Ανέτρεψε ο Τσίπρας την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ;


123456

Του Θόδωρου Παρασκευόπουλου

«Η Ελλά­δα δεν θα ε­ξέλ­θει ε­θε­λο­ντι­κά α­πό την Ευ­ρω­ζώ­νη», εί­πε ο Τσί­πρας στο Ώστιν του Τέ­ξας μι­λώ­ντας στο πα­νε­πι­στή­μιο με τον Τζέ­η­μς Γκαλ­μπρέιθ και τον Γιάν­νη Βα­ρου­φά­κη, κι αυ­τό προ­κά­λε­σε α­ντι­δρά­σεις. Οι α­ντι­δρά­σεις του τύ­που: «Έδω­σε ε­ξε­τά­σεις υ­πο­τα­γής» (ΚΚΕ) ή «Στο Τέ­ξας, την πα­τρί­δα του Μπους» (Αλέ­κος Αλα­βά­νος) ή «Ο Γκαλ­μπρέιθ» υ­πήρ­ξε «ά­τυ­πος σύμ­βου­λος του Γιώρ­γου Πα­παν­δρέ­ου» κι αυ­τό έ­χει «με­γα­λύ­τε­ρη πο­λι­τι­κή βα­ρύ­τη­τα και ι­διαί­τε­ρο συμ­βο­λι­σμό» (Γ. Δε­λα­στίκ στο «Έθνος») εί­ναι χα­μη­λού ε­πι­πέ­δου και ά­νευ ση­μα­σίας.

Αλί­μο­νο, αν ο ε­πι­κε­φα­λής ε­νός κόμ­μα­τος που διεκ­δι­κεί την κυ­βερ­νη­τι­κή ευ­θύ­νη και την η­γε­σία της κοι­νω­νίας, πε­ριό­ρι­ζε τις συ­ζη­τή­σεις του στους ε­πα­να­στά­τες συ­ντρό­φους του ό­που γης, «στις κοι­τί­δες του ε­πα­να­στα­τι­κού κι­νή­μα­τος», ό­πως ζή­τη­σε α­πό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στη Βου­λή η Αλέ­κα Πα­πα­ρή­γα, ή ε­ξέ­τα­ζε τους τό­πους που ε­πι­σκέ­πτε­ται με κρι­τή­ριο, αν εί­ναι τό­ποι κα­τα­γω­γής συ­μπα­θών ή α­πεχ­θών πο­λι­τι­κών.

Ολό­κλη­ρο το σύν­θη­μα δεν βο­λεύει

Κα­τά τη γνώ­μη μου, θα ή­ταν λά­θος αν ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πέ­φευ­γε να ε­ξη­γή­σει την πο­λι­τι­κή του σε α­κρο­α­τή­ρια των διε­θνών α­στι­κών ε­λί­τ^ δεν θα τα πεί­σει, αλ­λά θα ξέ­ρουν με ποιους θα έ­χουν να κά­νουν. Βλέ­πεις, σε έ­ναν α­στι­κό κό­σμο και οι α­ρι­στε­ρές κυ­βερ­νή­σεις θα έ­χουν να κά­νουν κυ­ρίως με τέ­τοιους συ­νο­μι­λη­τές. Αν ο Τσί­πρας αρ­νιό­ταν να μι­λή­σει με α­στούς συ­νο­μι­λη­τές, θα ή­ταν α­κα­τάλ­λη­λος για τη δου­λειά που έ­χει α­να­λά­βει. Πό­σο μάλ­λον που οι συ­νο­μι­λη­τές του στο Ώστιν α­νή­κουν στο προο­δευ­τι­κό φά­σμα της δια­νό­η­σης των Η­ΠΑ.

Συνέχεια

Πως ονομάζουν στη Ρωσία πλούσιους και φτωχούς


Πως ονομάζουν στη Ρωσία πλούσιους και φτωχούς
Γελοιογραφία του Νιγιάζ Καρίμ

Το χρήμα έχει γίνει τα τελευταία είκοσι χρόνια ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της κοινωνικής θέσης στη Ρωσία. Αυτό οδήγησε στην εμφάνιση νέων λέξεων και στην αλλαγή του νοήματος παλαιών.

του Αλεξέι Μιχέγεφ

Από τις πιο διαδεδομένες -ίσως- λέξεις στη Ρωσία, είναι ο «Οligárh» («Ολιγάρχης»). Άλλοτε τη συναντούσε κανείς στα κείμενα ιστορίας, αυτή όμως πλέον έχει εισαχθεί στη σύγχρονη γλώσσα και η έννοιά της έχει διευρυνθεί. Ολιγάρχες σήμερα δεν αποκαλούν απαραίτητα τους ανθρώπους στην εξουσία, αλλά τους πολύ πλούσιους, όπως τους βιομήχανους, τους ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων, κ.ο.κ.. Ωστόσο, μεταξύ των Ολιγαρχών υπάρχουν διαβαθμίσεις Οι περιουσίες των πλουσιότερων είναι δισεκατομμύρια δολάρια, και αν τα υπάρχοντα κάποιου δεν φτάνουν -τουλάχιστον- το ένα εκατομμύριο, αυτόν, τον αποκαλούν μερικές φορές ειρωνικά «Ολιγάρχη light».

