή­σει με α­στούς συ­νο­μι­λη­τές, θα ή­ταν α­κα­τάλ­λη­λος για τη δου­λειά που έ­χει α­να­λά­βει. Πό­σο μάλ­λον που οι συ­νο­μι­λη­τές του στο Ώστιν α­νή­κουν στο προο­δευ­τι­κό φά­σμα της δια­νό­η­σης των Η­ΠΑ.

Η μομ­φή, ό­μως, ό­τι ο πρό­ε­δρος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έ­κα­νε κω­λο­τού­μπα εί­ναι σο­βα­ρό­τε­ρη. Μια πτυ­χή αυ­τής της μομ­φής εί­ναι ό­τι ο Τσί­πρας, λέ­γο­ντας ό­τι η Ελλά­δα με α­ρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση δεν θα φύ­γει ε­θε­λο­ντι­κά α­πό την ευ­ρω­ζώ­νη, ε­γκα­τα­λεί­πει το προ­ε­κλο­γι­κό σύν­θη­μα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ: «Κα­μιά θυ­σία για το ευ­ρώ!». Συ­νή­θως, βέ­βαια, αυ­τή η κρι­τι­κή πα­ρα­λεί­πει το δεύ­τε­ρο μέ­ρος ε­κεί­νου του συν­θή­μα­τος που ή­τα­ν: «Κα­μιά αυ­τα­πά­τη για τη δραχ­μή!». Ο λό­γος εί­ναι εύ­κο­λα α­ντι­λη­πτός: η κρι­τι­κή πη­γά­ζει α­πό τη θέ­ση ό­τι η Ελλά­δα έ­τσι κι αλ­λιώς πρέ­πει να α­πο­χω­ρή­σει α­πό την ευ­ρω­ζώ­νη και να α­κο­λου­θή­σει μο­να­χι­κή πο­ρεία^ ο­λό­κλη­ρο το σύν­θη­μα, λοι­πόν, δεν βο­λεύει.

Πιο ου­σιώ­δες ό­μως εί­ναι ό­τι αυ­τή η κρι­τι­κή πα­ρα­βλέ­πει ό­τι «οι θυ­σίες», δη­λα­δή η πο­λι­τι­κή των μνη­μο­νίων για τον ευ­ρω­παϊκό Νό­το, η πο­λι­τι­κή λι­τό­τη­τας για ό­λες τις χώ­ρες της ευ­ρω­ζώ­νης, δεν α­πο­σκο­πούν στη σω­τη­ρία του κοι­νού νο­μί­σμα­τος ού­τε στη δια­σφά­λι­ση της πα­ρα­μο­νής του ευ­ρω­παϊκού Νό­του στην ευ­ρω­ζώ­νη. Τα νο­μί­σμα­τα δεν α­παι­τούν θυ­σίες ού­τε έ­χουν τα ί­δια συμ­φέ­ρο­ντα. Η πο­λι­τι­κή της η­γε­σίας της Ευ­ρω­παϊκής Ένω­σης, της με­γά­λης συμ­μα­χίας συ­ντη­ρη­τι­κών και σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τών, χρη­σι­μο­ποιούν προ­σχη­μα­τι­κά το νό­μι­σμα, για να ε­φαρ­μό­σουν το με­γά­λο πλιά­τσι­κο ε­να­ντίον των λαϊκών τά­ξεων. Με άλ­λα λό­για, ό­λη αυ­τή η φι­λο­λο­γία βα­σί­ζε­ται σε έ­ναν νο­μι­σμα­τι­κό φε­τι­χι­σμό.

Αυ­το­νό­η­τη η ε­λευ­θε­ρία της γνώ­μης

Ο Τσί­πρας στο Ώστιν, αυ­τό του­λά­χι­στον φαί­νε­ται α­πό την ο­μι­λία του, ε­ξέ­θε­σε την πο­λι­τι­κή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ό­πως την έ­χει α­πο­φα­σί­σει το συ­νέ­δριό του και ό­πως αυ­τή ε­πα­νει­λημ­μέ­νως έ­χει δια­τυ­πω­θεί α­πό ι­δρύ­σεώς του. Την ε­ξέ­θε­σε μά­λι­στα και στα δύο σκέ­λη της: η α­πο­χώ­ρη­ση της Ελλά­δας α­πό την ευ­ρω­ζώ­νη θα βλά­ψει την Ελλά­δα, την οι­κο­νο­μία της, τον λαό της, και ε­πί­σης θα βλά­ψει τη δια­δι­κα­σία της ευ­ρω­παϊκής ο­λο­κλή­ρω­σης. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, έ­χει πει ό­τι θέ­λει να α­πο­τρα­πούν και τα δύο, και αυ­τό α­κρι­βώς ε­πα­νέ­λα­βε ο πρό­ε­δρός του. Μπο­ρεί κα­νείς να δια­φω­νή­σει – κα­τά τη γνώ­μη μου δεν υ­πήρ­ξε μέ­χρι τώ­ρα ε­παρ­κώς θε­με­λιω­μέ­νη δια­φω­νία – αλ­λά δεν εί­ναι ι­διαί­τε­ρα έ­ντι­μο να λέει κα­νείς ό­τι ο Τσί­πρας α­νέ­τρε­ψε αυ­τή την πο­λι­τι­κή. Την ε­ντι­μό­τη­τα δεν την πε­ρι­μέ­νει κα­νείς α­πό τα κόμ­μα­τα της συ­γκυ­βέρ­νη­σης και α­πό τα ΜΜΕ της δια­πλο­κής. Αυ­τοί εί­παν και έ­γρα­ψαν α­κό­μα και ό­τι την πρό­τα­ση μομ­φής που υ­πέ­βα­λε στη Βου­λή η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ την υ­πέ­βα­λε αιφ­νι­δια­στι­κά ο Τσί­πρας, για να ε­ξου­δε­τε­ρώ­σει τις α­ντι­δρά­σεις, λέει, που υ­πήρ­ξαν με­τά την ο­μι­λία του στο Ώστιν. Τι ση­μα­σία έ­χει γι’ αυ­τούς ό­τι την πρό­τα­ση μομ­φής την α­πο­φά­σι­σε ο­μό­φω­να η Πο­λι­τι­κή Γραμ­μα­τεία του κόμ­μα­τος και τη σχε­δία­σε το Προ­ε­δρείο της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας; Από αν­θρώ­πους της Αρι­στε­ράς ό­μως θα έ­πρε­πε να την πε­ρι­μέ­νου­με αυ­τήν την ε­ντι­μό­τη­τα.

Στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ η ε­λευ­θε­ρία της γνώ­μης και της δη­μό­σιας έκ­φρα­σής της εί­ναι αυ­το­νό­η­τη – κι ε­κεί δια­φέ­ρει α­πό τα άλ­λα κόμ­μα­τα. Τα μέ­λη του, τα στε­λέ­χη του κρί­νουν τα ί­δια, αν και πό­τε θα δια­τυ­πώ­σουν την ό­ποια δια­φω­νία τους, χω­ρίς να έ­χουν να φο­βη­θούν μέ­τρα πει­θάρ­χη­σής τους. Αυ­τό το δι­καίω­μα, ας πού­με, ά­σκη­σε ο Άκης Μπα­δο­γιάν­νης με άρ­θρο του στην ι­στο­σε­λί­δα «Ίσκρα». Κά­νει λά­θος ό­ταν γρά­φει ό­τι «Τα ό­σα εί­πε ο Α. Τσί­πρας στο Ώστιν του Τέ­ξας (…) ξα­να­θέ­τουν το ε­ρώ­τη­μα» για τον ρε­α­λι­σμό της πο­λι­τι­κής του. Τα ε­ρω­τή­μα­τα τα θέ­τουν ό­σοι τα έ­χουν, δεν τί­θε­νται ό­πο­τε έ­να κόμ­μα εκ­θέ­τει τη δια­κη­ρυγ­μέ­νη πο­λι­τι­κή του. Κα­τά τη γνώ­μη μου, οι εν­στά­σεις για την πο­λι­τι­κή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που ε­ξέ­θε­σε ο πρό­ε­δρός του στο Ώστιν, έ­χουν έ­να κοι­νό στοι­χείο, κι αυ­τό εί­ναι η ητ­το­πά­θεια και η πα­ραί­τη­ση α­πό τη σύ­γκρου­ση. Από τον Σα­μα­ρά και τον Άδω­νη Γεωρ­γιά­δη ως τον Αλέ­κο Αλα­βά­νο προ­βάλ­λο­νται ως ε­πι­χεί­ρη­μα έ­να­ντι του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τα πα­θή­μα­τα της Κυ­πρια­κής Δη­μο­κρα­τίας. Κα­λά οι δε­ξιοί, αλ­λά πώς α­ρι­στε­ροί άν­θρω­ποι πα­ρα­κά­μπτουν το γε­γο­νός ό­τι το κυ­πρια­κό «Όχι!» το δια­χει­ρί­στη­κε η κυ­βέρ­νη­ση Ανα­στα­σιά­δη που δεν το ή­θε­λε και α­πλώς δεν εί­χε τολ­μή­σει να υ­πε­ρα­σπι­στεί στη Βου­λή τη θέ­ση της; Και πώς δεν κα­ταγ­γέλ­λουν την α­τι­μία της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης που, ε­γκα­τα­λεί­πο­ντας το δόγ­μα «Η Κύ­προς α­πο­φα­σί­ζει, η Ελλάς συ­μπα­ρί­στα­ται!», αρ­νή­θη­κε κά­θε βοή­θεια και μά­λι­στα ο διοι­κη­τής της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος ψή­φι­σε να δια­κο­πεί η χο­ρή­γη­ση ρευ­στό­τη­τας προς την Κε­ντρι­κή Τρά­πε­ζα της Κύ­πρου;

Ωραία, θα πει κά­ποιος. Και το δί­δαγ­μα; Πρώ­το­ν, ό­τι χρειά­ζε­ται μια κυ­βέρ­νη­ση που θα έ­χει τη λαϊκή συ­μπα­ρά­στα­ση και θα εί­ναι α­πο­φα­σι­σμέ­νη να πά­ει τη σύ­γκρου­ση μέ­χρι τέ­λους. Δεύ­τε­ρο­ν, ό­τι χρειά­ζε­ται α­πό τώ­ρα να μπουν οι βά­σεις για συμ­μα­χίες (με κυ­βερ­νή­σεις, αλ­λά και με κοι­νω­νι­κές δυ­νά­μεις) στην Ευ­ρώ­πη και τον κό­σμο που θα στη­ρί­ξουν την εκ­βια­ζό­με­νη Ελλά­δα. Βλέ­πεις, η δια­πραγ­μά­τευ­ση έ­χει ή­δη αρ­χί­σει και τη διε­ξά­γει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πό τη θέ­ση της α­ντι­πο­λί­τευ­σης. Γι’ αυ­τό και το με­γά­λο εν­δια­φέ­ρον πα­ντού για συ­να­ντή­σεις και συ­νο­μι­λίες με εκ­προ­σώ­πους του. Ο ι­σχυ­ρι­σμός, α­πό δε­ξιά και α­πό α­ρι­στε­ρά, ό­τι η υ­πό­θε­ση εί­ναι χα­μέ­νη α­πό χέ­ρι χα­ρί­ζει τη δια­πραγ­μά­τευ­ση στην Μέρ­κελ πριν αυ­τή α­κό­μα γί­νει. Και κλεί­νει το δρό­μο για την α­να­τρο­πή σε ελ­λη­νι­κό και ευ­ρω­παϊκό ε­πί­πε­δο. Η Δε­ξιά θέ­λει αυ­τό α­κρι­βώς. Το ε­ρώ­τη­μα τι θέ­λουν τί­θε­ται για τους αν­θρώ­πους της Αρι­στε­ράς.

Πηγή: Εποχή,  rednotebook.gr

18 comments on “Ανέτρεψε ο Τσίπρας την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ;

 1. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  Εγω παραπεμπω στο αρθρο εδω στο Α.Γ. του Αμετ που ειχε ΟΛΗ την ομιλια στο Τεξας του Τσιπρα .Εκει λοιπον λεει καθαρα ¨: «Η Ευρωζωνη ΠΡΕΠΕΙ να σωθει » !!!!!!!!.Μια φραση ΚΛΕΙΔΙ για τις προθεσεις του ΣΥΡΙΖΑ .Μια φραση που ΠΛΕΟΝ αποτελει ΘΕΣΗ!!!
  Μια φραση που ενεχει την εννοια της ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ,της ΠΑΣΕΙ ΘΥΣΙΑΣ ….σωτηρια της Ευρωζωνης !!!!
  Το σημειωσα και τοτε …ΟΛΗ η υπολοιπη ομιλια (για μενα ) αποτελει το «περυτιλγμα» ,το «αμπαλαζ» του ΔΩΡΟΥ στο μεγαλο κεφαλαιο και εντος Ελλαδας και του Ευρωπαικου …
  Ισως γι αυτο και οι αγκαλιες και τα φιλια με τον ΣΕΒ και τον Δασκαλοπουλο ..
  Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΜΑΓΚΕΣ ….ΕΝΤΑΞΕΙ …δεν κινδυνευει …και με τον ΣΥΡΙΖΑ (μοιαζει να λεν οι εγχωριοι κηφηνες)

  Και γιατι εχουν σημασια οι συμπεριφορες των ΣΕΒιτων κλπ ? ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ …ΑΥΤΟΙ ΣΕ ΧΡΕΩΣΑΝ ….ΑΥΤΟΙ ΦΕΡΑΝ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ …ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΦΥΛΑΣΕΙΣ ΜΑΛΚΑ ΛΑΕ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΟΥ

 2. Ο/Η Γιάννης Μ. λέει:

  Η δημοκρατικότητα των κομμάτων αποδεικνύεται στην πράξη κι όχι στα λόγια. Για να εξηγήσω.

  Στον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν πολύ καλά ή αν δεν το γνωρίζουν κινούνται στην σφαίρα του φαντασιακού, άρα είναι επικίνδυνοι, ότι η πλειοψηφία του λαού αντιδρά στις εθνικές θέσεις που έχει εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς έστω και με την μορφή συνιστωσών. Στα εθνικά εντάσσεται και το τεράστιο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης.

  Στα οικονομικά και με δεδομένη την φτωχοποίηση σημαντικού τμήματος αλλά και την επίγνωση επίσης σημαντικού ότι είναι θέμα χρόνου να περάσει και αυτό στην φτωχοποίηση, ο κόσμος στην πλειοψηφία του δεν έχει να χάσει τίποτα απ’ την επιλογή ΣΥΡΙΖΑ. (Το απλοποιώ προς συντομία)

  Με αυτά ως δεδομένα γεννιέται το ερώτημα : Πόσο δημοκρατικό είναι ένα κόμμα που αντί να σε βαστεί τις διαφορετικές θέσεις της πλειοψηφίας συνεχίζει την ίδια πολιτική θέση του, όπως στην παροιμία με τον Μωάμεθ και το βουνό ;

  Πόσο δημοκρατικό είναι ένα κόμμα όταν δηλώνει ότι σέβεται τις μειοψηφίες αλλά γράφει στα παλιά του τα παπούτσια την πλειοψηφία ; Πόσο δημοκρατικό θα είναι εάν πχ αύριο βγει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 30% να θέλει να επιβάλλει τις δικές του πολιτικές θέσεις στα εθνικά θέματα, στο υπόλοιπο 70% ;
  (το ζήσαμε ήδη με την ΔΗΜΑΡ να συγκυβερνά με 5%)
  Πόσο δημοκρατικό είναι ένα κόμμα όταν υπόσχεται ότι θα επαναφέρει τον θεσμό των δημοψηφισμάτων αλλά προς το παρόν δεν το έχει ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ούτε μία φορά ;

  Είτε η Δημοκρατία έχει φτάσει σε αδιέξοδο, είτε πορευόμαστε με αδιέξοδους κι ανέξοδους πολιτικούς σε ΟΛΑ τα κόμματα μέχρι και σήμερα που αγνούν επιδεικτικά την έννοια συγκερασμός, με σεβασμό στην πλειοψηφία.

  ΥΓ θα επαναλάβω ένα ρητό σχετικό όπως το θυμάμαι από μνήμης :
  Όσοι μεταξύ εθνικής κυριαρχίας και πρόσκαιρης οικονομικής ευμάριας επιλέξουν το δεύτερο, σύντομα θα χάσουν και τα δύο.

  • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

   Γιαννη κανεις λογικα αλματα ! Λες οτι «συνεχίζει την ίδια πολιτική θέση του» συγκρινοντας σε δυο θεματα ασχετα μεταξυ τους (μεταναστευτικο και οικονομια) τις «πριν» και τις «τωρα» θεσεις του ? Μα στην οικονομια οι θεσεις του απο τις εκλογες του 12 ειναι τωρα η μερα με την νυχτα !!! Απο το «το Ευρω δεν ειναι φετιχ » πηγαμε στο «“Η Ευρωζωνη ΠΡΕΠΕΙ να σωθει ” !!!!!!
   ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟΣ (με τον Παπαδημο ,τον Σαμαρα ,τον Κουβελη και ολο το μνημονιακο σκυλολοι) υπαρχει εδω αλλα Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΣΕ ….ΡΟΖ ΕΚΔΟΣΗ !!!

   • Ο/Η Γιάννης Μ. λέει:

    Λεωνίδα για συντομία δεν μπήκα στην διαδικασία να εξετάσω λεπτομερώς τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στα οικονομικά αλλά πήρα – έστω αυθαίρετα – την παραδοχή ότι η πλειοψηφία θα στήριζε τον ΣΥΡΙΖΑ εάν είχε μόνο κριτήριο τα οικονομικά θέματα, καθώς είτε έχει φτωχοποιηθεί, είτε είναι προ των πυλών, είτε πιστεύει τις εξαγγελίες για επιστροφή στα οικονομικά δεδομένα του 2009 (ανεξάρτητα αν εγώ το πιστεύω ή όχι)

    Αυτό που προσπάθησα να πω είναι ότι για σημαντικό κομμάτι, κατά την εκτίμησή μου, οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ (ως κόμματος του 4%) έμειναν σχεδόν όπως ήσαν στα εθνικά θέματα (μαζί και η λαθρομετανάστευση) με αποτέλεσμα να απωθούν ή να κρατούν σε επιφυλλακτικότητα σημαντικό κομμάτι του εκλ σώματος και γι αυτό παρά την καταιγίδα μέτρων και δεινών που πλήττει τον λαό βλέπουμε αδυναμία κεφαλαιοποίησης της αγανάκτησης στα ποσοστά του.

    Κι εκεί βάζω το ερώτημα του κατά πόσο είναι αυτό έκφραση δημοκρατικού αισθήματος, χωρίς βέβαια αυτό να είναι ερώτημα μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικότερο για όλα τα υπάρχοντα κόμματα.

    • Ο/Η Γιάννης Μ. λέει:

     Προσωπικά θεωρώ ότι σε κάθε κόμμα έχουμε δύο κυρίως πυλώνες στο πρόγραμμά του :
     1) τον οικονομικό πυλώνα με όλα τα σχετικά θέματα … και
     2) τα εθνικά θέματα στα οποία εντάσσεται και η λαθρομετανάστευση λόγω του υπερβολικού αριθμού που μπορούν να τινάξει στον αέρα τον εθνολογικό χαρακτήρα που μέχρι πρότινος είχε η Ελλάδα

     • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

      Το μεταναστευτικο ειναι στα Εθνικα ή στα Οικονομικα η ΛΥΣΗ του ?
      Η ΕΕ ειναι οικονομικο ή εθνικο θεμα ? Γιατι τα ξεχωριζουμε αυτα ? Ποιος μας εμαθε να το παιζουμε στο μυαλο μας αυτο το παιχνιδακι?
      Γιατι εγω πιστευω πως ΔΕΝ υπαρχει διαχωρισμος !!! Ειναι μια τεχνικη απατη ολο αυτο που μας επεβαλλαν εντεχνα …Καθε Εθνικο θεμα ειναι και οικονομικο και το αναποδο . Η συνεχιση του Ευρωμονοδρομου (και ειδικα οπως την βιωνουμε κυριως απο το 92 με το Μααστριχτ και μετα ) δεν ειναι Εγκαταλειψη καθε Εθνικης Κυριαρχιας για καθε κρατος που συμμετεχει ? ΟΥΤΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΣΑΝ ΤΗΣ ΕΕ !!! Οι αλλοδαποι που πνιγηκαν εχτες που πηγαιναν ? Να ΜΠΟΥΝ στην χωρα ή ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ??? Ποιος εχει κανει τα Δυτικα συνορα και τα λιμανια Πατρας ,Ηγουμενιτσας «αστακο» ? Ποιες συνθηκες δεν σε αφηνουν να τους αφησεις ελευθερους να φυγουν ? Δεν ειναι τα Δουβλινα και οι Σεγκεν ??
      Εγω ειμαι βεβαιος και για τον ΣΥΡΙΖΑ …οτι αν του πουν απο τις Βρυξελλες κρατα τους εκει μην ανηφορισουν κατα δω ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ,οπως το κανουν και ολες οι κυβερνησεις .Και ειμαι σιγουρος γιατι 3 προτασεις Νομου εχει καταθεσει το ΚΚΕ απο το 2000 για το μεταναστευτικο και απορρηφθηκαν ΚΑΙ οι 3 ,οχι μονο απο τα δυο μεγαλα -αδερφα κομματα αλλα και απο τον ΣΥΡΙΖΑ …τοτε

      (το τι ελεγε αυτη η προταση του ΚΚΕ να μην τα επαναλαβω ,τα εχω γραψει πολλακις )

      • Ο/Η Γιάννης Μ. λέει:

       Καταλαβαίνω πως το θέτεις αλλά κάνεις κάτι που νομίζω είναι η μεγαλύτερη παγίδα.Εκφράζεις συγκεκριμένη γραμμή παρά το γεγονός ότι γύρω μας υπάρχουν και άλλες οπτικές (γραμμές ή όπως θες πες το)

       Για μένα το «στοίχημα» σε κάθε περίπτωση είναι να αφουγραζόμαστε – στα πλαίσια του δυνατού – τι θέλει η πλειοψηφία, είτε όπως αυτή εκφράστηκε στις εκλογές, είτε πως εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις, είτε πως εκφράζεται μέσα από τα σχόλια που διαβάζουμε σε διάφορες ιντερνετικές γωνιές.

       Το να συμφωνήσουμε 2-3 ή και 1013 όταν εκ των προτέρω έχουμε κοινά στις ιδεολογικές μας θεωρήσεις είναι σα να αυτοθαυμαζόμαστε στον καθρέφτη κάθε πρωί και με το που βγαίνουμε απ το σπίτι να βρίζουμε την διαφορετικότητα του κόσμου που δεν μας καταλαβαίνει

       Κάπου έγραψα την εκτίμησή μου για την Δημοκρατία. Συγκερασμός απόψεων με σεβασμό στην άποψη της πλειοψηφίας.

       Έχω την αίσθηση ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί είμαστε στο ακριβώς αντίθετο σημείο,
       να είναι σεβαστές οι απόψεις των οργανωμένων (= δυναμικών) μειοψηφιών σε βάρος της πλειοψηφίας.

       Αντί λοιπόν να μπαίνουμε στην διαδικασία της «ταμπελοποίησης» και του διαχωρισμού σε μπλέ και πράσσινους κόκκους (ή όποιο άλλο χρώμα) ας δούμε αν μπορούμε να βρούμε τα κοινά σημεία μας, ως πολίτες του ίδιου χώρου – χώρας.

       Με την ευκαιρία κι ένα ερώτημα : Πόσο «δημοκράτης» είναι κάποιος αριστερών πεποιθήσεων, όταν δεν θέλει καν να συζητά με «φασίστες» ώστε να κατανοεί την άλλη άποψη ; Το ίδιο φυσικά ερώτημα ισχύει και ανάστροφα για κάποιον «δημοκράτη» δεξιών πεποιθήσεων που δεν θέλει να συζητά με «αναρχοκομμουνιστές» κλπ κλπ

       ΥΓ το ότι συζητάμε παρά τις διαφωνίες μας έδώ, πιστεύω ξεκαθαρίζει ότι το ερώτημα είναι γενικότερο και όχι εξειδικευμένο ή προσωποποιημένο

  • Ο/Η ririna λέει:

   Σωστά

 3. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  @Γιαννη
  «….να αφουγραζόμαστε – στα πλαίσια του δυνατού – τι θέλει η πλειοψηφία,» …..Του τελευταιου που θα παρω την ΣΟΦΗ γνωμη ειναι αυτης της γ@μημενης πλειοψηφιας !!!! Εχει αποδειχτει καθε μερα εδω και 40 χρονια ποσο Σοφια εχει η γνωμη αυτη !!!
  Την σεβομαι την πλειοψηφια και την παρασεβομαι .Για αυτο και υφισταμαι κι εγω κι εσυ τις ΧΟΝΤΡΟΜΛΚΙΕΣ της .Αλλιως θα ειχα παρει ενα δικαννο και θα καθαριζα εδω και τρια χρονια οποιον ψηφισε ή στηριξε τα μπλε και πρασινα ασπονδυλα που τον Κυβερνησαν και του γ@νωσαν την ζωη .
  Αλλα γιατι σε πειραξε η αναφορα στο ΚΚΕ ? Το ανεφερα για να στηριξω την αποψη οτι ο ΣΥΡΙΖΑ ειναι πιθανο να κανει τα ιδια …δλδ οτι του πουν οι Βρυξελλες !!! Το ΚΚΕ την ειχεκανει την προταση νομου ,το ΚΚΕ θα αναφερω ,αν την ειχε κανει ο Φουφουτος θα εγραφα τον Φουφουτο .
  Και ποια συγκεκριμενη «γραμμη» εκφραζω?
  Λεω συγκεκριμενα πραγματα ,τεκμηριωμενα και που πατουν σε ΓΕΓΟΝΟΤΑ .Επι αυτων θελω αντιλογο .Δεν εκφραζω ουτε γενικολογες αποψεις ,ουτε θεωρειες για αγριους ,ουτε φαντασιακες καταστασεις …Μαλλον ειναι τοσο οφθαλοφανη που δεν επιδεχονται συγκεκριμενες αναφορες και αντιλογο ,παρα απαντησεις που …»πλατιαζουν» για να χανεται η ουσια .Και η ουσια ειναι οτι ο ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟΣ «αποψεων » και θεσεων (που αναφερεις συχνα) ΥΠΑΡΧΕΙ ηδη …μονο που ειναι καλα κρυμμενος και υφερπων …..ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ τα κομματα του Ευρωμονοδρομου (γουσταρουμε σαν λαος ) Ευρωπαικοι Ενωση ….
  Ο.Κ. κι εγω μαζι !!!
  Ας σκασουμε λοιπον και ας κολυμπησουμε …και δεν θελω «γκρινιες» για «απωλειες Εθνικης κυριαρχιας «, «πατριωτισμους και αντιμνημονια » ….γιατι ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η Ε.Ε. (που γουσταρουμε )

  • Ο/Η Kimwn λέει:

   Εγώ δηλαδής που δεν γουστάρω εΒρωπέη τι να κάνω, ούτε πολιτικό άσυλο δεν μου αναγνωρίζουν σε άλλες χώρες…
   Γουστάρω να πάρει η ΑΕΚ πρωτάθλημα , να ψωνίζω λαθραίο πετρέλαιο να ενισχύσω ????

 4. Ο/Η Γιάννης Μ. λέει:

  Λεωνίδα, το να υπερβούμε τις προσωπικές μας απόψεις είναι σχεδόν αδύνατο. Το να ενσωματώσουμε όμως ή να αποδεχτούμε το τι κάθε φορά φέρεται ως άποψη της πλειοψηφίας είναι άλλο.
  Λογικό και θεμιτό φυσικά ο καθ ένας μας να προσπαθεί να επικοινωνήσει τις απόψεις του, ειδικά όταν αυτό γίνεται με επιχειρήματα αλλά αυτό δεν αλλάζει την άποψη της πλειοψηφίας την ίδια χρονική στιγμή.

  Το να πιστεύουμε στον κυρίαρχο λαό και να αποδεχόμαστε τις θέσεις του όπως εκφράζονται από εκλογές, δημοσκοπήσεις κλπ δεν σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε με αυτές απαραίτητα. Εκτός αυτού ο λόγος που καταθέτουμε τις γνώμες και απόψεις πιστεύω είναι για να επικοινωνηθούν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του λαού ώστε να διαμορφωθεί μια άλλη πορεία απ’ αυτή που βιώνουμε.

  Αν μπορείς δώσε σύνδεσμο για τις θέσεις του ΚΚΕ στο συγκεκριμένο θέμα.

  • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

   ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ μασημενη τροφη θες μου φαινεται …μπες μονος σου λοιπον ΚΚΕ.gr και στον τομεα Βουλη και ψαξε ….

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s