Στη συνείδηση της κοινής γνώμης, ο Ολιγάρχης υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει ένα αρχοντικό στην περιοχή της λεωφόρου Ρουμπλιόβσκι, στα προάστια της Μόσχας. Η ονομασία αυτής της περιοχής, «Ρουμπλιόβκα», έγινε συνώνυμο και σύμβολο ότι κάποιος ανήκει στη νέα ελίτ. Την ίδια στιγμή, αυτοί που δεν είναι Ολιγάρχες, αλλά απλώς άνθρωποι ευκατάστατοι, για τους οποίους η «Ρουμπλιόβκα» δεν είναι μέσα στις δυνατότητές τους, κτίζουν τα σπίτια τους στην περιοχή μιας άλλης λεωφόρου, που και αυτή βρίσκεται στον δυτικό τομέα της πόλης, στη Νουβορίζσκοε. Η ονομασία «Λεωφόρος Νουβορίζσκοε», μπορεί να εκληφθεί και ως «Νουβορίσκοε», δηλαδή «Λεωφόρος των Νουβόρισι» («των νεόπλουτων»). Κάτι που βρίσκεται πολύ κοντά στην  αλήθεια.

Συνέχεια

Η µετάδοση του ατοµικού µας φόβου στους υπόλοιπους.


 

. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
 ΦΟΒΟ
ΣΤΟΧΟΣ: Η κατανόηση του τρόπου µετάδοσης του φόβου και η προτροπή
 για την καλύτερη- ευκολότερη (συλλογική) αντιµετώπισή του.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Σήµερα, µε όλα αυτά που µας συµβαίνουν και µε όλες αυτές τις δυσκολίες που
βιώνουµε καθηµερινά έχουµε φτάσει στο σηµείο να φοβόµαστε τα πάντα και
τους πάντες, να µην είµαστε σίγουροι για τίποτα και για κανέναν · αλλά πολύ
περισσότερο έχουµε φτάσει στο σηµείο να φοβόµαστε ακόµα και να
εκφραστούµε ελεύθερα. Και αυτό γιατί βαθειά µέσα µας φοβόµαστε τις
πιθανές συνέπειες που θα υποστούµε εάν εκφραστούµε ελεύθερα.

Συνέχεια

«Τα παιδιά είναι τόσο πλούσια». Rainer Maria Rilke


Η παιδική ηλικία είναι το βασίλειο της μεγάλης δικαιοσύνης και της βαθιάς αγάπης. 
Στα χέρια του παιδιού κανένα πράγμα δεν είναι σπουδαιότερο από κάποιο άλλο. 
Παίζει με μια χρυσή καρφίτσα ή ένα λευκό λουλούδι. 

Συνέχεια

Πίσω από το success story της «Amazon»


arton484-5b29d

Δεν πρόλαβε να δημοσιευτεί το άρθρο στο πρωτοσέλιδο της « Le Monde diplomatique » του Νοεμβρίου και προκάλεσε ήδη αντιδράσεις. Η Γαλλίδα βουλευτής των Πρασίνων (Europe Ecologie — Les Verts) κατέθεσε επερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας Μισέλ Σαπέν για τις συνθήκες εργασίας στις αποθήκες της Amazon, όπως αυτές περιγράφονται στο ρεπορτάζ που θα διαβάσετε.

Συνέχεια

sotosblog

«Ο άνθρωπος που δεν είναι ικανός να αντλεί διαρκώς από μέσα του νέους πόθους, μαζί κι έναν καινούργιο εαυτό, να γυρίζει ως επιβεβαίωση την πλάτη στο παρωχημένο και σαπισμένο, αυτός δεν είναι άνθρωπος: είναι ένας μπουρζουάς, ένας φαρμακοτρίφτης, ένας ουτιδανός.» Αμεντέο Μοντιλιάνι (http://www.modigliani-foundation.org)

XYZ Contagion

Ο κόσμος σε 360 μοίρες. Το μοναδικό '0% Lies & Errors Free' website. Στιγμές και όψεις της ελληνικής (και όχι μόνο) δημόσιας πραγματικότητας από ένα ιστολόγιο που αγαπάει την έρευνα. Επειδή η αλήθεια είναι μεταδοτική.

ECONOMIC THEORIES

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

Ερανιστής

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

Τα κουρέλια τραγουδάμε ... ακόμα

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

Λαϊκή Εξουσία

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ

Μέτωπο ενάντια στη διαφθορά, για την ουσιαστική αλλαγή του πολιτικού και πολιτιστικού σκηνικού

toufekiastoskotadi

Δημοκρατία για την Ελλάδα

Delving into History ® _ Periklis Deligiannis

Ιστορικές Αναδιφήσεις® _ Περικλής Δεληγιάννης

Ανθολόγιον Sapere aude!

Sapere aude! - Τόλμα να γνωρίζεις

Poetry of gems

Poetry & Mythology

JUNGLE-Report

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

Yanis Varoufakis

THOUGHTS FOR THE POST-2008 WORLD

Χειμωνιάτικη Λιακάδα

Σκέψεις, απόψεις, προβληματισμοί και συναισθήματα. Στοχασμοί που ρίχτηκαν στο διαδίκτυο σαν μπουκάλια στο πέλαγος …

VoxEU.org: Recent Articles

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

Home

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

In Defence of Marxism

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

LaRouche's Latest

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

Monthly Review

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

αἰέν ἀριστεύειν

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις

sibilla - σίβυλλα

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

eparistera

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

ΚΙΜΠΙ

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

Kart Electronics iOS Portal

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

Old Boy

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

CYNICAL

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

ὑπόγεια τάξις

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

Cogito ergo sum

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

Techie Chan

(λευτεριά στα playmobil)

Αντικλείδι

Επιλεγμένα άρθρα για πολιτική, οικονομία, κοινωνία, οικογένεια, πολιτισμό, ψυχολογία. Ποιοτικές φωτογραφίες και βίντεο .

Αρέσει σε %d bloggers: