…Η κυβέρνησις δεν αναμένει βεβαίως παρά της μεραρχίας νίκας… Αναμένει όμως εκ ταύτης να σώση την τιμήν των ελληνικών όπλων.

Δημήτριος Λιμνιάτης, Αντιστράτηγος ε.α.
(Περιοδικό «Ιστορία Εικονογραφημένη», τ. 352, Οκτ. 1997)

*

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940 και ο Στρατηγός Χαράλαμπος Κατσιμήτρος

*

Η καθοριστική συμβολή ενός άξιου ηγήτορα, του διοικητή της VIII Μεραρχίας Πεζικού, στον θρίαμβο των ελληνικών όπλων. Συμβολή που συνήθως αγνοείται κατά τους εορτασμούς της ιστορικής επετείου.

Από τους πρώτους μήνες του 1939 τα σύννεφα του πολέμου αρχίζουν να εμφανίζονται στον ευρωπαϊκό ουρανό.
Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 1939 η Ιταλία, με τη σύμφωνη γνώμη της Γερμανίας, καταλαμβάνει, με σαθρές αιτιολογίες, την Αλβανία, για ν’ αποκαλύψει έτσι τα επεκτατικά σχέδια της στον χώρο της Χερσονήσου του Αίμου και στη Μεσόγειο.
Η κατάληψη της Αλβανίας και η προώθηση ισχυρών ιταλικών δυνάμεων προς την ελληνοαλβανική μεθόριο ήταν φυσικό ν’ ανησυχήσουν την ελληνική κυβέρνηση, η οποία σπεύδει να ενισχύσει με μικρές μονάδες τους τομείς ευθύνης της VIII Μεραρχίας (Ήπειρος) και της IX Μεραρχίας (Δ. Μακεδονία). Να τονίσουμε εδώ ότι από το 1936 έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων σε ελαφρύ και βαρύ οπλισμό.
Ο Μουσολίνι, με προσωπικές επιστολές προς τον Ιωάννη Μεταξά, προσπαθούσε να τον πείσει για τις φιλικές σχέσεις των δύο λαών και ότι η Ιταλία θα σεβόταν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας.
Ο διοικητής της VIII Μεραρχίας υποστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, ο οποίος γνωρίζει όλες τις κινήσεις των Ιταλών στο αλβανικό έδαφος, περνάει στιγμές αγωνίας γιατί η δύναμη της μεραρχίας είναι ασήμαντη και δεν έχει γίνει καμιά αμυντική οργάνωση του εδάφους. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού δεν το είχε απασχολήσει ως το 1939 το ενδεχόμενο ιταλικής επίθεσης από την ξηρά. Γι’ αυτό δεν υπήρχε σχέδιο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Όμως, από το 1914, περίοδο του αγώνα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου για την αυτονομία τους, η Ιταλία έχει αποκαλύψει τα σχέ¬δια της για την κυριαρχία της στην Αδριατική και στη χερσόνη¬σο του Αίμου.
Οι αγωνίες του Κατσιμήτρου κορυφώνονται όταν την Κυριακή του Πάσχα (9 Απριλίου 1939) έ¬λαβε τηλεφωνικά (χωρίς έγγρα¬φη επιβεβαίωση) από το ΓΕΣ μια διαταγή «γρίφο» η οποία, μεταξύ των άλλων, περιείχε τούτες τις διαφορούμενες εντολές:
«Η κυβέρνηση εν όψει ενδεχο¬μένης εισβολής του ιταλικού στρατού εις ημέτερον έδαφος, ε¬ξουσιοδοτεί τον διοικητήν της με¬ραρχίας να επιστράτευση ταύτην και δίδει αυτώ εντολήν ν’ από¬κρουση δια των όπλων πάσαν απόπειραν εισβολής».
Στη διαταγή τονίζεται ιδιαίτε¬ρα ότι: «Η επιστράτευσις της μεραρχίας θα ενεργηθή μόνο εν περιπτώσει επιθέσεως σοβαρών ιταλικών δυνάμεων κατά της με¬θορίου…» Δηλαδή χρονικά αδύ¬νατο, γιατί επιστράτευση στο θέ¬ατρο των επιχειρήσεων είναι ανέ¬φικτη, εφόσον διεξάγονται επι¬χειρήσεις, ή τουλάχιστον είναι ά¬καιρη. Ακόμη, στην Ήπειρο δεν υπήρχε οργανωμένη τοποθεσία για την κάλυψη της επιστράτευ¬σης με αμυντικό αγώνα.
Ο Χ. Κατσιμήτρος στο βιβλίο του Η Ήπειρος προμαχούσα (σε¬λίδες 18-19) γράφει: «Είναι ευνόητον πάσας και ποίας βαρυτάτας ευθύνας δημιουργεί η εντολή αυτή εις τον διοικητήν της Με¬ραρχίας, όστις όμως δεν είχε τα μέσα ίνα εκπλήρωση την αποστολήν του». Και συνεχίζει: «Καθ’ όλην την μακράν αυτού στρατιωτ-κήν ζωήν και τους τεσσάρας πο¬λέμους εις ους μετέσχεν από του 1912 και εντεύθεν, τους αγώνας και τας μάχας εις ας έλαβε μέ¬ρος, ουδέποτε ευρέθη υπό δυ¬σμενεστέρας και δυσχερεστέρας περιστάσεις εν τη εκτελέσει των καθηκόντων του».
Ο Χ. Κατσιμήτρος επισκέπτε¬ται συχνά τις μονάδες της με¬ραρχίας από την Κακαβιά ως την Πρέβεζα, και με ομιλίες του προς τα στελέχη και τους οπλί¬τες τονώνει ιδιαίτερα το ηθικό. Δίνει επιτόπου εντολές, κυρίως στα τμήματα προκαλύψεως. Με¬ταβάλλει τη Μεραρχία σε εργο¬τάξιο αμυντικής οργάνωσης του εδάφους στον βόρειο μα και στον παραλιακό τομέα, αφού η απειλή είναι σχεδόν σφαιρική. Έχει επιλέξει ως κύρια αμυντική προσπάθεια την τοποθεσία Ελαίας. Διαμαρτύρεται εντονότατα προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού για την μη διάθεση επαρκών πιστώσεων για την αμυντική ορ¬γάνωση του εδάφους.
Το αμυντικό δόγμα του Γενι¬κού Επιτελείου Στρατού και της κυβέρνησης έχει μείνει στις αρ¬χές άμυνας του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή στη στατική ά¬μυνα βασισμένη στην οχύρωση του εδάφους και όχι στην οργά¬νωση ευέλικτων και ταχυκίνητων μονάδων. Από τις 4 Μαΐου 1939 συντάχθηκε το σχέδιο IB (Ιταλία -Βουλγαρία) που ιεραρχούσε τις απειλές αντίστροφα: «Βουλγαρία – Ιταλία». Για την αμυντική οργά¬νωση του εδάφους από τον Απρίλιο του 1939 ως τον Οκτώ¬βριο του 1940 επί συνολικής δα¬πάνης 851 εκατ. δραχμών, διετέ¬θησαν 769 εκατ. (90,4%) για οχυ¬ρωματικά έργα στον βουλγαρι¬κό τομέα και 82 εκατ. (9,6%) στον αλβανικό, αν και ήταν πλέον ορατή η ιταλική απειλή.
Η αμυντική οργάνωση του ε¬δάφους στην Ήπειρο, για τον στρατηγό Κατσιμήτρο, ήταν μια από τις βασικές προϋποθέσεις ε¬πιτυχίας του σχεδίου του, μπρο¬στά στη συντριπτική υπεροχή των ιταλικών δυνάμεων. Τον συ¬γκινεί ιδιαίτερα η εθελοντική προσφορά εργασίας των κατοί¬κων.
Οι απροκάλυπτες πλέον υπο¬σχέσεις προς τους Αλβανούς των Μουσολίνι, Τσιάνο και στρα¬τάρχη Μπαντόλια, για επέκταση των ορίων της Αλβανίας προς «Τσαμουριά», η προώθηση σοβα¬ρών ιταλικών δυνάμεων με επιθε¬τική διάταξη, υποχρεώνουν το Γενικό Επιτελείο Στρατού στα τέλη του μηνός Αυγούστου 1939 να διατάξει την μερική αρχικά και καθολική αργότερα (5 Οκτωβρί¬ου 1940), επιστράτευση της VIII Μεραρχίας. Να σημειώσουμε ε¬δώ ότι οι Ιταλοί «Τσαμουριά» έλεγαν την «Θεσπρωτία», γιατί εκεί υπήρχε η μειονότητα των Τουρκαλβανών «Τσάμηδων», οι οποίοι κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου διέπραξαν βιαιότητες κατά του ελληνικού πληθυσμού της περιοχής.
Το 1940 βρίσκει τη Μεραρχία σε πλήρη οργασμό, που καλύ¬πτει όλους τους τομείς (οργάνω¬ση, εκπαίδευση, αμυντική οργά¬νωση του εδάφους, διασπορά α¬ποθηκών) από τη μια άκρη ως την άλλη, της πολύ μεγάλης ζώ¬νης ευθύνης της.

Ο Μουσολίνι σπεύδει
Η έκρηξη του Δευτέρου Πα¬γκοσμίου Πολέμου με την επίθε¬ση της Γερμανίας κατά της Πο¬λωνίας την 1η Σεπτεμβρίου 1939. η ραγδαία εξέλιξη της κα¬τάληψης των κρατών της Ευρώ¬πης από τη ναζιστική Γερμανία, η οποία, ως το τέλος Μαΐου του 1940, έχει καταλάβει την Πολω¬νία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η είσοδος του γερμανικού στρα¬τού στη Γαλλία και ο εξαναγκα¬σμός των Άγγλων να τραπούν προς την Δουνκέρκη, δίνουν την εικόνα της επερχόμενης συμφο¬ράς της Ευρώπης.
Έκπληκτος ο Μουσολίνι από την απρόοπτη αυτή ταχύτητα της εξέλιξης της κατάστασης υ¬πέρ της Γερμανίας, σπεύδει στις 10 Ιουνίου 1940 να κηρύξει τον πόλεμο κατά της Αγγλίας και της Γαλλίας, η οποία έχει σχεδόν κα¬ταρρεύσει, γιατί φοβάται ότι ο πόλεμος θα τελειώσει χωρίς αυ¬τός να βρίσκεται στο τραπέζι της μοιρασιάς του κόσμου μας.
Με την κατάρρευση της Γαλ¬λίας και την υπογραφή της ανα¬κωχής στις 22 Ιουνίου 1940 μετα¬ξύ Γαλλίας και Γερμανίας και στις 24 Ιουνίου μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας, η Ιταλία βγάζει τη μά¬σκα της προσποιητής ειρηνοφιλίας με την Ελλάδα και γίνεται α¬πειλητική.
Ο ιταλικός Τύπος κατηγορεί την Ελλάδα ότι δήθεν συνεργά¬ζεται με την Αγγλία και την απει¬λεί με δράση. Από 12 Ιουλίου μέ¬χρι 6 Αυγούστου ιταλικά βομ¬βαρδιστικά αεροπλάνα προ¬σβάλλουν χωρίς επιτυχία το βοη¬θητικό πλοίο του Στόλου Ωρίων και το αντιτορπιλικό Ύδρα στον Κόλπο Κισσάμου της Κρήτης. Βομβαρδίζουν, πάλι χωρίς επιτυ¬χία, τα αντιτορπιλικά Βασιλεύς Γεώργιος και Βασίλισσα Όλγα στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Τέ¬λος, ο τορπιλισμός της Έλλης (2.115 τόνων), στις 15 Αυγού¬στου 1940 στο λιμάνι της Τήνου, ήταν πια η κατηγορηματική δια¬πίστωση της επικείμενης επίθε¬σης κατά της Ελλάδας.
Τον τορπιλισμό της Έλλης από ιταλικό αντιτορπιλικό αποκαλύ¬πτει στο Ημερολόγιό του ο κό¬μης Τσιάνο, ο οποίος επιρρίπτει τις ευθύνες στον «ανισόρροπο (έτσι τον αποκαλεί) Ιταλό διοικη¬τή της Δωδεκανήσου Ντε Βέκκι».
Η εγκληματική αυτή ιταλική ε¬νέργεια βύθισε σε βαθιά θλίψη ο¬λόκληρο τον ελληνικό λαό, ταυ¬τόχρονα όμως ξεσήκωσε το μί¬σος κατά των Ιταλών. Η διαίσθη¬σή του δεν του άφηνε αμφιβο¬λίες ότι οι εγκληματίες ήταν οι Ιταλοί, αν και η κυβέρνηση, για λόγους εθνικής σκοπιμότητας, δεν αποκάλυψε τις αποδείξεις του εξεταστικού πορίσματος.

Οι δυνάμεις των αντιπάλων
Λίγο πριν από την εισβολή, η διάταξη των δυνάμεων είχε ως εξής:
Ιταλικές Δυνάμεις:
Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση: Διοικητής στρατηγός Βισκόντι Πράσκα. Θέατρο επιχειρήσεων Ηπείρου.
Το XXV Σώμα Στρατού. Διοικη¬τής στρατηγός Κάρλο Ρόσσι. Τέσσερις μεραρχίες (η 23η «Φερράρα», η 51η «Σιένα», η 131η Τ/Θ «Κενταύρων» και μια μεραρχία ιππικού). Συνολική δύ¬ναμη 42.000 άνδρες περίπου.
Το XXVI Σώμα Στρατού. Διοικη¬τής στρατηγός Γκαμπριέλε Νάσσι. Τέσσερις μεραρχίες (η 49η «Πάρμα», η 29η «Πιεμόντε», η 19η «Βενέτσια» και η 53η «Αρέτζο»). Συνολική δύναμη 44.000 άν¬δρες περίπου.
Μεταξύ των δύο σωμάτων στρατού στον Τομέα της Πίνδου. 3η Μεραρχία Αλπινιστών «Τζούλια».
Γενικό σύνολο: 59 τάγματα πε¬ζικού, 135 πυροβολαρχίες (23 βαριές), 150 άρματα μάχης, 18 ίλες ιππικού, έξι τάγματα όλμων και ένα τάγμα πολυβόλων.
Ελληνικές δυνάμεις:
Θέατρο επιχειρήσεων Ηπείρου.
VIII Μεραρχία Πεζικού: Διοικη¬τής υποστράτηγος Χ. Κατσιμήτρος, και το στρατηγείο της III Ταξιαρχίας Πεζικού με διοικητή τον συνταγματάρχη πεζικού Γιατζή Δημήτριο. Συνολικά περιλάμβανε: τέσσε¬ρις διοικήσεις συνταγμάτων πεζι¬κού, 15 τάγματα πεζικού, 16 πυ¬ροβολαρχίες, πέντε ουλαμούς πυροβολικού συνοδείας, δύο τάγματα πολυβόλων κινήσεως, μία πολυβολαρχία βαρέων πολυ¬βόλων, μία μεραρχιακή μονάδα αναγνωρίσεως. Το 39ο Σύνταγμα Ευζώνων της III Μεραρχίας (κι¬νούμενο από την Αιτωλοακαρνα¬νία προς Ήπειρο).
Στις 12 Οκτωβρίου 1940: Τέθηκε στη διάθεση της με¬ραρχίας ο υποστράτηγος Λιούμπας Ν. στον οποίο ανατέθηκε η διοίκηση του τομέα της Θεσπρω¬τίας. Έφθασε μια αντιαεροπορική πυροβολαρχία (τρία πυροβόλα), η οποία διατέθηκε για την προ¬στασία των Ιωαννίνων. Συμπληρώθηκαν οι διοικήσεις της Μεραρχίας ως ακολούθως: Αρχηγός Πεζικού Μεραρχίας: σ/χης Ντρες Γεώργιος. Διοικητής του 4ου Συν/τος Πεζι¬κού: σ/χης Παπαδόπουλος Κ. Διοικητής του 40ού Συν/τος Ευζώνων: σ/χης Τσακαλώτος Θρ.
Στις 27 Οκτωβρίου 1940 η VIII Μεραρχία έχει συμπληρώσει την επιστράτευσή της.
Θέατρο επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας.
Τμήμα Στρατιάς Δυτικής Μα¬κεδονίας (ΤΣΔΜ): Διοικητής αντι¬στράτηγος Πιτσίκας Ιωάννης (έ¬δρα Κοζάνη).
Το Β’ Σώμα Στρατού: Διοικητής αντιστράτηγος Παπαδόπουλος Δημήτριος με τις: Ι Μεραρχία: διοικητής υπο¬στράτηγος Βραχνός Δημήτριος, IX Μεραρχία: διοικητής υπο¬στράτηγος Ζυγούρης Χρίστος, V Ταξιαρχία Πεζικού: διοικητής συ¬νταγματάρχης Πεζικού Καλής Αναστάσιος, IX Συνοριακό Το¬μέα.
Το Γ’ Σώμα Στρατού: διοικητής αντιστράτηγος Τσολάκογλου Γεώργιος (έδρα Θεσσαλονίκη), με τις: Χ Μεραρχία: διοικητής υ¬ποστράτηγος Κίτσος Χρίστος, XI Μεραρχία: διοικητής συνταγμα¬τάρχης Πυροβολικού Κώσταλος Γεώργιος: IV Ταξιαρχία Πεζικού, διοικητής υποστράτηγος Μετα¬ξάς Αγαμέμνονας και τους IX, Χ και XI Συνοριακούς Τομείς.
Το Απόσπασμα Πίνδου: Διοικη¬τής ο έφεδρος, εκ μονίμων, συ¬νταγματάρχης Δαβάκης Κωνστα¬ντίνος (Επταχώρι). Τομέας Ευθύ¬νης: Μεταξύ του δεξιού της VIII Μεραρχίας και του αριστερού της IX Μεραρχίας (Ανάπτυγμα ΖΕ 37 χιλιόμετρα περίπου). Περιε¬λάμβανε: Το 51 Σύνταγμα Πεζι¬κού (μείον), μία ορειβατική πυροβολαρχία 75 χιλ., έναν ουλαμό πυροβολικού συνοδείας των 65 χιλ. και έναν ουλαμό ιππικού. Εί¬χε σοβαρές ελλείψεις σε οπλι¬σμό, ιματισμό, υπόδηση και εφε¬δρικά πυρομαχικά. Από οκτώ δι¬οικητές λόχων δύο ήταν ανθυπολοχαγοί και δύο έφεδροι λοχα¬γοί. Από τους 32 διμοιρίτες τρεις μόνο ήταν μόνιμοι.
Συνολική ελληνική δύναμη: Τριάντα εννέα τάγματα πεζι¬κού, 40½ πυροβολαρχίες διαφό¬ρων διαμετρημάτων. Περίπου δύναμη 35.000 άνδρες.

Σύγκριση δυνάμεων
Στην Ήπειρο: Έναντι των 22 ταγμάτων πεζικού, τριών συνταγ¬μάτων ιππικού, 61 πυροβολαρ¬χιών (18 βαριές) και 90 αρμάτων μάχης του XXV Ιταλικού Σώματος Στρατού, υπήρχαν 15 τάγμα¬τα πεζικού, μια ομάδα αναγνωρί¬σεως και 16 πυροβολαρχίες (δύο μόνο βαριές), της VIII Μεραρ¬χίας.
Στην Πίνδο: Έναντι πέντε ταγ¬μάτων πεζικού, μίας ίλης ιππικού της Ιταλικής Μεραρχίας Αλπινι¬στών, υπήρχαν δύο τάγματα πε¬ζικού, μία ίλη ιππικού και μιάμιση πυροβολαρχία του αποσπάσμα¬τος Πίνδου.
Στη Δυτική Μακεδονία: Έναντι 17 ταγμάτων πεζικού, μίας ίλης ιππικού, 24 πυροβολαρχιών (5 βαριές) και 10 αρμάτων μάχης του XXVI Ιταλικού Σώματος Στρατού, υπήρχαν 22 τάγματα πεζικού, δύο ομάδες αναγνωρί¬σεως και 22 πυροβολαρχίες (ε¬πτά βαριές) του ΤΣΔΜ.
Συμπεράσματα: Στην Ήπειρο ήταν συντριπτική η υπεροχή των Ιταλών σε πυρο¬βολικό και άρματα. Στην περιοχή Δυτικής Μακεδονίας οι μονάδες ήταν ισοδύναμες με μικρή υπε¬ροχή των ελληνικών. Στην περιο¬χή της Πίνδου οι Ιταλοί υπερτε¬ρούσαν, σε αναλογίες 1:2 περί¬που στο πεζικό και 1:4 στο πυρο¬βολικό.
Να επισημάνουμε και τα ακό¬λουθα:
Η ασφάλεια των ακτών μας ή¬ταν επισφαλής, γιατί η ιταλική υ¬περοχή του ναυτικού ήταν συ¬ντριπτική. Στηριζόμαστε μόνο στις ναυτικές δυνάμεις της Μ. Βρετανίας και στις δεσμεύσεις της Ιταλίας με τη Λιβύη.
Στην αεροπορία, η ιταλική είχε την κυριαρχία αέρος σ’ ολόκλη¬ρο τον ελληνικό και αλβανικό χώ¬ρο. Έναντι 400 αεροσκαφών της ιταλικής αεροπορίας διαθέταμε 143 αεροσκάφη παλαιού τύπου και μικρής αποδόσεως. Τα 65 διαφόρων αποστολών (βομβαρ¬διστικά κ.λπ.) ήταν σε καλή κατά¬σταση. (Επίτομη Ιστορία του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού Πολέμου 1940-1941 της Διεύθυνσης Ιστορίας του Γενι¬κού Επιτελείου Στρατού). Να προσθέσουμε ακόμη ότι: Η αμυντική οργάνωση του ελ¬ληνικού εδάφους, κυρίως στην Ήπειρο, με τις έντονες προσπά¬θειες της VIII Μεραρχίας, το δύ¬σβατο του εδάφους με τα περιο¬ρισμένα δρομολόγια και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ήταν αρνητικοί παράγοντες για τις επι¬θετικές επιχειρήσεις των Ιταλών. Το στρατηγικό συμπέρασμα ή¬ταν ότι η έκβαση των επιχειρήσε¬ων κυρίως στην Ήπειρο (τοποθε¬σία Ελαίας-Καλαμά) ήταν υπό¬θεση τόλμης και αντοχής του προσωπικού της VIII Μεραρχίας, τις 5-10 πρώτες ημέρες, γιατί, με τον ερχομό των ενισχύσεων και την πτώση του ηθικού των Ιτα¬λών (επακόλουθο της αποτυ¬χίας), η πλάστιγγα της νίκης θα έγερνε υπέρ των ελληνικών δυ¬νάμεων. Αυτό πέτυχε η VIII Με¬ραρχία με διοικητή τον γεναίο υποστράτηγο Χ. Κατσιμήτρο. Το πώς φτάσαμε σ’ αυτή την κο¬σμοϊστορική επιτυχία θα το δού¬με στη συνέχεια.

Αποστολή της VIII Μεραρχίας
Όταν από τα επίσημα αρχεία διαβάσεις την αποστολή που δόθηκε στη Μεραρχία και έχεις έστω και υποτυπώδεις γνώσεις τακτικής και στρατηγικής, σου είναι αδύνατον να πιστέψεις ότι μια τέτοια «αποστολή» δόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, με υπογραφή του τότε αρχηγού Αλέξανδρου Παπάγου. Μέσα από τρία σχέδια επιχειρήσεων (τα IB, ΙΒα και ΙΒβ) και τις προφορι¬κές οδηγίες του αρχηγού ΓΕΣ προς τον διοικητή της Μεραρ¬χίας, που μετέφερε ο ταγματάρχης Γρίβας Γεώργιος, επιτελής του ΓΕΣ (πήγε αεροπορικώς στα Γιάννινα στις 24.8.1940), σταχυο¬λογώ τις κύριες εντολές:
«Αι δυνάμεις Ηπείρου έχουν ως αποστολήν:
• Την κάλυψιν του αριστερού του θεάτρου της Δυτικής Μακεδονίας από της γενικής κατευθύν¬σεως Ιωάννινα-Ζυγός Μετσόβου.
• Την απόφραξιν των προς Αιτωλοακαρνανίαν εξ Ηπείρου αγουσών οδεύσεων (κυρία προ¬σπάθεια).
• Την απαγόρευση κατά το δυ¬νατόν της υπό του αντιπάλου κα¬ταλήψεως της ηπειρωτικής ακτής και του ελέγχου των στενών Κερ¬κύρας – Ηγουμενίτσας».
Στις αλλεπάλληλες διαταγές και οδηγίες του ΓΕΣ προς την Μεραρχία υπήρχαν και τα ακό¬λουθα:
…Η κυβέρνησις δεν αναμένει βεβαίως παρά της μεραρχίας νίκας… Αναμένει όμως εκ ταύτης να σώση την τιμήν των ελληνικών όπλων.
…Ο κίνδυνος εχθρικής απειλής από της περιοχής Πρεβέζης υφίσταται και δέον να εξασφαλίσητε… τα νώτα σας.
…Η Μεραρχία να μην υπολογ-η επί μεταφορών των μονάδων της δια ταχυκινήτων μέσων.
…Η απώλεια του εθνικού εδάφους δεν θα είχε τόση σημασία, όση θα είχε η αποκοπή δυνάμεων Ηπείρου και Δ. Μακεδονίας από των προς Θεσσσαλία και Αιτωλοακαρνανία συγκοινωνιών.
Αυτά τα διαδοχικά σχέδια, διαταγές και οδηγίες, δημιουργούσαν τεράστιες ευθύνες στον διοικητή της μεραρχίας. Μόνο μια στρατηγική μ. μονάδα (Σώμα Στρατού και άνω) θα μπορούσε ν’ αντα¬ποκριθεί σ’ αυτόν το διμέτωπο αγώ¬να από του όρους Γκαμήλα μέχρι του Ιονίου Πελά¬γους (Ηγουμενίτσα), βάθους 80 περίπου χιλιομέτρων, και από της Ηγουμενίτσας μέχρι και του Αμβρακικού Κόλπου, του ιδίου περίπου αναπτύγματος.
Ο υποστράτηγος Κατσιμήτρος, πέρα από τις γνώσεις του (απόφοιτος της Ανωτέρας Σχολής Πολέμου), γνωρίζει άριστα τα προβλήματα της διοικήσεως ως διοικητής μονάδων και μεγά¬λων μονάδων. Έχει σπουδάσει την τακτική και τη στρατηγική στα πεδία των μαχών τεσσάρων πολέμων (τραυματίας στη Μ. Ασία). Κοσμείται δε με τα προσό¬ντα ενός τέλειου ηγήτορα, προβληματίζεται αλλά δεν αιφνιδιά¬ζεται. Τούτες τις κα¬θοριστικές στιγμές της ζωής του ακούει το κάλε¬σμα της μοίρας και δεν υποτάσ¬σεται στο ριζικό της. Είναι ο «εκλεκτός», και όχι ο «κλητός», ο ευθυνόφοβος, ο ηττοπαθής. Γνωρίζει άριστα τις συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του θεάτρου επι¬χειρήσεων Ηπείρου και το προ¬σωπικό της Μεραρχίας, το σύνο¬λο του οποίου είναι Ηπειρώτες. Είναι διοικητής της Μεραρχίας από το 1938.
Έχει εκτιμήσει σωστά τις καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση επιβραδυντικού αγώνα και εγκατάλειψης της Ηπείρου. Απέκλεισε κατηγορηματικά την αναδίπλωση της Μεραρχίας επί της γραμμής Ζυγός Μετσόβου-Άραχθος Ποταμός. Παίρνει εκείνος τις δικές του αποφάσεις.
«Η Μεραρχία έχει την απόφασιν να παρασύρη τον αντίπαλον επί της οργανωμένης κατά το μάλλον και ήττον τοποθεσίας της Ελαίας και αφού επιφέρει εις τούτον φθοράν, δια γενικής αντεπιθέσεως θα επιδιώξη να τον α¬πορρίψη πέραν των συνόρων, αποκόπτουσα αυτόν από τας γραμμάς συγκοινωνιών και ανε¬φοδιασμού του».
Αυτά γράφει ο υποστράτηγος Χαρ. Κατσιμήτρος στη διαταγή του της 23ης Σεπτεμβρίου 1940. Νέες οδηγίες του Γενικού Επι¬τελείου Στρατού, οι οποίες συνεχίζουν να φωτογραφίζουν την έλλειψη αποφασιστικότητας και ένα βαθμό ηττοπάθειας, δεν κλονίζουν την απόφαση του διοικητή της VIII Μεραρχίας.

Ιταλική επίθεση: 28 Οκτωβρίου 1940
Κατά την επεξεργασία των πληροφοριών που έφτασαν στις 27 Οκτωβρίου 1940 (ημέρα Κυ¬ριακή) στο στρατηγείο της VIII Μεραρχίας από το άρτια οργα¬νωμένο σχέδιο αναζήτησης και συλλογής πληροφοριών, ο διοικητής της Μεραρχίας με τους βασικούς επιτελείς του (επιτελάρχη αν/χη Δρίβα Χαρ., αρ¬χηγό Πυροβολικού συνταγματάρχη Μαυρογιάννη Π., δ/ντή 3ου επιτελ. γραφείου ταγ/ρχη Πετρουτσόπουλο Π.), κατέληξαν στο συμπέρασμα της εκδήλωσης ιταλικής επίθεσης την επομένη, 28η Οκτωβρίου 1940.
Ο διοικητής της Μεραρχίας, σε τηλεφωνική του επικοινωνία με το ΓΕΣ (αν/χη Κορώζη) στις 27.10.1940 μεταβίβασε τα ακόλουθα: «Αναφέρατε παρακαλώ εις τον κ. Αρχηγόν του Γ.Ε.Σ. ότι η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αύριον την πρωίαν, ίσως δε και κατά την διάρκειαν της νυκτός 27 με 28 Οκτωβρίου, θα έχωμεν ιταλικήν επίθεσιν. Η Μεραρχία θα επιτελέση το καθήκον της προς την πατρίδα συμφώνως προς διαταγάς και οδηγίας του Γ.Ε.Σ. Δύνομαι να βεβαιώσω υπευθύνως τον κ. Αρχηγόν του Γ.Ε.Σ. και τονίζω τούτο ιδιαιτέρως ότι δεν θα περάσουν Ιταλοί από το Καλπάκι».
Αυτό το ιστορικό τηλεφώνημα επιβραβεύει την αυτοπεποίθηση και την γενναιότητα, ειδικά γνω¬ρίσματα του υποστράτηγου Χα¬ράλαμπου Κατσιμήτρου.

«Δηλαδή έχουμε πόλεμο»
Είναι γνωστή ή πρέπει να είναι γνωστή η επίδοση τελεσιγρά¬φου, από τον πρεσβευτή της Ιτα¬λίας στην Αθήνα Γκράτσι, την 03:00 ώρα της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά, με το οποίο η ιταλική κυβέρνηση ζη¬τούσε να καταλάβει ο στρατός της ορισμένες στρατηγικές θέ¬σεις στον ελληνικό χώρο, τις ο¬ποίες δεν προσδιόριζε.
Αν κοιτάξουμε ερευνητικά το κείμενο αυτού του ιταμού τελεσι¬γράφου, με την τρίωρη προθε¬σμία αποδοχής ή απόρριψης των όρων, θα διαπιστώσουμε ότι με οποιαδήποτε απάντηση οι Ιταλοί είχαν ήδη αποφασίσει την κήρυ¬ξη πολέμου κατά της Ελλάδας, Αυτό το επισήμανε ο Μεταξάς με την παρατήρηση που έκανε στον Ιταλό πρεσβευτή αμέσως μετά από την ανάγνωση του κείμενου. Του είπε ξεκάθαρα: «Δηλαδή έ¬χουμε πόλεμο!».
Ο Μεταξάς, χωρίς να συμβου¬λευθεί τον βασιλιά Γεώργιο, είπε το ιστορικό ΟΧΙ στα αιτήματα των Ιταλών. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που ερχόταν σε πλήρη αρ¬μονία με την θέληση του δοκιμα¬σμένου από τη δικτατορία ελληνικού λαού. Η οργή και η αγανάκτηση για τον τορπιλισμό της Έλλης είχε οδηγήσει σε καθολική εθνι¬κή ενότητα.
Η άρνηση του πρωθυπουργού να αποδεχθεί τις ιταλικές απαιτή¬σεις ήταν το αποτέλεσμα μιας ορθολογιστικής εκτίμησης των συμφερόντων της χώρας. Πρέ¬πει να αποδεχθούμε χωρίς υστε¬ροβουλίες ότι με αυτή την από¬φαση αποφύγαμε ένα νέο διχα¬σμό, πολύ χειρότερο από εκείνον της περιόδου 1916-1922, με την γνωστή τραγική του κατάληξη. Εδώ ακριβώς γεννιέται το πελώ¬ριο ερώτημα: Οι ορθολογιστικές εκτιμήσεις του Ι. Μεταξά, που τον οδήγησαν στην απόφαση της αρνητικής απάντησης στις α¬παιτήσεις της Ιταλίας, ήταν ακρι¬βώς όμοιες με εκείνες του Ε. Βε¬νιζέλου για τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην εποχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου• γιατί λοι¬πόν πολέμησε τον εθνάρχη τότε, με ξέσπασμα της διαμάχης τον εθνικό διχασμό; Είναι μάλλον βέ¬βαιο ότι οι οδυνηρές εμπειρίες του από την περίοδο 1914-1922 είχαν επηρεάσει τους προσανα¬τολισμούς του.
Με την κήρυξη της γενικής ε¬πιστράτευσης από τα σπίτια τους, από την εξορία (το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας ήταν εξο¬ρία στα νησιά), από τις φυλακές (ήταν ασφυκτικά γεμάτες από α¬ντιφρονούντες), από το χωράφι, από το γραφείο, όλοι οι Έλληνες κρεμάστηκαν κυριολεκτικά σε κάθε μέσον συγκοινωνίας για να φτάσουν το συντομότερο στο μέτωπο.
Η μοίρα είχε διαλέξει τη Με¬ραρχία Ηπείρου (VIII Μεραρχία), μόνη από τις μεγάλες μονάδες, να υπερασπιστεί την τιμή και την εδαφική ακεραιότητα της πατρί¬δας εναντίον εχθρού με ασύγκρι¬τα περισσότερες δυνάμεις και με αντίθετες αποφάσεις ως προς την εκπλήρωση αυτής της απο¬στολής, μεταξύ του Γενικού Στρατηγείου (έδρα το ξενοδο¬χείο Μ. Βρετανία στην Αθήνα) και του διοικητή της Μεραρχίας, ο ο¬ποίος από την πρώτη ημέρα της έναρξης των επιχειρήσεων εγκα¬τέστησε το στρατηγείο του στη θέση Βρύση-Πασσά (10 χιλιόμετρα νότια από το Καλπάκι).
Στις 05:30 της 28ης Οκτωβρί¬ου τα ιταλικά στρατεύματα, μισή ώρα πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου, παραβίασαν την ελ¬ληνική μεθόριο στην περιοχή Πίνδου – Ηπείρου.
Τα τμήματα προκάλυψης στον τομέα της Ηπείρου, μετά από διήμερο (28-29) σκληρό επιβρα¬δυντικό αγώνα, μπήκαν στην κύ¬ρια αμυντική τοποθεσία και εγκα¬ταστάθηκαν σε προβλεπόμενες από το σχέδιο επιχειρήσεων θέ¬σεις για την ανασυγκρότηση τους.
Κατά το διήμερο 28-29 Οκτω¬βρίου, στον τομέα της Πίνδου δημιουργήθηκε σοβαρή κατά¬σταση. Οι λίγες δυνάμεις του α¬ποσπάσματος Πίνδου δεν μπόρε¬σαν ν’ αναχαιτίσουν τις ισχυρές δυνάμεις της Μεραρχίας «Τζούλια». Δημιουργήθηκε ρήγμα, κυ¬ρίως την κοιλάδα του Αώου, το οποίο αποκάλυπτε το πλευρό των μονάδων του θεάτρου επι¬χειρήσεων Ηπείρου. Τα ιταλικά τμήματα έφθαναν ως τη Σαμαρίνα, το Δίστρατο και τη Βωβούσα. Το απόσπασμα Πίνδου, με διοι¬κητή τον έφεδρο εκ μονίμων (α¬νακλήθηκε τον Αύγουστο του 1940 στην ενεργό υπηρεσία) συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Δαβά¬κη, δεν μπόρεσε να κρατήσει τις επιθέσεις της μεραρχίας Αλπινιστών «Τζούλια». Την 1η Νοεμβρί¬ου είχε την ατυχία να τραυματι¬στεί σοβαρά και να αποχωρήσει. Την διοίκηση του αποσπάσματος Πίνδου ανέλαβε ο επίσης πανάξιος ηγήτορας, ταγματάρχης τό¬τε, Ιωάννης Καραβίας.

Άνευ ιδέας αποχωρήσεως
Στις 30 Οκτωβρίου το Γενικό Στρατηγείο, με προσωπική δια¬αγή προς τον διοικητή της VIII Μεραρχίας, του επισημαίνει τα ακόλουθα:
«Να έχετε πάντοτε υπόψη σας ότι η αποστολή της Μεραρχίας είναι η κάλυψη του θεάτρου της Δυτ. Μακεδονίας από την γενική κατεύθυνση Ιωάννινα-Ζυγός και η απόφραξη των δρομολογίων από την Ήπειρο προς Αιτωλοακαρνανία (…) Προσπάθειές σας για την διεκδίκηση εθνικού εδάφους στην Ήπειρο δεν πρέπει να σας οδηγήσουν στην φθορά των μέσων, έτσι ώστε να κάνουν προβληματική την εκπλήρωση της πιο πάνω αποστολής».
Ο διοικητής της Μεραρχίας, αφού ανακοίνωσε την διαταγή του Γεν. Στρατηγείου στους διοικη¬τές των τομέων Νεγράδων και Καλαμά, με έγγραφη απόρρητη διαταγή τους έκανε γνωστό ότι εξακολουθεί να εμμένει στην απόφαση του ν’ αντιτάξει σταθερή άμυνα στην οργανωμένη τοποθεσία της Ελαίας άνευ ιδέας υποχωρήσεως. Για την αντιμετώπιση της απειλής από τις ορεινές διαβάσεις του όρους Σμόλικα έδωσε εντολή αναδίπλωσης στον υποτομέα του Αώου και στο απόσπασμα Μετσόβου, το οποίο είχε διατεθεί στη Μεραρχία από την 31η Αυγούστου.
Σ’ αυτές τις κρίσιμες ώρες της μάχης, ο υποστράτηγος Κατσιμήτρος, ηγέτης αλλά και οικογενειάρχης, νηφάλιος και ατάραχος, γράφει στην αγαπημένη σύζυγό του, μέσα από το αμπρί του, που είναι κοντά στο Καλπάκι:

Τ.Τ. 712 τη 30ή Οκτωβρίου 1940
«Αγαπημένη μου Ελένη,
»Μην ανηυχής, καλά πάνε τα πράγματα. Το σχέδιόν μου εφαρ¬μόζεται όπως έχει καθορισθή εκ των προτέρων, μην πιστεύης καμμίαν διάδοσιν, γιατί όλα είναι φήμαι αδέσποτοι.
»Κρατάμε καλά και εντός ολίγou θα τους κανονίσωμε όπως χρειάζεται. Εξαιρετική είναι η δράσις του πυροβολικού μας το οποίοv έχει καταστρέψει αρκετά άρματα μάχης του εχθρού και το βαρύ πυροβολικό του το εσίγησε.
Σε ασπάζομαι
Χαράλαμπος»

Διαπίστω ση, από τις λίγες αυτές γραμμές, είναι η ακλόνητη εμμονή του στην αρχική του απόφαση. (Το απόκομμα της επιστολής είναι ευγενική προσφορά του γιου του στρατηγού, υποστράτηγου ε.α. Γεωργίου Κατσιμήτρου).
Πρέπει να επισημανθεί η συμβολή, σε αυτό το απίστευτο κατόρθωμα, μιας φούχτας Ελλήνων, του διοικητή της Ι Μεραρχίας τότε υποστρατήγου Βασιλείου Βραχνού. Στις 30 Οκτωβρίου, στις κρίσιμες ώρες της μάχης της Πίνδου, πήγε ο ίδιος με μέρος του επιτελείου του στο Επταχώριο και ανέλαβε τη διοί¬κηση όλων των μονάδων στον τομέα εκείνο.
Ο διοικητής των ιταλικών δυ¬νάμεων στην Αλβανία, στρατη¬γός Βισκόντι Πράσκα, είχε διαβε¬βαιώσει τον Μουσολίνι στις 15 Οκτωβρίου 1940, ημέρα απόφα¬σης της ιταλικής κυβέρνησης για την επίθεση κατά της Ελλάδας, ότι η ιταλική επίθεση θα δώσει την εντύπωση μιας συντριπτικής θυέλλης.
Δύο μεραρχίες, η Μεραρχία «Κενταύρων» και η Μεραρχία «Φεράρα», με την υποστήριξη της αεροπορίας και τον καταιγι¬σμό πυρών πυροβολικού, που αργότερα ενισχύθηκαν από τρεις ακόμη επίλεκτες μ. μονά¬δες, επί 12 ημέρες δεν θα μπο¬ρέσουν να διαρρήξουν την τοπο¬θεσία Ελαίας. Θα δουν τα άρμα¬τα τους κατεστραμμένα και γκρεμισμένα σε παγίδες της α¬ντιαρματικής οργάνωσης που φωτογραφίζει το ελληνικό δαιμό¬νιο. Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη στρατιωτική ιστορία το φαινόμενο, μόνο το πυροβολικό να τρέπει σε φυγή μονάδες αρμάτων και πεζικού σε βάθος 20 χιλιομέτρων. Κάποια διείσδυση των Ιταλών στον τομέα της Θε¬σπρωτίας θ’ ανακοπεί στον ποτα¬μό Αχέροντα.
Η 13η Νοεμβρίου βρίσκει τις ελληνικές δυνάμεις στην Ήπειρο και στην Πίνδο να έχουν καταλά¬βει το μεγαλύτερο τμήμα του ε¬θνικού μας εδάφους. Στη ΒΔ Μα¬κεδονία να βρίσκονται μέσα στο αλβανικό έδαφος (Βορείου Ηπεί¬ρου), έτοιμες να καταλάβουν τον ορεινό όγκο της Μόροβας και τον κόμβο των συγκοινωνιών της Κορυτσάς.
Το ηθικό των ελληνικών δυνά¬μεων έχει ανέβει κατακόρυφα. Αντίθετα, το προσωπικό των ιταλικών μονάδων βρίσκεται ψυχικά σε απελπιστική κατάσταση. Ο δε αλαζόνας στρατηγός Πράσκα α¬ντικαταστάθηκε ως ανίκανος, α¬πό τον στρατηγό Σοντού, που και εκείνος αργότερα αντικαταστά¬θηκε με το ίδιο αιτιολογικό.
Στην ίδια περίοδο επιστρατεύ¬θηκαν, για το θέατρο επιχειρήσε¬ων της Αλβανίας, 11 μεραρχίες και δύο ταξιαρχίες πεζικού, μία μεραρχία και μία ταξιαρχία ιππι¬κού. Συνολική δύναμη μαζί με τις μη μεραρχιακές μονάδες 232.000 άνδρες, 556 πυροβόλα και 100.000 κτήνη περίπου. Το σύνολο των ιταλικών δυνάμεων στην Αλβανία, με την άφιξη νέων ενισχύσεων, ήταν δύο στρατιές, 240-250 χιλιάδες άνδρες περί¬που.
Από αυτή τη στιγμή το άστρο της νίκης φωτίζει τα ελληνικά ό¬πλα και ο απόηχος του έπους συγκλονίζει τον τότε φοβισμένο κόσμο μας.

Η ελληνική αντεπίθεση
Ούτε η συντριπτική υπεροχή του αντιπάλου, κυρίως σε οπλισμό, αεροπορία και μέσα μεταφοράς, ούτε οι αντίξοες καιρικές συνθήκες (βαρύς χειμώνας), ού¬τε το δύσβατο του εδάφους, ού¬τε οι φοβερές δυσχέρειες ανεφοδιασμού εμπόδισαν τον στρα¬τό μας να αναλάβει γενική αντε¬πίθεση για την κατάληψη και α¬πελευθέρωση της Β. Ηπείρου.
Στον Νότιο Τομέα, το Α’ Σ.Σ. κατέλαβε τους Αγ. Σαράντα, το Αργυρόκαστρο, τη Χειμάρρα και άνοιξε τον δρόμο για την προέ¬λαση προς Αυλώνα.
Στον Κεντρικό Τομέα, το Β’ Σ.Σ. κατέλαβε την Πρεμετή και στο τέλος Δεκεμβρίου έφτασε 15 χιλιόμετρα ανατολικά από την Κλεισούρα, την οποία κατέλαβε αργότερα.
Στον Βόρειο Τομέα, το ΤΣΔΜ (Γ’ και Ε’ Σ.Σ.) κατέλαβε τον ο¬ρεινό όγκο Μόροβας – Ιβάν, το Πόγραδετς και εξασφάλισε από δυτικά το υψίπεδο της Κορυ¬τσάς, την οποία κατέλαβε αργό¬τερα.
Τα ελληνικά στρατεύματα κατάφεραν να προελάσουν, μέσα σε ενάμιση μήνα, στο έδαφος της Β. Ηπείρου από 30 ως 80 χιλιόμε¬τρα, μέσω ορεινών δρομολογίων. Δεν χρησιμοποιούσαν τους πεδινούς χώρους γιατί δεν είχαν τεθωρακισμένα και οχήματα.

«Εαρινή επίθεση»
Ο σκληρός χειμώνας αναγκά¬ζει τα ελληνικά στρατεύματα να ανακόψουν την προέλασή τους, η οποία είχε ως τελικό αντικειμε¬νικό σκοπό την απόρριψη των Ιταλών στη θάλασσα. Ο Μουσολίνι, που γνωρίζει την επικείμενη επίθεση των Γερμανών κατά της Ελλάδας, για να εξευμενίσει τον Χίτλερ αποφασίζει την εξαπόλυ¬ση γενικής αντεπίθεσης στις 9 Μαρτίου 1941 με 10 μεραρχίες. Την αντεπίθεση παρακολουθεί ο ίδιος από το ύψωμα Καμάριτ (Γκλάβα).
Όμως και αυτή τη φορά το α¬κατάβλητο θάρρος και το πνεύμα αυτοθυσίας των ελληνικών στρατευμάτων τον απογοητεύουν, γιατί δεν παραχωρούν ούτε μια σπιθαμή εδάφους. Η αντεπίθεση στις 25 Μαρτίου εκφυλίζεται και ο Μουσολίνι ταπεινωμένος φεύγει από τα Τίρανα για την Ιταλία με πρόθεση να την επανα¬λάβει. Η γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1941 θα ματαιώσει τα σχέδιά του.
Στις 6 Απριλίου 1941 η μικρή Ελλάδα δεν θα διστάσει να πει και δεύτερο ΟΧΙ στην παντοδύ¬ναμη Γερμανία. Οι Γερμανοί θα περάσουν, όχι όμως από τα οχυ¬ρά της ελληνοβουλγαρικής με¬θορίου. Εκείνα θα μείνουν απόρ¬θητα, για να αναγκάσουν τον γερμανικό στρατό να «παρουσιά¬σει όπλα» προς τιμήν των υπερασπιστών τους, όταν όλα έχουν τελειώσει.
Ο δραματικός επίλογος αυτού του πολυαίμακτου για την Ελλάδα πολέμου, που σημαδεύει και το μεγαλείο της θυσίας για τα σύμβολα της πατρίδας και για τις ανθρώπινες αξίες, θα γραφεί στις 27 Απριλίου 1941 στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Κοντά στο μεσημέρι αυτής της ανοιξιάτικης ημέρας, ένα γερμανικό τμήμα θα φτάσει στην Ακρόπολη. Εκεί υπάρχει ο Έλληνας στρατιώτης, φρουρός της γαλανόλευκης που κυματίζει ακόμη ανέμελη στον αττικό ουρανό.
Αυτό που ακολούθησε, όταν κάποιος στρατιώτης Γερμανός τον πλησίασε, θα μας το πει με τον δικό του ποιητικό λόγο ο Γιάννης Γαλανός:
Τού ‘παν να κατεβάσει τη ση¬μαία οι Γερμανοί, θα ύψωναν τη δική τους. Ήταν αφτός φρουρός εκείνη την ώρα. Διπλώθηκε με αφτή κι έπεσε στο βράχο. Κάτω της Ακρόπολης. Δεν την παρέδωσε. Ήταν Έλληνας αφτός, πώς να το κάνει. Ένας στρατιώτης Έλληνας, ο Κωνσταντίνος Κουκίδης. Κι ήταν η ώρα του μεγάλου όχι αφτή. Άξιος του γένους στάθηκε. Να τον θυμάστε.
(Γιάννης Γαλανός, από τη συλλογή Φύλλα της Ζωής. Εκδόσεις «Φαίδων» 1996).

Επίλογος
Επίκαιρο μα και βασανιστικό προβάλλει το ερώτημα: Πόσοι από μας θα νιώσουμε την ανάγκη, την 28η Οκτωβρίου, εκείνη την ημέρα της περισυλλογής για τον έ¬παινο των θριαμβευτών και τον ε¬ντοπισμό των σφαλμάτων για ένα σωστό φρονηματισμό μας; Πολλοί ή λίγοι; Δική σας η απάντηση.
Όμως και εδώ τα φαινόμενα δεν απατούν. Η ηθική διαφθορά κορυφής μα και βάσης, η ανευθυνότητα, η ανεμελιά μας, η α¬πληστία και προ παντός η απώ¬λεια της ιστορικής μας μνήμης, με επακόλουθα τη λήθη, την ασέβεια προς τους θριαμβευτές και ήρωες και πάνω από όλα την κατάπτωση των ηθικών αξιών, που δίνουν το νόημα του αν¬θρώπινου προορισμού μας, είναι οι αναμφισβήτητες διαπιστώ¬σεις, που, αλίμονο, και αυτή τη φορά θα καταλήξουν σε κάποια τραγωδία της πατρίδας μας, αν δεν συνετιστούμε, αν δεν μας φρονηματίσει το βαθύτερο νόη¬μα αυτής της επετείου.
Οι απογοητευτικές διαπιστώσεις είναι πολλές. Εγώ θα επισημάνω μία: Δεν άκουσα ποτέ μέχρι σήμερα από τους ομιλητές των «πανηγυρικών» αυτών των επετείων να μνημονεύουν τα ονόματα των κυρίων συντελεστών αυτού του θριάμβου, των υποστρατήγων Χ. Κατσιμήτρου και Β. Βραχνού, του γενναίου ταγματάρχη τότε Ι. Καραβία, ή και άλλων που δεν αναφέρονται σ’ αυτό το κείμενο. Έχω την διαίσθηση ότι ο ελληνικός λαός, από λαθε¬μένη ενημέρωση, θεωρεί ως μόνους δημιουργούς αυτού του «Έπους» τους Ι. Μεταξά, Αλ. Παπάγο και τον βασιλέα Γεώργιο Β’. Κανείς δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει. Ήταν η ηγεσία της Ελλάδας τότε.

Όμως και ο Ι. Μεταξάς και ο Αλ. Παπάγος έχουν υμνήσει απερίφραστα και έχουν επιβραβεύσει με ηθικές αμοιβές και τον ελιγμό της VIII Με¬ραρχίας και τις γενναίες ενέργει¬ες ηγετών και οπλιτών του στρα¬τού Ηπείρου και Δ. Μακεδονίας τότε. Ο δε υποστράτηγος Χ. Κατσιμήτρος στο βιβλίο του Η Ήπει¬ρος προμαχούσα, μνημεία της ιστορικής αλήθειας, στον επίλογο του, σελ. 255, γράφει: «…αι παρ’ αυτού διατυπούμεναι γνώμαι και κρίσεις επί της πορείας και εξελίξεως των πολεμικών επιχειρή¬σεων, ουδέ πόρωθεν έχουσι σκοπόν επικρίσεως ουδενός…».
Εμείς γιατί είμαστε δέσμιοι των παθών μας;

Πηγή: http://mathainoumeellinikiistoria.blogspot.gr/2010/10/1940_28.html

221 comments on “…Η κυβέρνησις δεν αναμένει βεβαίως παρά της μεραρχίας νίκας… Αναμένει όμως εκ ταύτης να σώση την τιμήν των ελληνικών όπλων.

 1. Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

  Reblogged this on ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ.

 2. Ο/Η τρώγεστε μεταξυ σας οι σιωνιστές μεταξά λέει:

  Να σημειωθεί ότι τόσο οι αντιβενιζελικοί του Τσαλδάρη, όσο και οι Μεταξάς και βασιλιάς Γεώργιος Β’ μετά την παλινόρθωση του στέμματος, ευνόησαν τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας μια γενικότερη φιλική πολιτική απέναντι τους. Στηνδικτατορία του Μεταξά εξομαλύνθηκαν πλήρως οι διακοινοτικές σχέσεις στην Θεσσαλονίκη, ενώ ο ίδιος ο βασιλιάς πέρασε από την συναγωγή Μπεν Σαούλ όταν επισκέφθηκε επίσημα στην Θεσσαλονίκη. istorikathemata.com/2010/10/29-1931.html
  Ο σιωνιστής Μεταξας έπεσε θύμα των αυταπατών του ότι τα αφεντικά του θα τον ευχαριστούσαν που του ξέφυγε ο έλεγχος των Ελλήνων, οι οποίοι άρχισαν να ξεφτιλίζουν ΚΑΙ τις μαριονέτες Μουσολίνι-Τσώρτσιλ-Χίτλερ-Στάλιν.
  Άλλη μια ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ «επιτυχία» του σιωνιστή Μεταξά ήταν ότι κατέστρεψε όσα περισσότερα ορεινά χωριά πρόλαβε, ώστε να κατεβούν όλοι οι ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ βουνίσιοι απόγονοι των ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ του 1821-1921 στους κάμπους και τις πόλεις για σκλάβοι του. Ό,τι δεν κατάφεραν ΧΙΛΙΑΔΕΣ χρόνια παράσιτων εισβολέων, έβαλαν οι τραπεζίτες αυτόν τον μισάνθρωπο δούλο τους να διαφημίζει και να επιβάλει τη δουλεία για …σωτηρία… Κι όταν δεν κατάλαβε ότι ήταν αναλώσιμος, βάλαν άλλον στη θέση του και τον επίσης μοχθηρό κατά των βουνίσιων Ζαχαριάδη για ρεζέρβα. Η φρουρά των ζωογόνων βουνών είναι καλό κριτήριο για όλους.

 3. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  ο Μοναδικος Λαος της Ευρωπης που αντισταθηκε ως τοτε στον Αξονα !
  ο Μοναδικος Λαος της Ευρωπης που δεν εζησε καμμια ανασυγκροτηση και ξαναχτισιμο της ριμαγμενης Πατριδας μετα το τελος του Β΄ΠΠ
  ο Μοναδικος Λαος που τον ριξαν σε Εμφυλιο
  ο Μοναδικος Λαος που ΔΕΝ τιμωρηθηκαν οι Συνεργατες των κατακτητων ,αντιθετα βγαλαν τις Γερμανικες στολες και ντυθηκαν τις Εγγλεζικες
  ο Μοναδικος Λαος ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΠΟΤΕ τις αποζημιωσεις απο την Γερμανια

  ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΛΑΟΣ που ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ ΟΙ «ΝΙΚΗΤΕΣ» ΦΕΥΓΑΤΟΙ ΚΑΙ ΡΙΨΑΣΠΙΔΕΣ αφου λιανησαν με τη βια ενα ΛΑΟ που κραυγαζε ….ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ .

  • Ο/Η Kimwn λέει:

   και έλεγε μία ΚΟΥΦΑΛΑ

   και στην λαοκρατίαν πιστεύομεν…

   • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

    «και στην λαοκρατίαν πιστεύομεν…»
    O πάππους του «μεγάλου στοχαστή» ΓΑΠ μήπως;

    • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

     Σοι το βασιλειο εις την Λαοπλανια και το Ψευδος ….ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΟΚ ………..ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ..

     • Ο/Η Kimwn λέει:

      Ναι και κατά τα άλλα ο βασιλεία καταργήθηκε…

      Τους εκλέγει πλέον ο κυρίαρχος μαλάκας, κάτω από ψυχολογικές πιέσεις, διασπορά ψευδών ειδήσεων, κλπ κλπ

      • Είναι καιρός να διορθώσουμε την αδικία που έγινε στον Βασιλέα Κωνσταντίνο τον Β’

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        ….Xρειαζόμαστε και επενδύτες άπο την Δανία και την Μ. Βρεττανία

       • Ο/Η Κασκορσέ και σαγιονάρα οικοδόμου λέει:

        Ναι, χρειαζόμαστε παλτά

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        E λάθος επενδυτές και επενδύσεις π.χ. να δώσει κανένα φράγκο η ξαδέλφη του Κωνσταντίνου η Βασιλίσσα της Μ. Βρεττανίας

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Εγώ περιμένω φράγκουλα από την αδελφή του την βασίλισσα ισπανίας, από τα πολλά που τους περισσεύουν…

 4. Ο/Η ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ λέει:

  Διορθωση .Η Ελλη βυθιστηκε στην Τηνο την 15η-8 -1940 απο τορπιλη υποβρυχιου και οχι απο αντιτορπιλικο οπως γραφετε στο κειμενο.Απο την κατασκευη των τορπιλων συναγεται οτι το υποβρυχιο που τορπιλισε την Ελλη ηταν Ιταλικο ,δεν το παραδεχθηκαν οι Ιταλοι .Το -Principe di Savoia- μας το εδωσαν ως πολεμικη αποζημιωση με την διευκρινηση οτι δεν σχετιζεται με τον τορπιλισμο της Ελλης .Υπηρξε μια πραξη ασυνετη.Δεν βρεθηκε στο ναυαρχειο επιβεβαιωση.Αποδιδεται στον αλκολικο Ντε Βεκι διοικητη Δωδεκανησου .Το θεωρω υπερβολη ιστορικοι χαρακτηριζουν το γεγονος αυτο -ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ- παραγει σειρα γεγονοτων .Αλλη θα ηταν η εξελιξη των γεγονοτων και αλλο το τελος του πολεμου.Δεν θα γινοταν το επος της Αλβανιας Δεν θα ειχε γινει η επεμβαση των Ναζι στηνΑφρικη και στην Ελλαδα-Κρητη οπου η Μεραρχια αλεξιπτωτιστων επαθε εκμηδενιση. Προηγηται αποβαση στο νησι της Αγγλιας .Με την Ελλαδα μπορουσε να ασχοληθει μετα και μαλιστα χωρις οπλα.Οι Η.Π.Α. χωρις την βαση του νησιου δεν ηταν δυνατον να επεμβουν ι στην Ευρωπη . Το συμφερον της Ελλαδας ηταν να ταχθει με την νικητρια Γερμανια παραβλεποντας τις βαρβαροτητες των Ναζι ..Αλλη θα ηταν σημερα η Ελλαδα Κυπρος,Β. Ηπειρος Παροικια Αιγειπτου,ΑΝ. Θρακη Χωρις χρεη.Εναι μια αποψη οχι τελειως αβασιμη. Φ. Ζ.Λ

  • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

   Πολύ σωστή παρατήρηση κ.Ζαμπόγλου όσον αφορά τον τορπιλισμό της Ελλης.
   Το κείμενο είναι του κυρίου Λημνιάτη και το αναδημοσιεύσαμε αυτούσιο χώρίς καμία διόρθωση.

   Δεν ξέρω ποιό θα ήταν το συμφέρον της Ελλάδας, αλλά το συμφέρον του υπόλοιπου κόσμου ήταν να ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ η Ελλάδα.
   Η Ελλάδα χάραξε σελίδες ΕΝΔΟΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και δίδαξε,μεταξύ άλλων,ότι ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ και το αδελφάκι του ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ στην Γή που ΓΕΝΝΗΣΕ την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν είναι καλοδεχούμενοι…
   Τόσο απλά.
   Να είστε πάντα καλά

  • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

   Εκτός από τις αρχικές διορθώσεις σου σε όλα τα υπόλοιπα είσαι υποθετικά….υποθετικός.

   Το ότι εκμηδενίστηκε η μεραρχία αλεξιπτωτιστών δεν ήταν η αιτία ήττας των Γερμανών. Επίσης ξεχνάς ότι η μάχη της Κρήτης ήταν καθαρή ήττα για τους σύμμαχους. Γιατί εκτός ότι περίμεναν να κρατήσουν το νησί και να μη μπορέσουν να το καταλάβουν οι Γερμανοί…..το έχασαν σε χρόνο ρεκόρ για τις δυνάμεις που είχαν στείλει. Οι Γερμανοί θεώρησαν την κατάληψη της Κρήτης » αναπάντεχη νίκη».

   Έστω και με το Αλβανικό Έπος θα μπορούσε να υπάρξει και έπος του Ρούπελ. Η ήττα στα βόρεια σύνορα ήταν θέμα προδοσίας και τίποτα άλλο.

   Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στην Ευρώπη από την Ιταλία και τη Γαλλία την ίδια ώρα που άντεχε το Ρωσικό μέτωπο. Η Ελλάδα ήδη είχε χάσει τη στρατηγική της αξία στη ροή του πολέμου.

   Όσο για τις άλλες υποθέσεις και την τελική σύμπραξη με τους «νικητές» Γερμανούς …

   ξεχνάς τις πυρηνικές βόμβες. Θα έσκαγε εκτός από το Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα και μια στο Βερολίνο και πάλι οι Αμερικάνοι θα ήταν οι νικητές.

   Το συμφέρον κάθε χώρας είναι με τους νικητές. Τώρα ποιοι είναι οι νικητές και τι σκοπούς έχουν αυτό το καθορίζει η ιστορία και όχι η φαντασία.

   Τώρα αν θεωρείς ότι αν ήταν νικήτρια η Γερμανία θα ήμασταν καλύτερα σήμερα….τι να πω…

   έκανε ότι έκανε και θα σταματούσε σε αυτά αν κέρδιζε τον πόλεμο; Ας ήταν όλοι πεθαμένοι αρκεί να ήμασταν καλά εμείς;

   Δε νομίζω….

   • Ο/Η Mαν.Αρκάς λέει:

    Τι ποιοι είναι οι νικητές;
    έτσι, και αλλιώς,
    οι Γερμανοί είναι, φρόντισαν τα αγγλοαμερικανά γι αυτό.
    Ίσως αν άντεχε το σοβιετικό μπλογκ
    δεν θα ηντουνε, γιατί θα λειτουργούσε όπως πάντα σαν φρένο.
    Αλλά τώρα τι να λέμε;;
    που είσαι νιότη πούλεγες
    πως θα γινόμουν άλλος;;
    👿

    • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

     ηντουνε;;;;;

     απαρέμφατο του ήντω είναι το ήντουνε;;;

     • Ο/Η Mαν.Αρκάς λέει:

      Δεν ξέρω εγώ ρε τι είναι αυτά τα απαρέμφατα,
      το «ηταν» το γράφω όπως τόλεγε ο παππούκας μου
      στην Πάρο που ήθελες μεταφραστή για να καταλάβεις
      τι έλεγε και σύμφωνα με την τοπική διάλεκτο.
      😈
      Αχαχαχαχαχαχ!

      • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

       Δηλαδή ο παππούς σου όταν ήθελε να πει

       » αυτή ήταν πολύ ωραία στα νιάτα της» πως το έλεγε;

       αυτή μικρή ήντουνε ζαργάνα ;

       Πάλι καλά… η συγχωρεμένη η γιαγιά μου η μακεδόνισα μας μιλούσε αρχαία χωριάτικα….

       «νίψε τα χέρια σου», » μη βάζεις πολύ άλας στο φαγητό» και τέτοια…

       • Ο/Η Mαν.Αρκάς λέει:

        Ετσι ΙΩΑΝΝΗ!
        «Μανουλάτς ιελα ιδω πιδάτσιμ να σε λέου κατιτίς»
        Αχαχαχαχαχαχ!
        θέος σχωρέστον τον παππούκα μου
        97 χρονών έφυγε.
        2 γυναίκες και 12 παιδιά ο σκανταλιάρης.
        Τον άλλον παππούκα δεν τον γνώρισα σκοτώθηκε νεαρός
        στην μικρά Ασία, μόνο φωτογραφίες.
        😈

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Στην κάθοδο των Μυρίων;

        Ο Ξενοφώντας ήταν ο παππούς σου;

       • Ο/Η Mαν.Αρκάς λέει:

        Στην Μικρασιατική εκστρατεία ρε,
        αν ζούσε τώρα θάταν 114 χρόνων ανθρωπος, τζόβενο!
        22 χρόνων ήταν τότε
        😈
        Αχαχαχαχαχαχαχ!

   • Ο/Η Kimwn λέει:

    Το ότι εκμηδενίστηκε μία μεραρχία αλεξιπτωτιστών, που μέχρι τότε θεωρούνταν η ελίτ των γερμανών, ΗΤΑΝ η αιτία ήττας των γερμανών.
    Ο μήνας Απρίλιος του 1941 που καθυστέρησε η ΕΛΛΑΔΑ την μηχανή του χίτλερ από την προετοιμασία για την εισβολή στην ρωσία ΗΤΑΝ η αρχή του τέλους του (και οι απώλειες σε έμψυχο και άψυχο υλικό και οι αυξημένες ανάγκες περιφρούρησης στην χώρα μας, αλλού είχαν κουίσλιγκς και δεν σπατάλησαν φαντάρους). Όταν ξεκίνησαν για την ρωσία δεν είχαν καν χειμερινές στολές και το αποτέλεσμα ήταν ο ΠΟΥΛΟΣ…
    Όσο για αυτό που λες ότι θα ρίχναν οι αμερικάνοι σε αυτούς πυρηνικά είναι αλήθεια, κάπου το έχω δει, αλλά ΑΣ ΜΗΝ ΗΤΑΝ ΚΟΝΤΑ Η ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑ ΕΓΩ…

    • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

     Αυτό είναι δικό σου συμπέρασμα και όχι ιστορικό συμπέρασμα.

     Η μεραρχία εξουδετερώθηκε για δύο βασικούς λόγους.

     1. Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε τέτοια τακτική χωρίς να υπάρχει προηγούμενο ιστορικό και οι Γερμανοί δεν είχαν στη διάθεση τους άλλη λύση εκτός από αυτή. Μάλιστα θεωρούσαν ότι οι απώλειες τους θα ήταν συντριπτικές και επιβεβαιώθηκαν.

     2. Οι σύμμαχοι είχαν όλα τα σχέδια επίθεσης των Γερμανών στο νησί γιατί είχαν υποκλέψει τις συνομιλίες. Παρόλα αυτά έχασαν.

     Η μάχη της Κρήτης δεν καθυστέρησε τους Γερμανούς. Η κάθοδος των Γερμανών στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια ΓΕΝΙΚΩΣ καθυστέρησε την επίθεση τους στη Ρωσία συν το γεγονός ότι έπρεπε να διατηρήσουν δυνάμεις κατοχής σε Ελληνικό έδαφος καθώς και στη Γιουγκοσλαυία.

     Το ρωσικό μέτωπο δεν κράτησε λόγω του χειμώνα αλλά λόγω της αντίστασης των Ρώσων συν το γεγονός ότι οι Γερμανοί δεν ήταν υποχρεωμένοι να επιτεθούν στη Ρωσία αλλά να αμυνθούν όπου ήθελαν ανατολικά.

     • Ο/Η Kimwn λέει:

      Μέχρι τον Απρίλιο του 1941, οι αλεξιπτωτιστές είχαν ήδη χρησοιμοποιηθεί σε διάφορα μέτωπα με επιτυχία (από τον Σεπτέμβριο του’39 που ξεκίνησε ο πόλεμος), μόνο μετά την πανωλεθρία της Κρήτης, σταμάτησαν και διαλύθηκαν οι σχηματισμοί τους…
      Μάλιστα κάποιο φρούριο στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία καταλήφθηκε από αυτούς όταν το απλό πεζικό είχε αποτύχει (κάτι σαν Ετιέν εμπαέν ή κάτι τέτοιο)…
      Άρα ΔΕΝ ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η τακτική αυτή…
      ΔΕΝ αμφισβητώ την αντίσταση των Ρώσων ΑΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ο ρωσικός χειμώνας έπαιξε τον ρόλο του (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ) στην ήττα των γερμανών…

      • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

       Βρε δεν έχει σχέση η Κρήτη με τα άλλα μέτωπα που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν!!!!!!. Για αυτό μακελευτήκανε στην Κρήτη!!!!! Οι αλεξιπτωτιστές χρησιμοποιούνται σε μικρές περιοχές!!!

       ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΠΟΒΑΤΙΚΟ ΠΕΖΙΚΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Προσπάθησαν να στείλουν και αποβατικά πλοία ότι επίταξαν από τον Πειραιά και πήραν τον ΠΟΥΛΟ από το βρεττανικό ναυτικό νυχτιάτικα, για ψάξε να δεις , εκεί βούλιαξε μία μεραρχία ορειβατών-κυνηγών…

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Σκέψου να έστελναν τους πάντες έτσι. Για αυτό και η βασική επίθεση έγινε όπως έγινε.

        Οι Γερμανοί τη μόνη λύση με πιθανότητες επιτυχίας που είχαν ήταν οι αλεξιπτωτιστές αλλά με ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης.

        Η μάχη της Κρήτης ιστορικά θεωρείται από τις πιο σημαντικές και σύντομες νίκες των Ναζί. Εκτός αν νικήθηκαν στην Κρήτη και δεν το μάθαμε. ¨Αλλο η ηρωικότητα του γεγονότος της αντίστασης άλλο η στρατιωτική νίκη τακτικής.

        Οι Γερμανοί δεν θα έμπαιναν ποτέ στην Ελλάδα αν ο στρατός πήγαινε στα σύνορα με Βουλγαρία και Σερβία.

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Δεν σου είπα ότι νικήσαμε τους βησιγότθους, απλά τους ξεφτυλίσαμε λιγάκι…

        Για να νικηθούν αν θυμάσαι ενώθηκαν όοοοολοι οι υπόλοιποι λαοί, ειδάλλως θα είμασταν όλοι χαμένοι , ο καθείς με την σειρά του…
        Σε ότι λες

        Οι Γερμανοί δεν θα έμπαιναν ποτέ στην Ελλάδα αν ο στρατός πήγαινε στα σύνορα με Βουλγαρία και Σερβία.
        κι εσύ χρησιμοποιείς το ΑΑΑΑΑΝΝΝΝΝ, αλλά κι εγώ το ίδιο νομίζω…

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Το δικό μου ΑΝ είναι άλλου τύπου.

        Τα δικά σου ΑΝ είναι πολύ ΑΝ

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Ξαναδιάβασε και το ΑΑΑΑΝΝΝΝ του κίπλινγκ πριν 15 μέρες…

        ΑΑΑΑΝΝΝΝ η ΑΕΚΑΡΡΡΑΑΑΑ είχε πάρει τον τίτλο…

      • Ο/Η ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ λέει:

       Ο Αγγλος ιστορικος Στρατιτζικουςεχει διαφορετικη γνωμη.Δεν απεμενε παρα μονο το νησι της Αγγλιας για να τελειωσει ο πολεμος .Οι Η.Π.Α. χωρις την βαση του νησιου δενηταν ικανοι να επεμβουν στην Ευρωπη..Με την Ρωσια μοιρασθηκαν την Πολωνια.Σχεδιασθηκε η επιθεση με την μεραρχια αλεξιπτωτιστων και 600 000 στο προγεφυρωμα .Αιχμαλωτοι οι φυγαδες της Δουγκερκης.Με την Ελλαδα μπορουσε να ασχοληθει μετα.Η καταληψη της Γιουκοσλαβιας και Ελλαδα ς στρατιωτικη παρελαση .Η καταληψη της Κρητης ασκηση για τους αλεξιπτωτιστες ! Η κρητικη Μεραρχια ηταν στην στερεα Ελλαδα .Λιγα αμουστακα παιδια χωρις οπλισμο και οι φυγαδες Αγγλοι και Νεοζηλανδοι δεν υπολογιζοταν. Αυτο που εγινε στην Κρητη δεν το προεβλεψε κανεις .Δεν εγινε με σχεδιασμο.!Ολοι οι Κρητικοι ανδρες γυναικες και παιδια σκορπισαν στους καμπους με οτι οπλο βρηκε καθενας .Οποιος δεν βρηκε οπλο πηρε απο τον αχυρωνα το δικρανι .Καθως κατεβαινε ο αλεξιπτωτιστης ετρεχαν και τον σουβλιζαν κι επαιρναν το οπλο του. Στα Χανια 3500,στο Ρεθυμνο 1700 στο Ηρακλειο 2000 νεκροι. Αμετρητοι τραυματιες . Ο Αγγλος ιστορικος Στρατιτζικους στο βιβλιο του -/Απο το Τομπρουκ στο Σπολενσκ//γραφει Ο 2ος π.π. κριθηκε στην Ελλαδα .Μετα την μαχη της Κρητης η Γερμανια εχασε οριστικα την δυνατοτητα να κερδισει τον πολεμο.Φαιδων Ζαμπογλου.

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        «Ολοι οι Κρητικοι ανδρες γυναικες και παιδια σκορπισαν στους καμπους με οτι οπλο βρηκε καθενας .Οποιος δεν βρηκε οπλο πηρε απο τον αχυρωνα το δικρανι »

        Όλοι; άνδρες γυναίκες παιδιά με το δικράνι;Φυγάδες νεοζηλανδοί; Αυτό δεν είναι ιστορία. Μυθολογία είναι.

        Τον Μάιο του 1941 η άμυνα αποτελείτο από περίπου 9.000 Έλληνες: τρία τάγματα της V Μεραρχίας του Ελληνικού Στρατού, (τα οποία είχαν μείνει πίσω όταν η υπόλοιπη μονάδα είχε μεταφερθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την γερμανική εισβολή) την Κρητική Χωροφυλακή (μια δύναμη με μέγεθος τάγματος), τη Φρουρά Ηρακλείου (τάγμα άμυνας που αποτελούνταν κυρίως από προσωπικό για μεταφορικές και διοικητική μέριμνα) και υπολείμματα του 12ου και του 20ου ελληνικού τμήματος στρατού ( που είχαν καταφύγει στην Κρήτη και είχαν οργανωθεί υπό βρετανική διοίκηση). Υπήρχαν, ακόμη, μαθητές της Ακαδημίας της Χωροφυλακής και νεοσύλλεκτοι από τα κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων στην Πελοπόννησο, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στην Κρήτη για να αντικαταστήσουν τους εκπαιδευμένους στρατιώτες που είχαν σταλεί για να πολεμήσουν στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτές οι δυνάμεις ήταν ήδη οργανωμένες σε αριθμημένα συντάγματα εκπαιδευομένων νεοσυλλέκτων και αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα διαμόρφωση για την οργάνωση των ελληνικών μονάδων, ενισχύοντάς τις με έμπειρους άνδρες που έφθαναν από την ηπειρωτική χώρα.
        Το στρατιωτικό απόσπασμα της Βρετανικής Κοινοπολιτείας αποτελούνταν από την αρχική βρετανική φρουρά και 25.000 ακόμα στρατιώτες που είχαν εγκαταλείψει την ηπειρωτική χώρα. Αυτοί οι 25.000 στρατιώτες ήταν ένα μείγμα από ακέραιες μονάδες κάτω από δική τους διοίκηση, πρόχειρες μονάδες φτιαγμένες βιαστικά από διοικητές, στρατιώτες κάθε είδους χωρίς ηγεσία, και λιποτάκτες. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν βαρύ εξοπλισμό.
        Οι μονάδες-κλειδιά ήταν η 2η Νεοζηλανδική Μεραρχία (εκτός από την 6η ταξιαρχία και την διοίκηση του τμήματος, που είχε σταλεί στην Αίγυπτο), η αυστραλιανή 19η ταξιαρχία και η βρετανική 14η ταξιαρχία πεζικού. Οι συμμαχικές δυνάμεις είχαν στη διάθεση τους 16 άρματα μάχης τύπου Cruiser Mk I. Υπήρχαν ακόμα περίπου 85 πυροβόλα διαφόρων διαμετρημάτων. Πολλά από αυτά ήταν ιταλικά που είχαν περιέλθει σε ελληνικά χέρια και δεν διέθεταν στόχαστρα βομβαρδισμού.
        Στις 30 Απριλίου ο Νεοζηλανδός στρατηγός Μπέρναρντ Φράιμπεργκ διορίστηκε διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Κρήτη

        Στην αρχή της μάχης οι σύμμαχοι είχαν το πλεονέκτημα της αριθμητικής ανωτερότητας και της ναυτικής υπεροχής. Οι Γερμανοί είχαν αεροπορική υπεροχή και μεγαλύτερη κινητικότητα, κάτι που τους επέτρεπε να συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους πιο αποτελεσματικά.

        Με την επιχείρηση αυτή οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το νησί από τις αγγλοελληνικές συμμαχικές δυνάμεις, ωστόσο αυτή τους η επιτυχία κόστισε τόσο πολύ ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά την διάρκεια του πόλεμου.
        Σήμερα, η μάχη της Κρήτης θεωρείται η πρώτη μεγάλη αεραποβατική επιχείρηση και παραμένει μοναδική στο ότι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός κατελήφθη εξ ολοκλήρου από αέρος

       • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

        Μπορείς Φαίδωνα να μας πείς σε παρακαλώ ποιά έργα έχει γράψει ο Αγγλος Ιστορικός Στρατιτζικους ?
        Εγώ σχετικό βρήκα μόνο αυτό…
        http://www.amazon.co.uk/Can-Britain-Invaded-strategicus-Pseud/dp/B004QI3S60

       • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

        Μάλλον αυτό πρέπει να είναι…
        https://archive.org/details/fromtobruktosmol031102mbp
        Είναι ?
        Εχει γράψει άλλα βιβλία ? Γνωρίζεις ?

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Συγνώμη που παρεμβαίνω αλλά το όνομα είναι ψευδώνυμο και κατα πασα πιθανοτήτα ο συγραφέας ειναι στρατιψτικός . Κατα πάγια συνηθεία των Βρετάνων της πέριοδου μέλη των Δημοσιών Υπηρεσιων τα οποιά ήταν δυσαρεστημενα με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης εβγαζαν βιβλιαρακία ,με ψευδώνυμο στα οποία εξεφράζαν τις αντιρήσεις τους (ο κινδύνος απολύσης ήταν υπάρκτος αν τους ανακαλυπταν) το πιο γνωστο παραδειγμά ειναι ο «Cato» ο οποιος στο βιβλιο του «The Guilty Men» το 1939 αν θυμάμαι καλά περνούσε «γενεές 14» την πολτική κατευνασμου του Τσαμπερλαιν. Πιθανον ο συγραεάς του να ήταν υπαλληλος στο Βρετανικο ΥΠΕΞ..Για το βιβλιο που αναφέρεις πιθάνον να γραφτηκε στην περιίοδο 1938-1940 και ανήκει σε μια «λογοτεχνική παράδοση» η οποιά έχει τις απαρχές της τουλάχιστον στα τέλη του 19ου αιώνα βλέπε π.χ. » Ridle of the Sands»

       • Ο/Η ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ λέει:

        Προ πολλων ετων εχω διαβασει αποσπασματα που αφορουν την Ελλαδα σε μεταφραση του εργου /ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΜΠΡΟΥΚ ΣΤΟ ΣΜΟΛΕΝΣΚ / του Αγγλου ιστορικου με το ψευδονυμο ΣΤΡΑΤΙΤΖΙΚΟΥΣ .Δεν αποκτησα το βιβλιο Δεν εχω λογους να αμφισβητω το γνησιο .Κρατησα λιγες σημειωσεις. Δημοσιευσα προ πολλων ετων σχετικα και βρηκα συμφωνουντες.Τον Μαρτιο 1941 ειχαν παει στην Αλβανια οι τελευταιοι 3οοο νεοσυλεκτοι .Δεν ειχε οργανωθει αμυνα στο νησι. Η Ελληνικη κυβερνηση σχεδιαζε νησιωτικο κρατος Η εξοντωση της μεραρχιας αλεξιπτωτιστων εγινε απο πολιτες Κρητικους που σκορπισαν στους καμπους .Αυτο το γεγονος το επιβεβαιωνουν και οι Γερμανοι .Οι Κρητες το πληρωσαν πολυ ακριβα με αντιποινα επειδη δεν ηταν στρατος αλλα αμαχοι πολιτες ! Κανδανος Κοντομαρι ….Οι Αγγλοι και Νεοζηλανδοι φυγαδες ηταν με πεσμενο ηθηκο και χωρις σωστο οπλισμο .Για τους χωροφυλακες δεν γεναται λογος Για καθε ιστορικο γεγονος υπαρχουν πολλες παραλλαγες και διαφορετικες ερμηνειες Εχουν συμβει γεγονοτα στην Ελληνικη ιστορια που δυσκολα μπορει να τα πιστεψει κανεις. Οταν διηγηται καποιος ενα γεγονος που εζησε θελει να προσθεσει κατι για να το κανει πιο ενδιαφερον .Αυτο ειναι δυνατον να γινει παραδοση .Ειναι εργο ιστορικου το καθαρισμα. Ζαμπογλου Φαιδων

  • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

   Το συμφέρον της Ελλαδάς με τα συμφέροντα της Γερμανιάς ήταν ασυμβάτα καθώς η μόνη αξία που είχε η Ελλάδα για τα γεωστρατηγικά σχέδια των γερμανων ήταν ως ανταμοιβή για Ιταλους και Βουλγάρους..για να μην πουμε ότι η Ελλάδαα θα βρισκονταν στην ιδιά θέση με την Ρουμάνια…»προβατο επι σφαγήν» στον Μολλώχ του ανατολικού μετώπου…

 5. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  «Το συμφερον της Ελλαδας ηταν να ταχθει με την νικητρια Γερμανια παραβλεποντας τις βαρβαροτητες των Ναζι «!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  «Δεν θα γινοταν το επος της Αλβανιας «…….που «δυστυχως» εγινε !(?)

  Η χοντρη μαλκια εγινε αιωνες πριν που αντισταθηκαμε στους Μηδους ! Θα ειμασταν Σατραπες ολης της Ευρωπης απο τοτε και θα γλυτωναμε απο τους Ρωμαιους ,τον Μεσαιωνα ,τους Τουρκους και ολα τα δεινα τα μετεπειτα ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

  ======================================================

  ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΑ
  1)Μετά την λήξη του πολέμου το 1945 ο φον Μπράουν και η ομάδα του υπήρξαν ανάμεσα στους δεκάδες Γερμανούς επιστήμονες που οι αμερικανικές δυνάμεις μετέφεραν στις ΗΠΑ σαν μέρος της επιχείρησης Paperclip

  • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

   2)»Οι Γερμανοι πηγαν με θερινες στολες στην Ρωσια «….περαν του ΑΣΤΕΙΟΥ του επιχειρηματος (υπαρχουν οι ταινιες απ την εισβολη) ,ο χειμωνας εκεινος ηταν απο τους πιο ηπιους στην Ρωσια .

   3) Η Ελλαδα καθυστερησε την εισβολη και εδωσε τον αναγκαιο χρονο στους Σοβιετικους να ολοκληρωσουν την καταλληλη στιγμη ,την κατασκευη χιλιαδων τανκς ,αεροπλανων και οπλικων συστηματων στα εργοστασια που ειχε ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ μεταφερει πισω απ τα Ουραλια ο Σταλιν μετα το συμφωνο «μη επιθεσης» Ριμπεντρωφ -Μολοτωφ ,ισοφαριζοντας ετσι την Ναζιστικη υπεροπλια .

   • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

    Οι Γερμανοί που τον Άυγουστο έχουν 15 βαθμούς είχαν πρόβλημα στα σύνορα της Ρωσίας με το κρύο και δήθεν δεν είχαν στολές για κρύο όταν όλο το χειμώνα πολεμούσαν μέσα στα χιόνια στην Ευρώπη.

    Σκέψου να πηγαίναμε εμείς οι Ιταλοί ή οι Ισπανοί….στην πρώτη χιονοθύελλα θα κάναμε εντριβές με την κηροζίνη από τα τανκς….

   • Ο/Η Kimwn λέει:

    ΤΙ ΛΕΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΩΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ, ίσα είναι οι -3 βαθμοί στην Πολωνία και στην Γαλλία και ίσα οι -23 βαθμοί κελσίου μπροστά στην Μόσχα ????

    Παγώνει και το πετρέλαιο στουε κινητήρες, που πάνω στα μηχανοκίνητα βασιζόταν οι γρήγορες και «ευκολες» νίκες των γερμανών μέχρι τότε….

    ΛΕΩ δεν μας τα λες καλά , πέραν από την μεταφορά των εργοστασίων ανατολικά από τα ουράλια, υπήρξαν ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ παράδόσεις όπλων από αμερικάνους και εγγλέζους, πάνω από την αρκτική, λιμάνι μουρμάνσκ, ειδικά στα αεροπλάνα…

    Ξαναείπα και παραπάνω Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ έπαιξε ρόλο στην ήττα των γερμανών, όπως και η καθυστέρηση ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΤΑΝ στην αντίσταση της Ελλάδας….

    ΚΑι άσε τις εξυπνάδες για ήπιους χειμώνεςστην Μόσχα, αντί για -33 είχε -23, ντάξξξξξξ….

    • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

     Καλά ντάξει μας έπεισες….

     ο χειμώνας και οι τσουγκράνες νίκησαν τον Χίτλερ.

     Ποιος τους γ@μάει τους 17.000 .000 νεκρούς της Ρωσίας.

     • Ο/Η Kimwn λέει:

      Βρε άλλα σου λέει η θειά Σ» και άλλα ακούν τα αυτιά Σ’ …

      ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΝΝΝΝ είχε προλάβει να καταλάβει την Μόσχα (που έτσι του λέγαν ) ή ΕΑΑΑΝ είχε προλάβει να πάρει το στάλινγκραντ (και πιάσει τις πετρελαιοπηγές του καυκάσου) τότε όλα θα ήταν αλλιώς…
      Δηλαδή ο 2ος χειμώνας στο στάλινγκραντ δεν κατέστρεψε τους γερμ;ανούς και ξεκίνησε την αντεπίθεση των ρώσων ???
      ΚΑΙΞΑΝΑΛΕΩ (και για τον ΛΕΩ) με ένα μπουφανάκι δεν πας μόσχα ….

      • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

       Γιατί να προλάβει;;;; Ξέρεις εσύ ότι θα νικούσαν αν είχε καλό καιρό;;;;;;;;;;;;

       Και γιατί η κακοκαιρία ήταν με το ζόρι κατά των Γερμανών;;; Τα τανκς των Ρώσων δεν πάγωναν;;;; Μόνο των Γερμανών;;;; Οι Ρώσοι με τα βρακιά πολέμούσαν απο τη ζέστη;;;

       ΑΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΚΑΙ ΜΑΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

       ΜΕ ΤΑ ΑΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΑΝ ΘΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΤΩΡΑ;;;;;;;;;;

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Με ΑΝ και ΜΑΝ όντως δεν γράφεται η ιστορία , αλλά με τα γεγονότα,
        Τώρα για υποθετικές ερωτήσεις αν η γιαγιά μου είχε ρόδες, εαν ο καιρός ήταν καλός ???
        Απλά τα μηχανοκίνητα, κόλλαγαν στις λάσπες, όταν δεν πάγωνε ο κινητήρας κλπ κλπ
        ΔΕΕΕΕΝ παραβλέπω τον αγώνα των ρώσσων , θεωρώ όμως κρίσιμο και τον σύμμαχο τους τον χειμώνα, αλλιώς έχει συνηθίσει κάθε λαός , ο γερμανός στους -2, ο ρώσσος στους -12 και εμείς καλή ώρα σήμερα στους +++++ 20 Φλεβάρη μήνα…

        Παράδοξο μου φάνηκε όχι αν οι ρώσσοι πολεμούσαν με τα βρακιά αλλά η λιβανέζα σκιέρ που ξεβρακώθηκε στα χιόνια….

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Ναι καλά….μια ώρα στα ΑΝ μας έχεις…βάλε και καμιά τσόντα από Ρωσία τώρα να ξεχαστούμε…

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Θα σου στείλω αύριο την λιβανέζα σκιέρ, Σαμούν λέγεται !!!!!

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        ήντουνε ωραία;

     • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

      ΙΩΑΝΝΗ για κάντε τους 27.000.000 τους νεκρούς

   • Ο/Η Kimwn λέει:

    Τι μας λες βρε ΛΕΩ , τα προπαγανδιστικά βιντεάκια της βέρμαχτ που όλοι είχαν γάντια και σκούφους θα πιστέψω….

   • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

    Ο χεειμώνας του 1941 ήταν απο τους πιο δριμείς βλέπε Ραιημον Καρτίε…ο χιτλεε ΔΕΝ πιστεύε ότι θα πολεμουσε τον χειμώνα στην Ρώσσια ελεγε «μια κλώτισα και ολό το σκουληκοφαγώμενο οικοδομήμα θα πέσει κάτω…»

  • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

   Μαλακία έκαναν οι παλιοελλαδίτες ( Αιολείς και οι άλλοι οι Αχαιοί και οι Ίωνες) όταν ήρθαν τα στίφη των προγόνων μου Δωριέων….

   Για πότε τους στείλαμε στην άλλη μεριά του Αιγαίου να χορεύουν με τα κουτάλια χαμπάρι δεν πήραν….

   φλώροι….

 6. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  @ΙΩΑΝΝΗΣ
  Ολο καλο αυτο που γραφεις εκτος απο αυτο :»οι Γερμανοί δεν ήταν υποχρεωμένοι να επιτεθούν στη Ρωσία»

  Οχι μονο «υποχρεωμενοι» ηταν ,αλλα και «επιφορτισμενοι» μ αυτο το καθηκον ! Υπαρχουν οι δηλωσεις Τσωρτσιλ απο το 36 ,αλλα και οι ιδιοι οι Ναζι με την προπαγανδα και τα γραπτα ντοκουμεντα τους απο το 33 ακομα που ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΥΝ πουθενα το αντισοβιετικο τους μενος ,με κορυφαια την γνωστη δηλωση του Κρουπ !!!!

  • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

   Ως τακτική το αναφέρω όχι ως αποτέλεσμα.

   οι Γερμανοί έστειλαν τη μεραρχία αλεξιπτωτιστών ξέροντας ότι θα την χάσουν αλλά θα καταλάβουν το νησί σε χρόνο ρεκόρ. Γιατί το κατέλαβαν σε μια μέρα αλλά χρειάστηκε 3 εβδομάδες να καθαρίσουν κάθε αντίσταση. Το να στείλουν στρατό με πλοία είχε θεωρηθεί πολύ χειρότερη και χρονοβόρα λύση επίθεσης.

   Οι αλεξιπτωτιστές για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν ως δύναμη κατάληψης τόσο μεγάλης περιοχής. Για αυτό και δεν ξαναχρησιμοποιήθηκαν για τέτοιο σκοπό.

   Η κάθοδος των Γερμανών στα Βαλκάνια έδωσε χρόνο στους Ρώσους. Όχι η μάχη της Κρήτης ως αυτόνομο γεγονός. Με την ίδια λογική η κάθε μάχη έδωσε χρόνο στους Ρώσους είτε αυτή έγινε με παρτιζάνους στη Σερβία είτε με Έλληνες στο Ρούπελ και γενικότερα στην Ελλάδα. Και στη μάχη της Κρήτης η βασική άμυνα έγινε από χιλιάδες αυστραλούς άγγλους και νεοζηλανδούς στραιτώτες. Αυτοί είχαν τα όπλα. Οι άλλοι είχαν τσουγκράνες.

   • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

    α Ο.Κ.Τζωννυ …
    Γουοκερ

   • Ο/Η Kimwn λέει:

    Οι άλλοι είχαν τσουγκράνες.

    Γιατί κάποιοι δεν εξόπλιζαν τηνμεραρχία Κρητών, ούτε φρόντισαν για την μαζική της μεταφορά στην Κρήτη μετά την κατάρρευση του μετώπου της Αλβανίας…

    • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

     Ποια μεραρχία κρητών και πράσινα άλογα;

     Όλα τα όπλα παραδόθηκαν από το μέτωπο της Αλβανίας. Όταν πήγαν οι Γερμανοί στην Κρήτη υπήρχαν Κρητικοί που δεν είχαν γυρίσει ακόμα στην Κρήτη από το μέτωπο.

     Εδώ δεν φρόντισαν να στείλουν στρατό από τη Β.Ελλάδα σε σύνορα περιφερειακά του Ρούπελ όταν οι Σερραίοι και οι Δραμινοί θέριζαν τους Γερμανούς σαν βατράχια. Τους έδιναν απολυτήριο όταν ο πόλεμος συνεχιζόταν!!!

     • Ο/Η Kimwn λέει:

      Ποια μεραρχία κρητών και πράσινα άλογα;

      ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΕΥΛΟΓΑ…

      Όλα τα όπλα παραδόθηκαν από το μέτωπο της Αλβανίας. Όταν πήγαν οι Γερμανοί στην Κρήτη υπήρχαν Κρητικοί που δεν είχαν γυρίσει ακόμα στην Κρήτη από το μέτωπο.
      ΤΟ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΓΡΑΨΑ, όσοι πρόλαβαν και γύρισαν από Γύθειο παρακαλούσαν για όπλα , όπως και οι έφεδροι…

      Εδώ δεν φρόντισαν να στείλουν στρατό από τη Β.Ελλάδα σε σύνορα περιφερειακά του Ρούπελ όταν οι Σερραίοι και οι Δραμινοί θέριζαν τους Γερμανούς σαν βατράχια. Τους έδιναν απολυτήριο όταν ο πόλεμος συνεχιζόταν!!!

      Το ξέρω και μάλιστα επέστρεφαν με τα πόδια από αλβανία ελλάδα μέσω Θεσσαλονίκης , όπως ο παππούς μου…

      ΧΑΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΑΑΑΑΑΡΩΣΕ, θα μας διαφωτίσει το βράδυ ο Βούλγαρης με λεπτομέρειες…

      • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

       Ποιος Βούλγαρης ρε;;;;;;;;;;;;

       Ο παππούς μου απολύθηκε απο την Αλβανία με όλο το σύνταγμα του πυροβολικού και γύρισαν πίσω με τα πόδια αφού παρέδωσαν όλο τον οπλισμό!!!

       Ο αδερφός του από την Αλβανία ( πεζικό) μετατέθηκε και έφυγε άμεσα στο Ρούπελ και σκοτώθηκε σε μάχη!!!

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Το αλβανία Λαμία μέσω Θεσσαλονίκης σε πόσους μήνες το κάνεις χειμώνα ….

        ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΧΑΖΕ δεν τον παραδίδεις , τον καταστρέφεις, παίρνεις το κλείστρο…

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Κατέστρεφαν ότι δεν μπορούσαν να παραδώσουν.

        Οι Γερμανοί δεν είχαν ξεκινήσει την επίθεση ακόμα όταν άρχισε η παράδοση των όπλων από την Αλβανία για να καταστρέφονται τα όπλα.

      • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

       Με φωνάξε κανείς; Γενικα έχει δικιο ο Κιμώνας οσοι Κρήτικοι επεστρεψάν στην Κρήτη και οπώς επεστρέψαν δεν είχαν ούτε περίστροφα την ( 5η Μεραρχία νην την κλάις πήγε καλιά της) ενω παο την άλλη η αμυντική οργάνωση των Βρετανών ήταν ΠΛΥΜΕΛΗΣ παρά το γεγονός ότι η οργανώση της άμυνας ήταν ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ υπεύθνοτητα…
       ΥΓ ΙΩΑΝΝΗ δεν μας είπες για την σκιέρ εκ Λιβάνου,,,ψυχή δεν έχω και εγώ;Η κατούρησα στο πηγάδι και δεν το ξέρω;

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Μόνο σε αυτό είχε δίκιο ο Κίμωνας. Στο ότι γύρισαν μερικοί κρητικοί και χωρίς όπλα.

        Στα άλλα στο μόνο που έχει δίκιο είναι στη σκιέρ.

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Δεν λέτε τιπότα για την σκιέρ,,,και θέλω ντοκουμέντα για Ιστορική μελέτη βέβαιώς βεβαιώς οσον αφορά την σκίερ..

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Βρε άϊντε ξουτ , διαστρεβλώνετε την ιστορία..

        Πες τους τα βρε Χρήστο, γιατί αυτά τα παλιοκουμμούνια θα μας πουν ότι όλα τα έκαναν οι ήρωες σοβιετικοί στρατιώτες, για την μαμά πατρίδα και τον πατερούλη…
        Τους κομισάριους που ήταν με τα πιστόλια από πίσω και σκότωναν όποιον φαντάρο δεν προχωρούσε τα ξεχνάνε…

        Πάρτε και την λιβανέζα τώρα και αφήστε τα ιστορικά…

        h t t p://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=269294&catid=1

        h t t p://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27725&subid=2&pubid=113219312

        Και επειδή μου αρέσουν οι αμερικανιές, κατά Λεωνίδα, θα πώ : 🙂
        hands on the table guys…

       • Ο/Η Mαν.Αρκάς λέει:

        Kίμωνα! Καλημέρα
        τι έγραψες;
        «Τους κομισάριους που ήταν με τα πιστόλια από πίσω και σκότωναν όποιον φαντάρο δεν προχωρούσε τα ξεχνάνε…»
        😈
        Ωχχχ! το μάτι μου

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Μα κυρ Μανώλη το παλιοκουμμούνι ο Λεω μου την λέει από προχθες…
        Λύσσαξε με την ιστορία, ούτε τα μισά δεν γράφει…

       • Ο/Η Mαν.Αρκάς λέει:

        “Τους κομισάριους που ήταν με τα πιστόλια από πίσω και σκότωναν όποιον φαντάρο δεν προχωρούσε τα ξεχνάνε…”
        ————————————————————————
        Κίμωνα! πρόβλεψη κάνω,
        θα το διαψεύσει πανηγυρικά ο Λεών,
        για να δω;; θα βάλω μπουρλότο
        😈
        Αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχ!

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Ας διαψεύσει ότι θέλει ο Λεώ, τις απαντήσεις και για τα «δανεικά» αμερικάνικα αεροπλάνα και για τον χειμώνα τις έλαβε από τον ειδικό που το σπουδάζει και το κατέχει το άθλημα…
        ]Εγώ έτσι κι αλλιώς κατά την γνώμη του από τον στόχο και από την εσπρέσσο έμαθα ιστορία…

       • Ο/Η Mαν.Αρκάς λέει:

        Εγώ δεν θέλω λιβανέζες σκιέρ,
        θέλω να βγει ο σύριζας να μας κάνει Κούβα
        και σαν το αειν αριστευειν

        Αχαχαχαχαχαχαχ!   😈

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Καλήμερα στην εκλεκτή ομηγύρη…ΧΩΡΙΣ να εχώ έγω την διαθέση να βάλω μπουρλότο ας μου επιτράπει να σημειώσω τα εξής…
        α)Τους κομισάριους που ήταν με τα πιστόλια από πίσω και σκότωναν όποιον φαντάρο δεν προχωρούσε ”αν και δεν ήταν ακριβώς αυτή των κομισσάριων ήταν ομώς μαι απο τις αποστόλες των μεραρχιών της NKVD και όχι μόνο σε επιθετικές αποστολές αλλά και σε αμυντικές π.χ. συμφώνα με τον Antony Beevor¨ «Stalingrand » μόνο στο Σταλιγράντ την περιόδο της ομώνυμης μάχης η NKVD είχε εκτλεσει «pour encourager les autres» οπώς γράφει και ο Βολταίρος στην Candide 16.000 στρατιώτες «για ελλείψη θάρρους» οσούς είχαν εκτελέσει οι Βρετανοί κατα την διάρκεία όλου του Α! ΠΠ για το αντιστοίχο παράπτωμα.Πάντως μετα την μάχη της Μόσχας ο ρόλος των κομμισάριων είχε υποαβαθμιστεί
        β)Οι Σοβιετικοί ευθυνόνται για το 90-92% των απωλειών των ναζί «απαλλάσωντας» ετσι τους Δυτικούς απο το αντιστοίχο «φόρο αιμάτος» κάτι που παραδέχεται και ο Μax Hastings στο «Catastrophe:Europe goes to War 1914» HaprerCollins Λονδίνο 2013 σσ. 551-552. και χωρίς την την καθήλωση της μεγάλης μάζας των ναζιστικών στρατευμάτων στο Ανατολικό Μέτωπο η αποβάση στην Νορμανδία δεν θα ήταν εφικτή καθώς οι Δυτικοί είχαν πόβλημα να αντιμετώπισουν «μόλις» 51 γερμανικές μεραρχίες «οι απωλίες τους ήταν για ενα συντόμο χρονικό διαστήμα ήταν συγρισιμές με αυτές του 1916» Hastings, σελ.552 ενώ την ίδια στιγμή οι Σοβιετικοί αντιμετώπιζαν 170 γερμανικές μεραρχιές.Απο την άλλη ομώς η αποστολή οπλικών συστημάτων από τους Δυτικούς ήταν χρησιμή για τους Σοβιετικούς «φορτία 4.5. εκ.μετρικοί τόνοι φορτίο περιλαμβανομένων 7000 αεροπλάνων και 5000 τάνκ»BBC History τεύχος Χριστουγένων 2013 σελ. 56. Η ειρώνια είναι ότι μόλις το 2012 η βρετανική κυβέρνηση εδέησε να τιμήσει τους ναύτες των κομβοί με παρασήμο ενω οι Σοβιετίκοι ηθέλαν να τους τιμήσουν με δικό τους μετάλιο από το 1985…βλ. BBC History σελ. 56
        Τι αξία ομώς εiχan αυτα τα όπλα;
        1) AΕΡΟΠΛΑΝΑ Αεροπλάνα όπως και το Bell P-39 Aircobra/Bell P-63 KingCombra ήταν πολύ χρησιμά καθώς μπορούσαν να εντάχθουν στην «τακτική φιλοσοφία του Ερυρθού Στρατού΄γα αυτό εξάλλου χρησιμοποιήθηκαν και απο επιλέκτες μονάδες της VVS/Ερυρθάς αεροπορίας Μετώπου) οπώς το 4th GvIAP (4ο Αεροποικό Συντάγμα Φρούρας) και το 16.Gv.IAP, ( 16ο Αεροποικό Συντάγμα Φρούρας) Απο την άλλη το Haricaine το 1941 δεν αξίζε και πολλά πράγματα οπώς ανακαλύψαν και οι δικοί μας πιλότοι στην Μ.Ανατολή ενώ το Spitfire αν και είχε επιδόσεις εξεφράζε μαι διαφορετική «τακτική φιλοσοφία » και έτσι δεν μπορε΄ε να προσφέρει στους Σοβιετικούς αυτά που προσφέρε στους Βρετανούς
        2) ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ Απο τα Αμερικάνιικά μόνο το Μ4 Sherman μπορούσε να συγκριθεί με το Σοβιετίκο Τ 34/76 αλλά ακομά και αυτό ήταν σε μείονεκτική θέση (το πυροβόλο των 75 χιλ. είχε λιγοτέρη ισχυή πυρός απο το 76,2 του Τ-34 είχε πιο ασθενή θωράκιση και πιο λεπτές ερπυστρίες και καθώς είχε αεροψυκτό κινητήρα αντι για το ντήζελ του Τ-34 ήταν πιο ψηλό όχημα αρα ητάν πιο ευδιακρίτο και κατα συνέπεια πιο ευκολός στόχος απο το Τ-34.) Το «βρετανικό» Sherman Firefly και το βελτωμένο Sherman με πυροβόλο 76 χιλ. δεν χρησιμοποιήκαν από τους Σοβιετικούς καθώς μπήκαν σε υπηρεσια πολύ αργα το 1944 και επιπλέον το Firefly παρήχθηκε σε πολύ μικρούς αρθμούς και αποκλειστικα για τους Βρετανούς (1 αρμα για κάθε ιλή αρμάτων) και επιπλέον το 1944 οι Σοβιερικοί είχαν το Τ-34/85 το οποίο ΄ήταν πολύ καλυτέρο.Το μόνο θετίκο του Sherman απέναντι στο Τ-34 ήταν ότιβ ήταν πιο ‘άνετο ενώ το Σοβιετικό ήταν χαρακτηριστικά «σπαρτιάτικό» Το προγενστέρο M3 Grant/Lee ως αρμά του οποίου το σχέδιο ήταν βασισμένο στο γαλλικό Char B ήταν απλά μια προσωρινή λύση μέχρι την εμφανσιη του Μ4 και έτσι και αλλιώς ήταν ξεπερασμένο το 1942.Χαρακτηρισικά οι Σοβιετικοί το αποκαλούσαν «ταφο για επτα αδελφούς».Το «βαρύ» Μ26 Pershing μπηκε σε υπηρεσία μολίς την ανοιξή του 1945 και ετσι δεν παρασοθηκε στους Σοβιετικούς οι οποίοι είχαν τα πολύ καλυτέρα JS 2/JS 3.με πυροβόλα των 122/153 χιλ. Οσόν αφορά τα Βρετανικά το Churchill είχε καλή μεν θωρακίση αλλά το πυροβόλο του (ενα κοντοκάνο 75χιλ. ειχε σαφώς λιγοτέρη πυρός απο το το Τ-34 χώρια που καθώς ήταν «αρμα πεζικού» ήταν σαφώς πιο αργό απο το Τ-34 και κατα συνεπεία σαν φιλοσόφια ταιρίαζει περισσοτερό σε τακτικές Α! ΠΠ παρά στην τακτική «μάχης εις βάθος» του Ερυθρού Στρατου εν αντιθέση με το Τ-34 Το Comet μπηκέ σε ενεργο δράση μόλις τον Απριλίο του 1945 και ετσι δεν προλάβε να φτασει στα χέρια των Σοβιετικών
        Για τα υπολοιπα Βρετανικα αρματα του Β! ΠΠ τα οποιά κατα κακή τύχη των Σοβιετικών αρματιστών παραδοθήκαν σε αυτους αρκει να πώ ότι ενα βιβλίο για την εξελίξη των Βρετανικών Αρματών τον Β! ΠΠ ονομαζεται «Death by Design» δεν χρειάζεται να πώ κάτι παραπάνω…Γενικά τα Δυτικά αρμάτα με μερικές εξαιρεση το Sherman κιι Churchill ηταν πιο χρήσμιμα για να καλύψουν δευτεροντα μετώπα π.χ. την επιτηρήση των Ιαπώνων ή ως «μπαλώματα» την ανοίξη του 1942 .
        3) ΟΧΗΜΑΤΑ.ΤΟΜΠ Πιθανοτάτα το πιο πολυτιμό κομμάτι της συνειφοράς των Δυτικών ηταν τα φορτήγα και ειδικά τα ημιεπυστριοφορα ΤΟΜΠ καθώς επετρεψαν στο πεζικό καλύτερη συνεργασία με τα αρμάτα ειδικά στην επιχειρηση Bagration 1944 και επιπλέον η παρούσια τους επετρεψε στους Σοβιετικούς να συγκεντρώθουν στην παραγώγη αρμάτων(,ενα ημιεπιστριφορο ηταν πιο ακριβό και πιο χρονοβόρο στην κατασκεύη από ενα άρμα.)
        Συμπεράσμα ναι μεν οι Σοβιετικοί «σηκώσαν το παιχνίδι στους ωμούς τους» αλλα και οι Δυτικοί έναναν δυο χρήσιμες «ασσιστ πάσες» με τα οχημάτα και τα αεροπλάνα.
        ΥΓ Συγνώμη γιατο μέγεθος και συγνώμη αν προσβαλα/θυμώσα κανενα με αυτα που γράφω..’Πάντως δεν μπορώ να φανταστεί μια τέτοια συζητηση να λαμβάνει χώρα ‘κάπου αλλο’υ» λόγω της παρούσιας των γνωστων ΒΑΡΒΑΡΩΝ…

       • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

        Ούτε ο στρατηγός Πάττον δεν ξέρει αυτές τις λεπτομέρειες…
        Αντε να χαθείς από δώ…σε βαρέθηκα…
        χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Αν θελεις μπορώ να το ¨»χτενίσω’ να προσθέσω και κάποια στοιχεία παραπάνω και να το κάνω άρθρο..

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        ΥΓ Σε κάτι τέτοια τα καταφέρνω κάπως …να κατεβάσω βιντέο με αιθερίες σκίερ εκ Λιβάνου ΔΕΝ το έχω…

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Ευχαριστώ Χρήστο για τις ιστορικές λεπτομέρειες, ελπίζω να τις διαβάσουν ο Λεωνίδας και ο Ιωάννης…

        Ιωάννη δεν έδωσα την νίκη στον χειμώνα, ούτε παράβλεψα την μαχητικότητα των σοβιετικών στρατιωτών, εσύ υποβαθμίζεις την βοήθεια του χειμώνα…
        Στο ξαναλέω άλλο το -3 του βερολίνου και άλλο το ήπιο -13 ή -23 της μόσχας.
        Τις λεπτομέρειες τις δίνει ο Χρήστος, όποιος θέλει τις δέχεται, ΄ποιος δεν θέλει ας πιστέψει τον Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Ντζουγκασβίλι……….

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Άλλο να τους κυνηγάνε οι κομισάριοι τους Ρώσους άλλο να πεθαίνουν οι Γερμανοί από το κρύο. Διάλεξε!!!

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Γιατί σου φαίνεται περίεργο Ιωάννη, ΚΑΙ το ένα ΚΑΙ το άλλο συνέβαιναν,
        Σου τα λέει κι Χρήστος με τεκμηριωμένες ιστορικές πηγές , απλά εσύ κι ο Λεώ σαν αντιδραστικά αναρχο-αντιρρησιακά στοιχεία δεν τα δέχεστε, επειδή τα λέει ο Κίμων, ο αποτυχημένος επιστήμων…

        ΤΗΝ ΣΚΙΕΡ ΤΗΝ ΕΙΔΕΣ ΒΡΕΕΕΕ, ή τζάμπα ποστάρρρρρρωωωωω…

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Δεν αντιδρώ επειδή το λες εσύ. Αντιδρώ γιατί είναι αστείο να χρεώνεις την ήττα των Γερμανών στον χειμώνα όταν η επιχείρηση άρχισε καλοκαίρι και οι Ρώσοι είχαν εκατομμύρια νεκρούς.

        Το να χρεώνεις την ήττα στον χειμώνα είναι σαν να βεβηλώνεις τη μνήμη των νεκρών. Ο χειμώνας είναι το τέλειο άλλοθι του ηττημένου. Μπορεί ο χειμώνας να βοήθησε αλλά ο χειμώνας ήταν για όλους και οι Γερμανοί δεν είναι μεσογειακός λαός για να τους χρεώνεις πρόβλημα στο κρύο.
        Ο χειμώνας μπορεί να τους καθυστερούσε αλλά από το τον αριθμό των εκατομμυρίων νεκρών Ρώσων δεν ήταν αυτός που τους νίκησε. Η νίκη είναι του Ρωσικού στρατού και κανένας χειμώνας δεν μπορεί να κλέψει έστω και λίγη από την αξία της θυσίας του.

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Συγνώμη ΙΩΑΝΝΗ αλλά εδώ συμφώνω με τον Κιμώνα αφενός μεν η ελεύση του «στρατηγού Χειμώνα βοηθήσε τους Σοβιετικούς» καθώς αναμέσα στα άλλα δεν είχαν τα καταλήλα λάδια μηχάνης και χειμερινες στολες για την Ρωσία με αποτέλεσμα «τα πλήρωματα των αρμάτων να ειναι υποχρεώνα να αναβούν φωτίες κάτω απο τα αρματά τους (όταν ήταν σε σταση) για να μην παγώσουν οι μηχάνες τους…ι τα πληρώματα των αεροδομιωμν να εχουν τους κινητηρες των αεροπλάνων αναμενους ώρες πριν πετάξουν ..οι στραιτιώτες να γεμίζουν τις στολες τους μέχρι και με προπαγδανιστικα΄φυλλάδια για να μπορέσουν να προστατευθούν απο το κρύο προς διασκεδάση των Σοβιερικών που τους αιχμαλώτιζαν όταν εβλέπαν ότι τα φυλλάδια μιλούσαν για την καταστροφή ου Ερυρθρού Στρατου…διασκεδάση ομώε που γινόνταν οργή σε περιπτώση που τα φυλλαδία είχαν απειλιτικό τόνο για τον Ερυρθρο Στρατο» Αλάν Κλαρκ «Ρωσογερμανικός Πολεμος εκδοση στα Ελληνικά ΔΙΣ/ΓΕΝ 1973.Αφετερου ομωςήταν η αντιστάση των Σοβιετικών λαου και στρατου η οποία τους επετρέψαν να πολεμησουν,μεχρι το χειμώνα και μετα απο αυτόν . Ο χιλτερ είχε υπολογίσει ότι θα διοργανώνε την παρελάση της νικής του στην Μόσχα τον Αυγούστο του 1941 ενω το Γενικό Επιτελειο των ΗΠΑ υπολογιζε ότι οι Σοβιετικοι θα κατερεαν «4 μηνες μετα την εισβολή των Γερμανων» βλ. Ουιλιαμ Σήρερ.Παντώς ο πόλεμος στο Αν ,Μέτωπο θυμίζει αρκετα τον Β! Καρχηδονιάκο Πολέμο και ελπίζω κάποτε να το αναλύσω αυτο πιο εκτεταμενα..
        ΥΓ Για κάποιο λόγο δεν καταφέρα να δώ το βίντεο με την λιβανέζα σκιέρ….Κριίμα

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Χρήστο μπες στην ιστοσελίδα
        http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=269294&catid=1
        σβήσε τα κενά από το http και πάτα το βιντάκι, πρέπει να έχει ενεργοποιημένα τα active x και τα pop up στο πρόγραμμα του ίντερνετ (εξπλόρερ, μοζίλλα κλπ κλπ)…

 7. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  «Ο Εθνικοσοσιαλισμός απελευθέρωσε τον Γερμανό εργάτη από τη μέγγενη ενός δόγματος (σ.σ. του κομμουνιστικού δόγματος) που ήταν βασικά εχθρικό τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο. Ο Αδόλφος Χίτλερ επέστρεψε τον εργάτη στο έθνος του. Τον μετέτρεψε σε πειθαρχημένο στρατιώτη της εργασίας και συνεπώς σύντροφό μας (σ.σ. σύντροφο των βιομηχάνων)»!

  • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

   – Ποιοι θα πληρώσουν τα δάνεια που πήρες μαιν φυρερ Αδόλφε;

   – Οι λαοί που θα κατακτήσουμε….

   Ωραία απάντηση έδωσε ο μοναδικός καγκελάριος που έκλεβε την εφορία….

   Δεν δήλωνε τα έσοδα απο τις πωλήσεις του βιβλίου του «ο Αγών μου» και όταν τον τσάκωσε εφοριακός ….τον εξαφάνισε…..

   και έλεγε στα πλήθη των κουραδοκέφαλων που σηκώναν τα χέρια και τσιρίζαν χαιλ ότι δεν πληρώνεται….

   άσχετα αν έπαιρνε μισθό καγκελάριου και τον μισθό του αντιβασιλέως όταν πέθανε ο αυτοκράτορας…

 8. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  @Kimwn
  υπήρξαν ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ παράδόσεις όπλων από αμερικάνους και εγγλέζους, πάνω από την αρκτική, λιμάνι μουρμάνσκ, ειδικά στα αεροπλάνα…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΕΧΟΥΜΕ ΦΑΕΙ «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΕΣ» ΜΕ ΤΗ ΣΕΣΣΟΥΛΑ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ….

  • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

   Συγνώμη Λεωνίδα αλλά εδω υπηρχάν μέχρι και αεροπορικά συνταγμάτα των μονάδων Φρούρας εξοπλισμένα με Δυτικά Αεροπλάνα ιδίως το P-39 Aircobra…την ανοίξη ευελπιστώ να ειίμαι πιο σαφής επι του θέματος καθώς το εν λόγω βιβλίο το έχω αφήαει στο σπίτι των γονιών μου….Συπτωματικά πάντως στο δημαρχείο του Ενφιελντ έχω και δει και μνημείο για τους ναυτικούς που πηγαίναν στο Μουρμάνσκ..

  • Ο/Η Kimwn λέει:

   Λεωνίδα αμερικανιές μπορεί να τρώγαμε , αν όμως τις χωνεύεις καλά τις αποβάλλεις…
   Ιστορία δεν έμαθα ούτε από τον στόχο , ούτε από άλλες μπουρδοφυλλάδες. Φρόντισα να διαβάζω και «τις δύο πλευρές».
   Για την «αλήθεια» των γεγονότων σου απαντάει και ο Χρήστος απο πάνω.
   Ας μην μεροληπτούμε στα γεγονότα κατά το πως μας βολεύει, ούτε να κάνουμε υποθέσεις όπως με τον Ιωάννη παραπάνω…

 9. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  Tα παλτα των Γερμανων αιχμαλωτων τους τα εδωσαν οι Σοβιετικοι για να μην κρυωνουν …ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

  • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

   Ενω οι Γερμανοί με την πρώτη ευκαιρία έπαιρναν τα παλτά των Σοβιερικών αιχμαλώτων ειδικά το 1941…

   • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

    Τα παλτό ρε….τα παλτό….

    Άκου τα «παλτά»…

    σιγά στην πρώτη ευκαιρία μη τους έπαιρναν και τα μαγιά….

    • Ο/Η Kimwn λέει:

     Δεν τους παίρναν τα μαγιά , γιατί τους είχε εφοδιάσει πλήρως ο χ΄΄ιτλερ για κάθε περίπτωση , ακόμα και για καύσωνα είχαν αντιηλιακά (τις βαλβολίνες από τα οχήματα)…

     • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

      Όταν σε λέω μετά ότι είσαι φερέφωνο αρχίζεις τις δικαιολογίες!!! Έχασαν τον πόλεμο επειδή ήταν χαλασμένα τα COPPERTONE!!!

      ΓΚΕΜΠΕΛΣ!!!

      • Ο/Η Kimwn λέει:

       Πες πες , πες κάνα ψέμμα κάτι θα μείνει…

       Σκέψου ότι τώρα έχω και την τηλεόραση και τα διαδίκτυα (και τα τριαδίκτυα) στην υπερεσία μου…

    • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

     για την ακριβεία τα «portemanteau» Merci pour la correction..

 10. Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

  Λεωνίδα γέμισε χρυσαυγίτες το μπλογκ….

  Οι Γερμανοί έχασαν από το χειμώνα και από τα δρεπάνια. Ιλουστρασιόν μικυ μάο.

  • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

   oi Γερμανοι ηταν φιλοι μας !
   μακρυα απο τα κομμουνια των Σοβιετ

  • Ο/Η Kimwn λέει:

   Όταν σου αναφέρει παραπάνω ότι ο σχεδιασμός κατάληψης της Μόσχας ήταν για 4 μήνες , και στην Κρήτη καθυστέρησαν ήδη τον ένα μήνα τότε μάλλον εσύ έμεινες στα μίκυ μάο ….

   Πες στον σύντροφο Λεωνίδα να σου φέρει και μπόλεκ και λόλεκ από τα υπέρτατα δημιουργήματα της «σοβιετικής » πολωνίας…

   • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

    Ρε θα με τρελάνεις;;;; Σου έγραψα ότι η επίθεση ΓΕΝΙΚΩΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ καθυστέρησε τον Χιτλερ κι εσύ έχει κολλήσει με τη μάχη της Κρήτης!!! Γιατί δεν κολλάς στο Ρούπελ;;;; Εκεί δεν καθυστέρησαν από ελάχιστους μαχητές;;;;; Στη γραμμή Μεταξά πόσους είχε;;; 2000;;; 3000;;;;;;; και ΔΕΝ ΗΤΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΝ.

    • Ο/Η Kimwn λέει:

     Πόσο τους καθυστέρησε μπρε καρντάση η γιουγκοσλαβία ??? 6-7 μέρες ???
     Δεν ανέφερα πουθενά ότι δεν υπήρχε αντίσταση στο ρούπελ???
     Δεν κολλάω στο ρούπελ γιατί είμαι ΑΕΚΑΑΑΑΑΡΡΡΡΡΑ χαμουτζής…
     αλλά την 3η-4η μέρα τους παρέκαμψαν και μπήκαν από κοιλάδα του αξιού και Θεσσαλονίκη, θα τους άφηναν και 3 μήνες εκεί αφού είχαν πετύχει τον σκοπό τους να προελάσουν νότια…

     Νομίζω ότι όλα τα σύνορα με την Βουλγαρία είχαν κοντά μία μεραρχία, τα οχυρά λιγότερους…

     • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

      και η Κρήτη 10 μέρες. Σύνολο ο μήνας σου.

      Το θέμα είναι ότι η βασική αντίσταση ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ 25.000 ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ στην Κρήτη.

      Θες να πιστεύεις ότι την αντίσταση την έκαναν δρεπανοφόροι;;; Με γεια σου με χαρά σου.

  • Ο/Η Kimwn λέει:

   Λεωνίδα γέμισε χρυσαυγίτες το μπλογκ….

   Ιωάννη , πήγαινε στο άλλο μαγαζί , για να αδειάσουν οι χρυσαυγίτες από εδώ…

   • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

    δε πάω πουθενά…. θα μείνω εδώ να διαλύσω τη φασιστική προπαγάνδα σας

    • Ο/Η Kimwn λέει:

     Φασιστική προπαγάνδα είναι η άποψη σου ότι η ελληνική αντίσταση την άνοιξη του 1941 δεν συνέβαλλε τα μέγιστα στην ήττα του άξονα….

     • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

      ….αυτό έγραψα;;;; Σου γράφω για το σύνολο της αντίστασης από Έλληνες ΣΥΝΟΛΙΚΑ και μου μιλάς μόνο για την Κρήτη ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΥΜΜΑΧΟΙ και θες και τα ρέστα;;;;

    • Ο/Η Kimwn λέει:

     Όπως επίσης φασισμός είναι να αποδίδουμε τιμές ΜΟΝΟ στον ηρωικό κομμουνιστικό σοβιετικό στρατό , παραβλέποντας ΧΙΛΙΑΔΕΣ άλλους παράγοντες που τον βοήθησαν στην νίκη…

    • Ο/Η Kimwn λέει:

     Όπως επίσης φασισμός είναι να προσπαθούμε να «μοιράσουμε» τα εύσημα για ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940, μόνο σε κάποιους φαντάρους σε κάποιο σημείο ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, έστω και με τις τσουγκράνες του…

     Εξαιρούνται οι γερμανοτσολιάδες, ράλληδες, παπακωνσταντίνοι, χριστοφοράκοι κλπ κλπ

 11. Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

  ΙΩΑΝΗ για διαβάσε λίγο πιο προσεκτικά αυτα που έγραψα…Απο που εως που εγώ και ο Κιμώνας γινάμε «χρυσαυγήτες και δεν το γνωρίζουμε…

  • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

   Τον Κίμωνα πες να το διαβάσει προσεκτικά. Εγώ το διάβασα προσεκτικότατα.

   Πολλοί χρυσαυγίτες δεν το ξέρουν ότι είναι. Το καταλαβαίνουν στην πορεία σαν τον Μπούκουρα ή τον Λαγό.. Ψηφίζουν ΝΔ ή ΠΑΣΟΚ και μόλις κοπεί το μεγαλείο γίνονται εθνικισταί. Όταν ήταν τα Ιμια και ο Οτσαλάν δεν ήταν εθνικισταί για αυτό συνέχισαν να ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Μετά αντελήφθην….

   Dna έκανες; Μπορεί να βγεις ευθύγραμμη σπορά Διός.

   • Ο/Η Kimwn λέει:

    Βρε δεν αφήνεις την λάσπη από τον ανεμιστήρα λέω εγώ, οι περισσότερες πάνω σου θα γυρίσουν…
    Αν δεν σου αρέσουν ΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ιστορικές αλήθειες , που χοντρικά σου ανέφερα (όπως τις είχα διαβάσει ΟΧΙ από τον στόχο αλλά την ελεύθερη ώρα χεχε) , και τις οποίες τις επιβεβαιώνει με μπόλικες παραπομπές ο Χρήστος τότε δεν μπορώ να σου πω τίποτε άλλο…
    Και για να μην νομίζεις ότι η άποψη μου αφορά ΜΟΟΟΟΝΟ τους σοβιετικούς και στην δική μας νίκη εναντίον τον ιταλών το 1940, μας βοήθησε ο χειμώνας (ΧΩΡΙΣ ΠΑΛΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΗΡΩΪΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ)…

    ΝΤΑΞΞΞ ????

   • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

    οι χρυσαυγήτες πιστεύουν στο γερμανικό όρισμο του έθνους «αίμα και χώμα» έγω πιστεύω στο γαλλικό ορισμό: ενα έθνος ειναι ο πολτισμός του (δεν μου αρέσει ο όρος κουλτουρά) και οι χρυσυγήτες δεν έχουν ΚΑΝΕΝΑ πολτισμό….
    Χώρια που αυτή η Ιστορια του DNA μου προκαλει μια ελαφρά δυσπιστία….Εγώ απο όσο ξέρω είμαι εγγονός ενός ποπολάρου καφετζή (του οποιού το ονόμα φέρω) και αυτό μου αρκεί….(αν και οι συγγένεις μου λένε «κάτι» για έναν συνταγματάρχη του Ναπολεόντα του Α!)

    • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

     Ε τότε είσαι χρυσαυγίτης λαθρομετανάστης

     • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

      …Σταματίος Βουλγάρης εκ Μελικίων Λευκιμμής συνταγματάρχης Μηχανικού του Γαλλικού Στρατου (Διοκητής του Μηχανικού του 4ου Σωματος Στρατου/ «Στρατός της Ιταλίας» μέτα το 1821 ο πρώτος πολεοδόμος εν Ελλάδαι (σχεδιάσε το Ναύπλιο) επι Καποδιστρία..αυτός είναι ο λαθρομεταναστης» σου…

  • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

   Βρε μην ψαρώνεις…
   Σε πειράζει ο Σαλονικιός…
   Αφού το ‘χει στο αίμα του…

 12. Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

  Σας χαιρετώ….εκτός από ανιστόρητοι είστε και πολλοί.!!! χαχαχαχαχαχαχαχα

  καλό απόγευμα!!!

 13. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:
  18/02/2014 στις 19:39
  Ε τότε είσαι χρυσαυγίτης λαθρομετανάστης

  ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΤΙΠΟΤΑ !!! ΚΛΑΙΩΩΩΩΩΩΩΩ

 14. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:
  18/02/2014 στις 19:37
  Είσαι φερέφωνο των Γερμανών και λασπολόγος δοσίλογος

  0 0 Rate This
  Απάντηση
  Ο/Η Kimwn λέει:
  18/02/2014 στις 19:45
  Είσαι αναρχοκουμούνι και εβραιοσιωνιστής προπαγανδιστής….

  0 0 Rate This
  Απάντηση
  Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:
  18/02/2014 στις 19:46
  Είσαι ελληνόψυχος παλαιοημερολογίτης

  0 0 Rate This

  ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΤΕ ΛΕΜΕΕΕΕΕΕΕ

  • Ο/Η Kimwn λέει:

   Κάτσε φρόνιμα , γιατί θα σε αρχίσω κι εσένα το στόλισμα…

   • Ο/Η ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ λέει:

    Απαντω στον ΙΩΑΝΝΗΣ- Ξ ημερωνε 20η -μαιου -1941 την 6,10΄πρωινη ο ουρανος της Κρητης μαυρισε.Μετα απο διωρο βομβαρδισμο απο 400 αεροπλανα αρχισαν να πεφτουν απο τον ουρανο χιλιαδες αλεξιπτωτιστες. Οι Γερμανοι ειχαν κατασκοπους γνωριζαν την κατασταση .Η κρητικη Μεραρχια οπως και οι 3000 νεοι που πηγαν τον Μαρτιο βρισκοταν στην Ελλαδα. Στην Κρητη βρισκοταν10 000 οπλισμενοι με οπλα του 1912 μαουζερ γκρα και εμπροσθογεμη με ελαχιστα πυρομαχικα. Υπηρχαν 28 000 στρατιωτες της Βρετανικης κοινοπολιτειας καταφυγοντες απο την Ελλαδα.Ανοργανωτοι με πεσμενο ηθικο . Μονο οι 15 000 απο αυτους ειχαν οπλο με ελαχιστα πυρομαχικα .Υπηρχαν 7 αεροπλανα και 8 αρματα που καταστραφηκαν αμεσως . .Η αποβαση θα ηταν μια ασκηση της Μεραρχιας αλεξιπτωτιστων για την σχεδιαζομενη αποβαση στο νησι της Αγγλιας.Και τοτε συναιβη στην Κρητη κατι το πελωριο και ,απιστευτο. Στρατος και λαος σκορπισαν στους καμπους .Χιλιαδες ανδρες και γυναικες γεροι και παιδια ετρεχαν και περιμεναν τον αλεξιπτωτιστη .Οσοι ειχαν οπλο μονοκαννο η δικανο κυνηγητικο πυροβολουσαν τον αλεξιπτωτιστη στον αερα οπως οι κυνηγοι τα πτηνα. Οποιος δεν βρηκε οπλο πηρε απο τον αχυρωνα το δικρανι. Στο ηρακλειο σκοτωθηκαν την πρωτη μερα 2000 στο Ρεθυμνο1700 στα ΧΑΝΙΑ 3500. Την νυχτα ηταν δυσκολο να τους εντοπισουν .Ηταν καλα οπλισμενοι και κατελαβαν το αεροδρομιο Την 21η προσγειωνουνται 700 αεροπλανα απο τα οποια 100 καταστραφησαν…….-Ο διασημοτερος των Αγγλων στρατιωτικων ιστορικων γραφει στο βιβλιο του -ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΜΠΡΟΥΚ ΣΤΟ ΣΜΟΛΕΝΣΚ-σελιδες 119 , 120 τα εξης επι λεξη και μεταφραση. Δεν πρεπει να λησμονηται οτι οι Γερμανοι δια την καταληψη της Κρητης εχασαν 5000 ανδρες πνιγεντες 12000 νεκρους επι της νησου και μαγαλο αριθμο τραυματιων .Το ανθος του Γερμανικου στρατου .Εξηγει λεπτομερως γιατι η Γερμανια μετα την μαχη της Κρητης εχασε την δυνατοτητα να κυριαρχησει στην ευρωπη Για την αντιγραφη Ζαμπογλου Φαιδων

    • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

     Καλημέρα.

     Όλες τις λεπτομέρειες που παραθέτεις τις γνωρίζω. Αλλά έχεις μπερδέψει την ιστορία με τις «ιστορίες». Σου διαφεύγει το γεγονός ότι οι αλεξιπτωτιστές είναι η πιο ευάλωτη περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης από τη στιγμή που γίνονται αντιληπτοί. Και οι σύμμαχοι είχαν απόλυτη γνώση μέχρι και σε ποια σημεία θα γίνει η ρίψη τους. Το ήξεραν ότι θα το πληρώσουν και έτσι έγινε. Αυτό δεν μειώνει την αντίσταση των Κρητών αλλά δεν μειώνει και το αξιόμαχο των Γερμανών που στο κάτω κάτω νίκησαν.

     Μην το κουράζουμε…γιατί σε λίγο θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι κάναμε χαζομάρα που στείλαμε το στρατό στο Αλβανικό μέτωπο. Τους γέρους τις γιαγιάδες και τα παιδιά της Κρήτης έπρεπε να έχουμε στείλει με τα δρεπάνια. Θα είχαμε φτάσει στο Βερολίνο.

     • Ο/Η ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ λέει:

      Το 1940 ηταν αδιανοητο να αντιταχθουμε στην Γερμανια .Ο αξονας ειχε επιβαλει την κυριαρχια του σε ολη την Ευρωπη και σε ζωτικα μερη της Αφρικης και της Ασιας. Απομεινε το νησι της Αγγλιας .Μετα την καταρρευση της Γαλλιας ειχε διασωθει απο την δουγκερκη μονο εμψυχο υλικο.Το πληθος αυτο δεν ηταν αξιομαχος στρατος . Ηταν και η δραση της 5ης φαλαγγας. Στα σχεδια του Παπαγου δεν υπηρχε η Αλβανια .Εκει μας οδηγησαν οι Ιταλοι με τον τορπιλισμο της Ελλης στην Τηνο τη μερα της γιορτης της Παναγιας . Μονο οποιος το εζησε αυτο μπορει να το καταλαβει .Με τα λογια δεν περιγραφεται…-Μελετω την Ελληνικη ιστορια 1940-1950 και ειδικως τον δωσιλογισμο. Αρχισα με την ιστορια του Κιμωνα Τριανταγυλλιδη /ειναι στο ιντερνετ/ Δεν διεκδικω το αλανθαστο παρα μονο για τα γεγονοτα που τα εζησα ο ιδιος. Δεκτη διορθωση η συμπληρωση με ηρεμια και σοβαροτητα. Μετα απο χρονια τα γεγονοτα ειναι παραλλαγμενα απο σκοπιμοτητα .Ει δικως στην Ελληνικη ιστορια εχουν συμβει γεγονοτα τα οποια αδυνατει να τα πιστεψει ο λογικος ανθρωπος . Τα θεωρει μυθους .Πως να το πιστεψει ο κιοτης οτι 70.000 Κρητες χωρις εντολη σκορπισαν στα πεδια προσγειωσης των αλεξιπτωτιστων με οτι φανικο οργανο βρηκε καθενας αδιαφορωντας για τους πολυβολισμους . Αφηγουνται αυτοπτες Αγγλοι οτι ηταν//οπλισμενοι///και με δικρανια.Δεν ειναι μονο ο Αγγλος Στρατιτζικους . -Λεγω χωρις δισταγμο οτι στα βουνα της Β. Ηπειρου και στην Κρητη κριθηκεη τυχη ολοκληρου του 2ου π. πολεμου Κριστιαν Σαιενς Μονιτον Η,Π,Α. ιστορικος.Οι Γερμανοι θεωρουσαντην Κρητη πεδιο ασκησεως των αλεξιπτωτιστων Προορισμος ηταν η Αγγλια ο πολεμος τελειωνε.Ανενοχλητα τα εργοστασια στο Πεενεμουντεν.Ο Φον Μπραουν θα ολοκληρωνε τη κατασκευη της ατομικης βομβας ο Χιτλερ πλανηταρχης ! Ζαμπογλου Φαιδων Υ. Γ. Τα ιστορικα θεματα πρεπει να γραφονται σοβαρα και επωνυμα Ο Ι.

      • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

       Εντάξει….εξαιτίας της Κρήτης έχασε ο Χίτλερ. Αν δεν ήταν οι Κρητικοί σήμερα θα στέναζε η Γη κάτω από τη Γερμανική μπότα.

       Υ.Γ.

       Δεν με ενδιαφέρει να πείσω κανέναν. Γράφω την άποψη μου με βάση αυτών που γνωρίζω από όσα έχω διαβάσει αλλά και συζητήσει με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία του συγκεκριμένου θέματος…. και γράφετε την άποψη σας με βάση αυτά που γνωρίζετε. Αν η σοβαρότητα στα ιστορικά θέματα κρίνεται από την υποκειμενικότητα και την προσωπική αξία απόδοσης στη βαρύτητα των πηγών…. προτιμώ να μείνω ανώνυμος. Και θα μείνω γιατί η ανωνυμία είναι ελευθερία την οποία δεν την χαρίζω σε κανέναν επώνυμο ή μη.

       Να είστε καλά.

      • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

       Όσον αφορά την ιστορία καλό είναι να μη μαθαίνουμε από τους νικητές ποιο ήταν το κλικ που άλλαξε τη ροή του πολέμου….αλλά από τους ηττημένους. Δυστυχώς για την ιστορική αλήθεια η ήττα για τους Γερμανούς δεν ήρθε από καμία Ελλάδα αλλά από τελείως διαφορετικούς λόγους.

       Και αν ενδιαφέρεστε να διαβάσετε απλά μια άλλη άποψη – εκτός της δικής μου – μπορείτε να διαβάσετε μια διαφορετική στο παρακάτω link βασισμένη σε άλλους ιστορικούς.

       Το κακό είναι ότι διαφωνεί με τη δική σας στο ότι όλα τα γεγονότα ήταν ακόμα στην βασική αρχή του πολέμου και στο γεγονός ότι στη Ρωσία τα χιόνια λιώνουν τον Απρίλιο – Μάιο. Αξίζει όμως να διαβαστεί…

       http://greeksceptic.com/2013/07/25/%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B2-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%8C%CE%BB/

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        α) τα χιονία στην Ρωσία λιονουν Μάτριο Απρλιο μετα είναι η ρασπουτιστα -λάπη
        β)και το 1942 και το 1943 οι Γερμάνοι ηθελάν αρχικά να επιτέθουν τον Μαίο το 1942 τους προλάβαν οι Σοβιετικοί ενω το 1943 ο Χιτλέρ ανεβάλε την επιθέση του για μετά τον Μαιο παρα τις αντιδράσεις του Στρατάρχη φον Μανσταιν (βλεπε το «Απωλεσθείσαι Νίκαι» του ίδιου) γιατι ηθέλε περισοτέρα άρματα τυπου V Πανθήρας VI Τιγρης και καταστρογεις αρμάτων «Ελεφνατας»
        γ) ο Ριχτερ αμφισβήτησε το ρολο της Ελλάδας αλλά το βιβλιο του έχει ΠΟΛΛΑ προβληματα.. πχ.χ. «αγονει» πρωταρχικες πηγές σαν την παρακάτω «Οπώς ανακαλυψα μετά ο Στρατηγος Χαλντερ (αρχηγος αναφερονταν στις δυσκολιες και στην αναγκή να ξεκουραστουν οι στρατιωτες 9μετα την εκστρατεία της Ελλάδας» Nicolaus von Bellow υπασππιστης Αεροποριάς του Χιλτερ στα απομνημονευματα σελ. 97

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Η επίθεση εναντίον της Ρωσίας ήταν η μεγαλύτερη επίθεση που έγινε ποτέ στην Ιστορία του κόσμου με εκατομμύρια στρατιώτες και στρατιωτικό υλικό σε τανκς αεροπλάνα και σε μια τεράστια έκταση με διαφορετικές συνθήκες κλίμα κλπ. Και συ μου μιλάς για ξεκούραση μετά την επίθεση εναντίον της Ελλάδας που κράτησε λίγες εβδομάδες ενώ πολεμούσαν ήδη από το 39;;;;

        Έχεις διαβάσει μέχρι πότε σχεδίαζαν να πάρουν την ανατολική Ρωσία και μέχρι πότε τη Μόσχα;;; Ξέρεις ότι οι Γερμανοί είχαν καταλάβει τα πάντα εκτός από τη Μόσχα και το Λένιγκραντ;;;Ξέρεις τι του πρότειναν οι στρατηγοί του για τα μέτωπα που άνοιγε ο Χίτλερ; Ξέρεις τι ήταν αυτό που δεν ήθελαν να συμβεί;;; Δεν ήταν ο χειμώνας πάντως ασχέτως αν έπαιξε το ρόλο του.

        Παραδίνομαι.Δεν αντέχω άλλο. Γράψτε ότι θέλετε. Και οι εξωγήινοι να γράψετε …μαζί σας.

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Αγαπητέ ΙΩΑΝΝΗ επειδή «συμπτωμαικά» η στραιτιωτική Ιστόρια ειναι απο τους αγαπημένους μο τομεις και ο Β!ΠΠ ο πολέμοςμε τον οπολιο ασχολομαι απο παιδι και «εντελως συμπτωματικα» πάλι εχω διαβάσει και πηγές π.χ. τα απομνημονευματα του Μανσταιν και του Γκουντέριαν εχω να πω το εξης
        α) Τα περι ξεκουράσης δεν τα λεω εγω αλλά η πηγη που αναφερώ ΚΟΙΤΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΣΕΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ
        β) Τα σχεδία των Γερμανων ειχαν «ως γραμμη τερματισμού» την «γραμμή Α-Α»= Αρχαγελλλοφσκ-Αραλ ωρις να είναι να ειναι σιγουροι τι θα εκαναν οταν τν εφταναν ετσι και αλλιως μια γραμμηψ στο χάρτη ήταν και ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΤΑΠΑΝΩ αρα ειχαν αοκομα ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ να κυριεύσουν για αττο εξάλλου και εκανναν την εκστατε΄θα του 1942 …»Επιχειρήση Εντελβα΄θς»/Κυανή Επιχειρηση»

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Και επειδή το είπε αυτός ο λούλης ισχύει κιόλας ώστε να αλλάζει τη ροή του πολέμου;;; Δηλαδή στη Ρωσία πολέμησαν 3.000.000 Γερμανοί στρατιώτες στην αρχή της επίθεσης. Στην Ελλάδα 100.000. Οι άλλοι 2.900.000 που δεν πολέμησαν στην Ελλάδα γιατί να ξεκουραστούν από την επίθεση στην Ελλάδα;;; Είχαν άγχος, πλατυποδία ή ήταν συγκαμένοι από τις βόλτες; Τους πείραξε το υψόμετρο της Ακρόπολης που έβγαζαν φωτογραφίες με τη σβάστικα;

        Αυτά που γράφεις τώρα είναι για να με πείσεις ότι αν δεν ήταν ο χειμώνας και οι κρητικοί θα νικούσε ο Χίτλερ; Είπαμε άστο….οι εξωγήινοι έγειραν την πλάστιγγα. Ούτε οι 17.000 .000 από τους 25.000.000 συνολικά νεκρούς Ρώσους ούτε τίποτα. Άσε που είχαν και το GALACTICA μαζί τους.

        Καληνύχτα.

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        α)ο «λουλής» ήταν δίπλα στην ηγέσια του Γερμανικου Στρατου αρα μάλλον ήταν εημερωμενος για τιο τι λεγονταν…ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ότι οι υπηρχάν προβληματα μεταφορων και αναγκη ξεκουρασης των στρατευματων ήταν απόψη του Διοηκητη του ΟKΗ Σττατηγου Χαλντερ και ο χιτλερ δεν έκρινε σκοπιμο να του ενατνιωθει σε αυτο το σημειο…
        β) «Συμπτωμαικά» και στο βιβλιο του «Απομνημονευματα ενός στραιτωτη» και ο στρατηγος Γκουντέραιν.. λέει τα ιδια πραγματα κατ΄΄ ουσιαν με τον «λουλή» τι ειπαμε ότιω ηταν ο Γκουντέριαν ;Μήπως εκτός απο πατέρας των πάντζερ ήταν και ο διοκητης της 2ης PanzerArmee (2ης Τ/Θ.Σ) ή οποιά είχε η στοχο της..την Μόσχα! Δεν είπα ότι η Γερμανοι έχασαν τον πολεμο μονον χαρη στον χειμώνα και την αντισταση της Ελλάδας ως συνολο αλλά η παρεμβάση των δυο αυτών παραγόντων συμτελέσε στην αποτυχία του ετσι και αλλιώς προβληματικου γερμανικου σχεδιου («παιδιου» του φον παουλους) συν φυσικα και τη αντισταη του Σοβιερικών αν και ας μου επιτρέψεις να σου θυμιίσω όττι στους πρώτους 6 μηνές οι νάζι είχαν 3 εκατομυρια αιχμλαώτους μονο στο Κιεβο είχαν 600.000
        γ) λάθος στα ειπανε Αληθεια το στόχο ειχες ως πηγη;Το GALACTICA δεν ήταν με τους σοβιετικους αλλά με τους βρετανους…Με τους σοβιετικους ήταν το Babylon 5 και οι Βόρλον ενω το ENTERPISE με τον Ζαν – Λουκ Πικκάρ και τους Κλιγκον και Βουλκάν ήταν με τους αμερικανούς (ο Ζαν Λουκ ήταν κολλητος του Ντε Γκωλ)

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Σου είπα ξανά…. πίστευε ότι θες. Και στον Santa Claus. Άλλωστε γράφεις για τον λούλη αλλά δεν λες τίποτα για τους άλλους στρατηγούς που έλεγαν στον Χίτλερ να μη σπάσει το μέτωπο γιατί θα είναι η αιτία ήττας στη Ρωσία όπως είναι και η αλήθεια.
        Η τελευταία σου απάντηση είναι και η πιο σωστή.

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Κολλήσες με τον «λουλή» …Πέρα απο αυτον αναφέρω και τον Γκουντέριαν ο οποιος λέει τα ίδια,,,Α επειδή ειμαι χουβαρντας πάρε και τον Ραιημον Καρτίε ,,,Εσύ ΔΕΝ έχεις αναφέρει ΚΑΜΙΑ ιστορική πήγη…Μηπώς τελικά έχει δικίο ο Κιμώνας;

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        ΥΓ Εγω πιστεύω στην ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ και ανφέρω πηγές…Εσύ πιστεύεις όχι μόνο στο Snrta Claus αλλά και στα Στρουφ (πιθάνον και στην Πίπη τη Φσκίδομυτη)

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Η πηγή του Ρίχτερ δεν σου άρεσε. Θες αυτές που προτιμάς;

        Η Γερμανία ηττήθηκε εξαιτίας των κρητικών και του χειμώνα. Τέλος. Έτσι είναι αφού έτσι θέλετε.

        Γ@μησε τους νεκρούς Ρώσους τους Αμερικάνους και τις αποβάσεις στη Νορμανδία που έφεραν το τέλος στον πόλεμο το 45 ενώ εμείς συζητάμε για το 41.

        Νίκησες.

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        ως μελετητής της Ιστορίας ΔΕΝ αποριπτώ τον Ριχτέρ γιατι «τάχα δεν μου αρέσει» ΑΛΛΑ γιατί
        α) Ο ριχτέρ «αγνοεί» τις πηγές που δεν τον «βολευουν»
        β) Ουσιαστικά «ΞΕΠΛΕΝΕΙ» την προπαγανδά με αυτα που γράφει… και μπορω να παραθεσω ενα παραδειημα τουλάχιστον…
        ΕΣΥ εισαι αυτος που απορπτει πηγές που δεν σου αρέσουν ….Δεν σου αρέσει ο «λουλης» ;κανένα προβλήμα θα ψαξω να σου βρω καμιά λούλα οχι ομως κοκκινομάλλά με γαλάνα μάτια εξηγουμάστε για να μην παρεξηγουμάστε…

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Εγώ σε όλα τα θέματα πάντα γράφω τη γνώμη μου από αυτά που έχω διαβάσει, συζητήσει και από την προσωπική μου εμπειρία. Δεν γράφω τη γνώμη των άλλων για δική μου. Αυτό ισχύει στα πάντα. Αυτό είναι η κριτική σκέψη. Όχι η μεταφορά της γνώμης των άλλων που έχει γίνει αποδεκτή κατά το δοκούν. Εσύ μπορείς να βάλεις 100 πηγές για να υποστηρίξεις την άποψη σου. Όσο υπάρχουν αντίθετες πηγές όμως έχεις αντιπολίτευση άρα και πιθανότητα λάθους. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Για αυτό έγραψα να πιστεύετε ότι θέλετε. Στο κάτω κάτω όλοι αυτό κάνουν.

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Για να χρησιμοποήσω τις πηγές που χρησιμοποιώ και όχι άλλες τον Ντεγκρελ ας πουμε το κάνω γιατι καλυπουν τα δικά μου κριτήρτια για αξιοπιστια και διασταυρώση πηγών

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Θες παράδειγμα;

        οσο μαλώνεις με τα χρυσαύγουλα για τον ναζιστικό χαιρετισμό δεν πρόκειται να τους πείσεις. Για να το καταλάβουν δεν αρκούν οι πηγές αλλά η κριτική σκέψη και το αναγκαίο μυαλό.

        Για μένα από όσα έχω διαβάσει κατά καιρούς έχει αλλάξει η άποψη μου ( που παρεπιπτόντως ήταν ίδια με τη δική σου και του Κίμωνα) σε τέτοιο βαθμό ώστε το να θεωρεί κάποιος ότι η μάχη της Κρήτης άλλαξε τη ροή του πολέμου να είναι κάτι περισσότερο από αφέλεια. Η άποψη αυτή δεν συνυπολογίζει ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΠΤΥΧΗ της πραγματικής στρατιωτικής ιστορίας μέχρι την τελική ήττα των Γερμανών. Είναι η ιστορία που μας συμφέρει. Είναι σαν να λέμε ότι απελευθερωθήκαμε με τους αγώνες μας από τους Τούρκους στην επανάσταση του 21 χωρίς να συνυπολογίζουμε τη ναυμαχία του Ναυαρίνου την εγκατάλειψη της επανάστασης τις έριδες μεταξύ των οπλαρχηγών και τις ορδές των Αιγυπτίων στην Πελοπόννησο. Όλα είναι συνδεδεμένα αλλά όλα πρέπει να έχουν την πραγματική τους αξία και όχι αυτή που θελουμε να τους αποδώσουμε. Αρνούμαι να παραμυθιάζομαι. Ναι ο χειμώνας έπαιξε τον ρόλο του ναι οι κρητικοί αντιστάθηκαν….αλλά μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα είναι σαν να λέμε ότι η Ελλάδα έχει το καλύτερο φαγητό, ποτό ανθρώπους μέρη ( επειδή συνηθίσαμε και μάθαμε έτσι) ….μέχρι να πάμε κάπου αλλού και να διαπιστώσουμε το ανάποδο.

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Τωρα κλωτσας την μπάλα εξω απο το γηπέδο και πάλι ΧΩΡΙΣ ΠΗΓΕΣ θες τελικα παιδι μου να σου φέρω την λούλα για να ευχαριστηθει η ψυχή σου;

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Καλά κάνεις Ιωάννη και γράφεις την άποψη σου, όπως νομίζεις.
        Το να μέταφέρουμε όμως την «αποδεδειγμένη» ιστορική γνώμη των άλλων, ειδικά την κυρίαρχη άποψη και όχι τις αρλούμπες του κάθε ίρβινγκ νομίζω ότι δεν είναι άκριτη υιοθέτηση των απόψεων τους.
        Τότε κανείς μας δεν θα έπρεπε να έχει άποψη αφού έχουν φύγει πια όσοι πολέμησαν τον Β’ ΠΠ…
        Εξάλλου για αυτό κι εγώ έγραψα (ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟ Κ-Λ-ΟΠΥ ΠΑΣΤΕ) ότι η ζωή και η πραγματικότητα ΔΔΔΔΔΔΔΕΕΕΕΕΕΕΕΕΝΝΝΝ είναι (πάντα) ότι νομίζω, -εις, -ει, -ουμε, -ετε, -ουν…
        Τα αντίθετα στον πιραντέλλο…

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Ο Κιμώνας με καλύπτει πλήρως…

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        ΥΓ τελικά Κιμώνα να πούμε στον ΙΩΑΝΝΑ να αφήσει τον λουλή (ξέρει αυτος) και να πιάσει μια λούλα;

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Συμφωνώ. Τότε γιατί δεν υιοθετείτε πηγές που αναφέρουν πως η αιτία της ήττας στη Ρωσία ήταν η διάσπαση του μετώπου όπως είχαν επισημάνει στον Χίτλερ οι στρατηγοί του; Θέλετε με το ζόρι να αποδεχθώ τις δικές σας;

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Ηδ διασπαση του Ανατολικου μετώπου εγίνε το 1944 «Επιχειρηση Μπαγράτιον» το 1941 οι ναζι απωθηθηκαν αλλά λογω της διαταγης μη υποχωρήσης του χιτλερ ορισμένες μοναδες δεν υποχωρήσαν εγκαίρως και βρεθήναν περικυκλωμένες οπώς στο Χολμ

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        ΙΩΑΝΝΑ να πουν το γυιό σου

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Συγνωμη λάθος δεν το ηθελά ..Θελεις τη λουλα για να ηρεμήσεις ή όχι;

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        ΥΓ πανντως έχω μια καλή φίλη με αυτο το όνομα

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Ο ίδιος ο Γκέρινγκ ήταν αντίθετος από την αρχή λόγω της ευρύτητας του μετώπου. Και άλλοι στρατηγοί. Η ευρύτητα του μετώπου ήταν από την αρχή λάθος. Το είχαν επισημάνει οι στρατηγοί του.

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Ο γκαρινγκ και οι σρατηγοι το 1941 δεν ΕΦΕΡΝΑΝ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΡΗΣΗ στον Χιτλερ το λενε και τα πρακτικα που έχουν σωθει..στα απομνημονευματα τους ΜΕΤΑ τον πολεμο έλεγαν ότι δεν τους αρεσε η επιχειρηση Μπαμπαροσσα αλλα το 1941 ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΛΕΓΕ ΤΙΠΟΤΑ

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Μέτωπο πολλών χιλιομέτρων που τέθηκε ως λάθος από τους στρατηγούς. Διάσπαση του μετώπου που ήταν ο φόβος των στρατηγών. Οι κρητικοί ευθύνονται και για αυτά;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙ ΣΑΣ ΛΕΩ ΤΟΣΗ Η ΩΡΑ;;;;;;;;

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Ειπαμε η διασπαση του μετώπου εγινε το 1944 και ΄όχι το 1941…σκαζεις γαιδάρο και μου βγάζεις τον Αη Σπυριδώνα αναπόδα..

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        ΕΓΩ ΡΕ ΣΚΑΩ ΓΑΙΔΑΡΟ;;;;;;; ΣΟΥ ΛΕΩ ΟΤΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ!!! ΕΓΙΝΕ!!!ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ !!!!ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ;;; ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΚ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΣΕ ΛΙΓΟ!!!

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Υποτιθέται οτι μιλάμε για τα γεγονοτα του 1941και το Κουρσκ ελάβε χώρα το 1943 και η διασπάση του μερτωπου έλαβε χώρα το 1944 It’s elementary Watson…Τελικά θέλεις τη λούλα μου φαίνεται…

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        ΡΕ ΘΑ ΜΕ ΤΡΕΛΑΝΕΙΣ!!!! ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΜΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΤΟ 45 ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΓΡΑΦΩ ΟΤΙ ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΑΙΤΙΑ ΗΤΤΑΣ ΜΟΥ ΤΟ ΓΥΡΝΑΣ ΣΤΟ ΤΡΙΑΛΑΛΟ!!!

        Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΚ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΡΕ!!!! ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΡΩΝΙΑ!!!

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Εγω ΔΕΝ αναφερθήκα στα γεγονοτα του 1945 αλλά του 1941….Αν δεν βρώ την λούλα να σου στείλω την Εσθονη;

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Καλά…..έχω βγάλει 3 σειρές νέα @@ από το πρήξιμο….

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Κια μενα μου εβγάλες τον Αη Σπυριωνα ανάποδα..

 15. Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

  Αμετανόητε…..βάλτο σε περίοπτη θέση να το βλέπουν οι οπαδοί των «μεγάλων νικητών»

  http://pbs.twimg.com/media/BhMZniXCIAAl26m.png:large

 16. Ο/Η Kimwn λέει:

  H ανάρτηση αυτή μάλλον παραφορτώθηκε από σχόλια και κολλάει το μηχάνημα , δύο λεπτά για να κάνει ένα page down ούτε το ομώνυμο σύνδρομο να είχε…
  Πάμε στο καράβι με το άγαλμα του λένιν τα συνεχίσουμε…
  Όντως Χρήστο δώσε την διεύθυνση, mail ότι έχεις της εσθονής λούλας να «μάθει» ιστορία τον Ιωάννη…
  Ιωάννη και σε αυτό που λες για την διασπορά των δυνάμεων του χίλτερ υπάρχει ένα δίκιο (ΑΛΛΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ)…
  Το βόρειο μέτωπο ήταν σχεδόν ανενεργό με μόνη σύρραξη την πολιορκία του λένινγκραντ, ο πόλεμος «παίχτηκε» στην Μόσχα και στο στάλινγκραντ…

  Εξάλλου ότι και να λέμε δεν είμαστε και ούτε θα γίνουμε οι ειδήμονες της στρατηγικής…

 17. Ο/Η Kimwn λέει:

  σκάζεις γάϊδαρο και μου βγάζεις τον ¨Αη Σπυρίδωνα ανάποδα….

  ΜΟΥΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΧΑΧΑ…

  • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

   Είστε τουλάχιστον τραγικοί. Ότι ναναι.

   Ξεκινάτε από την παραδοχή ότι οι κρητικοί με τα δρεπάνια και ο χειμώνας ευθύνεται για την ήττα της Γερμανίας και γράφετε ότι ναναι. Πραγματικά με κουράσατε.

   • Ο/Η Kimwn λέει:

    Επειδή «παραβάρυνε» το πόστ, πάμε αλλού (στο καράβι με το άγαλμα του λένιν)…
    Ελπίζω να σου περάσει η κούραση, για να μπορώ να σε «ξανακουρδίσω»…..
    ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΡΩΣΕ…

   • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

    Αν ειναι κάποιός είναι ΤΡΑΓΙΚΟΣ εδω πέρα εισαι εσυ ΙΩΑΝΝΗ ….σαβ πενταχρόνο παιδάκι που δεν του δίνουν τη σοκολατα του κάνεις…

    • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

     Σου γράφω τα εξής.

     Ότι οι στρατηγοί του Χίτλερ τον είχαν προειδοποιήσει πως το μέτωπο είναι ευρύ και υπάρχει ο κίνδυνος διάσπασης. Μάλιστα θεωρούσαν ότι η διάσπαση θα είναι η αιτία της ήττας.Γιατί δεν ήταν όλοι οι στρατηγοί θετικοί στο σχέδιο επίθεσης της Ρωσίας.

     Δεν σου έγραψα πότε θα γίνει η διάσπαση του μετώπου. ΕΣΥ ΚΟΛΛΗΣΕΣ ΕΚΕΙ. ΞΕΚΟΛΑ

     Τελικά ο Χίτλερ δεν τους άκουσε. Άνοιχτηκε και οι στρατηγοί που είχαν αμφιβολίες και φόβους επιβεβαιώθηκαν. Το μέτωπο έσπασε στη διάρκεια του πολέμου και οδήγησε στην ήττα τους. Και η ήττα ήταν ακριβώς αυτό ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ.

     ΕΣΥ ΛΕΓΕ ΟΤΙ ΘΕΣ. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΓΚΙΑ ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ.

     • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

      α) Απειλές ΔΕΝ αδέχομαι…ελπιζω να μην θέλεις βαρβαροτήτες γιτι ¨nemo me impune lacessit»ρωτα και κάτι παιδάκια στην Ο επί τούτου..
      β) επειδη εχείς κολλήμα με το μηκός του μετω΄που το οποίο ηταν μεγάλο το βορείο κομμάτι του μετώπου ήταν σταθερό απο το 1941 μέχρι το 1944 το δε κεντρικό κοματι ήταν σταθέρο ρολο το 1942 το νότιο ήταν αυτο που ήταν ρεύστο
      γ) Αναρωτίεμαι πότε θα μου παρουσιάσεις ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ εγω παρουσίασα 3
      δ) Να σου δώσω μια συμβούλη;ΚΛΙΕΙΣΕ το πηληκτολογίο και πήγαινει για κανενα πότο γιατι αρχίζεςι να γρα΄φεις σαν ναψείσαι χρυσαυγούλο… ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΚΑΥΓΑΔΕΣ αλλά αν προκληθώ…απάντω! Ας πρυτανευσει η λογική καιη ψυχραιμία…

      • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

       ΡΕ ΕΧΩ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΥΓΩ!!! ΘΑ ΠΕΤΑΞΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΝΩ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ!!!

       FASTEN YOUR SEAT BELT ΜΟΛΙΣ ΜΕΙΝΩ ΜΟΝΟΣ

       ΔΕΝ ΣΕ ΔΙΝΩ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΜΕ ΤΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ!!!!!!! ΜΗ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΡΕΛΑΙΝΟΜΑΙ!!!!!! ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΜΕ ΠΗΓΕΣ ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΣΑ!!! ΔΕ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ!!!!

       ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΑΜΑ ΜΕ ΓΥΡΙΣΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ!!!!

       ΜΟΝΟ ΑΙΜΑ ΤΙΜΗ. ΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ!!

       ΑΜΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΝΑ ΔΩ ΠΟΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΘΑ ΣΕ ΣΩΣΕΙ

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        ΗΡΕΜΗΣΕ ΙΩΑΝΝΗ βγές εξω,πιες κανα ποτάκι ,δες κανενα λυσιζωνο κοριτσάκι και να δεις πόσο ωραία ειναι η ζώη…μην με πικραίνεις γιατί και εγω σε αγαπάω…
        ΥΓ Εγω παντώς θα μιλώ με πηγές είτε σου αρεσει είτε οχι….και αν δεν μιλάς σε καλυτέρο τονο ΔΕΝ θα βρεθούμε ΠΟΤΕ για τσιπούρο

      • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

       Εκτός από τα οικονομικά βιβλία ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ βιβλία ( ιστορικά λογοτεχνικά κλπ) τα έχω στο σπίτι της μάνας μου στη βιβλιοθήκη 50 χιλιόμετρα μακριά!!!

       ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΜΕ ΛΕΣ ΓΙΑ ΠΗΓΕΣ ΔΙΝΩ ΚΑΡΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ!!!!

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        δεν μπορεις να πιάσεις το πλατυφτερούγο αλπατρός και για αυτο θα σου λέει πηγές…

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Οι πηγές είναι για την έρευνα όχι για καθημερινή χρήση. Αλλιώς όλοι όσοι συζητούσαν θα είχαν μαζί τους και την εγκυκλοπαίδεια παραμάσχαλα για να αποδεικνύουν όσα ισχυρίζονται. Κυρίως όταν μια συζήτηση γίνεται «καλή τη πίστη». Όταν συζητάς δεν αρκεί η πηγή σου. Ποτέ δεν αρκεί η πηγή σου.

        Πέτα αμέριμνο πλατυφτέρουγο…. αλλά να θυμάσαι ότι η ζωή δεν είναι «πηγή»….είναι άποψη.

       • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

        Υποτθέται οτι εδω πεέρα κάνομε μια επιστηνονική συζητήση….Ναι ξέρω οτι «η ζωη δεν είναι μόνο βιβλια¨οπως λέει και ο πατέρας μου…
        ΥΓ Εγω πάντως σε αγαπώ και σε εκτιμώ αν και μου προξενησες πονοκεγαλο απο τα νεύα μου σημερα…και ελπίζω να σε δω κάποτε…

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Επιστημονική συζήτηση;;;; Πλάκα με κάνεις;;;; Στο πανεπιστήμιο είμαστε;;; Γράφουμε την άποψη μας και για ότι γράφουμε δεν μπορούμε να θυμόμαστε ακριβώς που το διαβάσαμε. Από τις γνώσεις μας γράφουμε την άποψη μας.

        Αν σε δω ποτέ από κοντά και αρχίσεις να με λες τέτοια σίγουρα θα πάθεις πονοκέφαλο…χαχαχαχαχα

        Κι εγώ ελπίζω να σε δω….αλλά καλό είναι να είμαστε πολλοί μαζί για να με κρατάνε… γιατί αν ανοίξεις κουβέντα για γυναίκες και ζητήσεις πηγή θα δεις τι έγινε στον ΒΠΠ από κοντά….

     • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

      ΥΓ Εγω πάντως ΔΕΝ ΘΕΛΩ να τσακώθω με τον ΙΩΑΝΝΗ και ελπίζω ούτε και αυτος…..Ειρηνι υμιν…

 18. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  Χρηστο – Κιμωνα απο τους Σοβιετικους εχετε καμμια …….πηγη ?

  • Ο/Η Kimwn λέει:

   την …μικρή σοβιετική εγκυκλοπαίδεια…
   Σε ποιο ακριβώς σημείο για τους σοβιετικούς ???
   Είχα και μπάρμπα από τασκένδη, με έμαθε και σκάκι…

   • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

    για τον Μεγαλο Πατριωτικο Πολεμο λεω ..
    μηπως ειναι οι πιο αρμοδιοι να μας πουν ΠΩΣ και γιατι ΝΙΚΗΣΑΝ ?
    γιατι μεχρι τωρα οι «πηγες » που διαβαζω των ….δυτικων ειναι …
    ξερεις αυτων που ανεβασαν ,γιγαντωσαν και τροφοδοτουσαν πρωτες υλες τον Χιτλερ μεχρι και την Νορμανδια

  • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

   Την σοβιετική εγκυκλοπαίδια και εγω έχω υποψην μου…μόνο που αυτο που ήταν «αληθία» επι Στάλιν δεν ήταν «αληθεία» επι Κροσυτσέφ και αυτο που ήταν «αληθεία»επι Κρουτφέφ δεν ήταν «αλήθεια» επι Μπερζνίεφ..π.χ. ο ρόλος του Ζουκωφ..

   • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

    Εχεις δικιο Χρηστο και σε αυτον τον τομεα (Ιστορια) αλλα κυριως και σε αλλους ιδεολογια ,οικονομια ,η αντιστροφη μετρηση για την ΕΣΣΔ αρχισε με τον θανατο (κατα αλλους δολοφονια) του Σταλιν .Αρκει να δει κανεις τι περιελαμβανε το πενταχρονο του 1951 ,που δεν ολοκληρωσαν ποτε απο το 53 και μετα οι οππορτουνιστες για να καταλαβει : καθιερωση 6 ωρης δουλειας και 5θημερης για καθε Σοβιετικο Εργαζομενο, αναπτυξη δικτυου παραγωγης και τροφοδοσιας προιοντων πλατειων λαικων αναγκων σε ολη την επικρατεια (σουπερ μαρκετς?),εισαγωγη πατεντων και προτοπορων μελετων ως κυριο στοιχειο στην εκπαιδευση προκειμενου να παρεις πτυχιο ,σταδιακη αρχη καταργησης των εμπορευματικων συναλλαγων (χρημα !!!) ,ενισχυση του ρολου των συνδικατων στην λειτουργεια των εργοστασιων (σοβιετ )

    • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

     Παντώς πλάκα πλάκα το σενάριο για την δολοφόνια του Στάλιν δεν είναι τόσο παρανοίκο όσο ακουγέται με την το πρω΄το..Βλέπε και την βιογραφία του στην σειρα τα υπέρ και τα κατά Εκδόσεις Μονταρι…ΟΛΟΙ οι υπάρχήγοι (και ο Μπέρια είχαν) λόγους ειχαν λόγους να ξεφορτωθουν τον Vohz (αν το γράφω σωστα. παρατσουκλι του Στάλιν) Καληνύχτα και καλά να περνας..

 19. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  Καθ’ όλη την διάρκεια του Β’ ΠΠ και σε κάθε συνάντηση η Σ.Ε. καλούσε Αγγλία και ΗΠΑ στην δημιουργία δεύτερου μετώπου στην Ευρώπη. Με κάθε ευκαιρία ο Στάλιν έθετε το ζήτημα στις συναντήσεις του με Ρούσβελτ και Τσώρτσιλ. Σε επιστολή του ο Στάλιν προς τον Τσώρτσιλ (24/6/43) έγραφε: «Μου γράφετε ότι κατανοείτε πλήρως την απογοήτευση μου. Θα πρέπει να σας δηλώσω ότι εδώ δεν τίθεται θέμα απλά απογοήτευσης της σοβιετικής κυβέρνησης, αλλά εμπιστοσύνης μας προς του συμμάχους (αξιοπιστίας σας). Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι αφορά τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων στις κατεχόμενες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης και Ρωσίας καθώς και τις τεράστιες θυσίες των σοβιετικών στρατευμάτων, σε σχέση με τις οποίες τα αγγλοαμερικάνικα στρατεύματα δεν είναι παρά ένας πολύ μικρός αριθμός.» (Σοβιετικά αρχεία).
  Στην δημοσιευμένη επίσημη και πλήρη αλληλογραφία των Στάλιν – Ρούσβελτ (Αγαπητέ Κε Στάλιν, Susan Butler, Εκδόσεις Γκοβόστη)) αποτυπώνεται επανειλημμένως η αγωνία των Σοβιετικών διά γραφής Στάλιν στη δημιουργία του δεύτερου μετώπου που όμως δεν ήρθε ποτέ στα κρίσιμα χρόνια του πολέμου.
  Η εισβολή των αμερικανικών και βρετανικών στρατευμάτων στη βόρεια Γαλλία, τον Ιουνίο του 1944, στην Δύση χαρακτηρίζεται ακόμα από ορισμένους σαν το κρίσιμο σημείο καμπής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη πως τον Ιούνιο του 1944 ο Κόκκινος Στρατός ήδη μαχόταν εκτός συνόρων της Σ.Ε. Δεν υπήρχε πλέον καμιά αμφιβολία για την τελική έκβαση του πολέμου και το αποτέλεσμα αυτό, καθορίστηκε αποφασιστικά στο Ανατολικό Μέτωπο.
  Τον Ιανουάριο του 1945 (έξι μήνες μετά την απόβαση στη Νορμανδία) τη στιγμή τη μέγιστης έντασης των γερμανικών δυνάμεων στο Δυτικό Μέτωπο που προκλήθηκε από την προσπάθεια της γερμανικής αντεπίθεσης μέσω των Αρδεννών, τα τμήματα της Βέρμαχτ στη Δύση αριθμούσαν μόλις 73 μεραρχίες. Στην Ανατολή, την ίδια στιγμή, μάχονταν 179 γερμανικές μεραρχίες. Γενικότερα, το 80% του προσωπικού του γερμανικού στρατού, το 68% του πυροβολικού του, το 64% των τεθωρακισμένων και το 48% των αεροσκαφών της Luftwaffe κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, χρησιμοποιήθηκαν εναντίον των σοβιετικών στρατευμάτων. Έτσι, ακόμη και κατά το τελευταίο έτος του πολέμου, το ισχυρότερο τμήμα των γερμανικών δυνάμεων του στρατού ξηράς δεν πολέμησε στη Δύση, αλλά στην Ανατολή.
  Το αβίαστο συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως η αγγλο-αμερικανική εκστρατεία στη βόρειο Γαλλία πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1944 με στόχο να αποτρέψει την τελική ήττα της Βέρμαχτ και την κατάληψη της Γερμανίας αποκλειστικά από τα σοβιετικά στρατεύματα και να ανακόψει την πορεία τους προς την κεντρική Ευρώπη.

  • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

   Ορισμενα κρισιμα και χρησιμα στοιχεια :

   1) Η αποτελεσματικοτητα των ιστορικων τανκς Τ-34 ,που εκτος απο πιο ελαφρια,ευελικτα και με μεγαλυτερη δυναμη πυρος απο τα Pantzer ειχαν και δυο σημαντικα προσοντα επιπλεον που τα εκανε ακατανικητα στις παρουσες συνθηκες : Ειχαν διπλασιες σε πλατος ερπυστριες απο τα Ναζιστικα (δεν κολλαγαν στην λασπη σαν αυτα δλδ ) και ειχαν κεκλυμενη θωρακιση (Σοβιετικη πατεντα σχεδιασμου που εκτοτε εφαρμοστηκε σε καθε σχεδιασμο τανκ παγκοσμιως) με αποτελεσμα εννιοτε να εκσοστρακιζονται πανω τους οι αντιπαλες οβιδες .Στην μαχη του Κουρσκ (την μεγαλυτερρη ως τωρα μαχη τεθωρακισμενων στην ανθρωπινη ιστορια ) η επικρατηση τους ηταν αποφασιστικη .

   2) Τα ιστορικα ταχυοβιδοβολα κατιουσα που σαρρωναν σε χρονο μηδεν χιλιομετρα μετωπου !

   (και τα δυο αποκλειστικα Σοβιετικες πατεντες χωρις καμμια βοηθεια απο τους Συμμαχους )

   3) ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ ΟΛΩΝ !
   Καθε χρονο στην παρελαση της Νικης στην Κοκκινη πλατεια στην κεφαλη της δεν παρελαυνουν πχ το Συνταγμα που μπηκε πρωτο στο Βερολινο ,ουτε οι μεραρχιες του Σταλινγκραντ ή του Λενινγκραντ (ολα αυτα επονται αμεσως μετα ) .Καθε χρονο στην κεφαλη βρισκονται τα συμβολα ,οι σημαιες ,τα εμβληματα ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΖΑΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ .Ειναι αυτοι οι μαχητες παρτιζανοι που καναν ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΑ ΜΕΤΩΠΙΣΘΕΝ ! Αυτοι που ανατιναζαν γεφυρες ,γραμμες τρενων ,εφοδιοπομπες των Ναζιδων κλπ .Ειναι χαρακτηριστικο οτι οι μαχητες του Σταλινγκραντ μια απο τις εντολεςπου ειχαν απ τη διοικηση ηταν να συλλεγουν τις γατες !!! Γιατι αποτελουσαν στο τελος την μονη τροφη των ΝΑΖΙ !!!
   Οι παρτιζανικες ομαδες δρουσαν απο την Γιουγκοσλαβια ,Ρουμανια ,Πολωνια ,Ουκρανια μεχρι τη ΜΟΣΧΑ και ειχαν δημιουργηθει και ελεγχονταν απο τον ιδιο τον Σταλιν .Και γνωσεις περι στρατιωτικων να μην εχει καποιος ευκολα καταλαβαινει ΤΙ σημαινειγια ενα στρατο εκατομμυριων εισβολεων να εγκλωβιστει σε μια αχανους εκτασεως χωρα χωρις εφοδια .

   • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

    Λεωνίδα μου επτρέπεις να προσθέσω κάποια πραγμάτα
    το μεγαλο ατού το Τ-34 ήταν επισης η ευκολιά κατασκευης και χρήσης του (οι περισσοτέροι οδήγοι του ΔΕΝ είχσν οδηγήσει αυτοκινητο πριν) και η ανθεκτικότητα του μηχανολογικα (βλέπε Τ-34 in Action Squandron-Signal ) ενω το Pz V Panter μεχρι και το τέλος δεν μπορεσε να ξεπεράσει τα μηχανολογικα΄προβλήματα- κληρονομια της βιαστικής εξέλιξης του συμφώνα με αναφορα της Βερμακτ της 30ης Ιανουαριου 1945 μόλις το 48% των Πανθήρων ήταν ετοιμοι για υπηρε΄σια εν συγκρίση με το 80% των Pz IV και 56% των PZ. VI Τιγρής πηγή German Tanks in Action Εκδίσεις Shiffer 1985) καιτ ο PZ. VI Τιγρής ειδικά το υπομοντέλο B «King Tiger» παρόλη την δυνάμη πυρόςω και θωρακίση του ήταν ενα «σπατάλο»αρμα σε ότι αφορά το κόστος και την καταναλώση βενζινής και μια «πολυτέλια» την οποιά οι νάζι δυσκολά μπορούσαν να πληρώδουν,Οι διοι οι γερμανοι ήταν τοσο εντυπώσιασμενο απο τον «βασιλία του Χιονιού» οπώς αποκαλούσαν το Τ-34 ώστε ο ΄ίδιος ο Γκουντέριαν προτείνε να το αντιγράψουν και το θέσουν σε γερμανική υπηρεσία…οι Γερμανοί με την πρώτη ευκαίρια το εντάσαν στις δυνάμεις και μάλιστα συμφωνα με τον Στηβεν Ζάλογκα η 2η Τ//Θ.Μ SS «Das Reich» εχε μια ιλή της επιλαρχιας καταστροφεων αρμάτων της(Pz.Jg.Abt) εν μέρει εξοπλισμενη με Τ-34 τα οποια ήταν κυριευμένα τα οποια ε΄θχαν επισκευασθεί σε ενα τοπικο μηχανουργίο του Χακόβου,εκτιμάται οτι το 1944 300 πρώην σοβιετικά αρμάτα χρησιμοπιούνταν απο τους Γερμανους το 1944 (Captured Tanks in German Service Arms and Armour Publising) oi πλειοψηφία τους Τ-34.Το μονάδικο πλεονκτήμα των Γερμανικών τάνκ ο πυργισκός των 3 ατομων αντιγράδτηκε απο τους Σοβιετικούς στο Τ-34/85 μοντέλο 1945 Τ-34 in Action Squandron-Signal

 20. Ο/Η ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ λέει:

  Ειναι λογικο ο σημερινος νεος του ναιτ κλαμπ και της κοκα κολα να θεωρει μυθους αυτα που εκαναν αγορια και κοριτσια ηλικιας 12 και 14 ετων . Εχω ενθυμια τα σακατεμενα χερια μου απο χειροβομβιδα και το σημαδι απο τον τουφεκισμο μου επι τοπου οταν με συνελαβαν μεσα στα πυρομαχικα ..Επιβεβαιωνεται και απο την Γερμανικη πλευρα οτι η εξοντωση της Μεραρχιας αλεξιπτωτιστων εγινε απο ///αμαχους///.Ετσι δικαιλογουν τα αντιποινα κατα ///αμαχων///. Ενα γεγονος .Στον μυλο του Ηρακλειου . Ο μυλωνας αφησε την κορασιδα του στον μυλο κι αυτος πηγε να ///κυνηγησει/// με το δικανο αλεξιπτωτιστες, Ενας αλεξιπτωτιστης που γλυτωσε πηγε σκυφτος και κρυφθηκε διπλα στον μυλο .Η Κρητικοπουλα εβγαλε μια πλακα απο την ταρατσα και την εριξε κατακεφαλα στον Γερμανο .Αυτος ζαλιστηκε κι επεσε .Το κοριτσι κατεβηκε και τον αποτελειωσε με το μαχαιρι της.Πηρε το οπλο του κι ενωθηκε με αλλους που αποτελειωναν τους τραυματισμενους.Η περιγραφη ειναι του Κ. Α. Αλεξανδρη .Για την αντιγραφη Φαιδων Ζαμπογλου.

  • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

   Δεν αμφισβητεί κανείς τον αγώνα κανενός στον πόλεμο. Ούτε την αξία των πεσόντων.

   Μόνο αυτοί που νομίζουν πως εκτός από τη δόξα του αγώνα αξίζουν περισσότερο οι δέκα μέρες αγώνα τους όταν οι Ρώσοι είχαν συνολικά 29.000.000 νεκρούς από τους οποίους οι 17.000.000 ήταν στο μέτωπο και πολεμούσαν από το καλοκαίρι του 41 μέχρι την άνοιξη του 45 μπαίνοντας πρώτοι στο Βερολίνο.

   Όλος ο ΒΠΠ είχε πάνω από 60.000.000 νεκρούς. Οι Ρώσοι είχαν τις μισές απώλειες ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΓΗ. Και αν δεν υπήρχαν οι Ρώσοι όχι 10 αλλά 1000 μέρες να υπήρχε εδώ αντίσταση η νίκη θα ήταν των Γερμανών.

   Κατά όλα τα άλλα δεν ευθύνεται καμιά από τις 10 προηγούμενες μέρες αντίστασης σε άλλο σημείο της Ευρώπης εκτός από την Κρήτη.

   Έλεος δηλαδή για υποκειμενική ιστορική «αλήθεια»…

   • Ο/Η Kimwn λέει:

    ΠΗΓΗ ΕΧΕΙΣ ?????????????????????????

   • Ο/Η Kimwn λέει:

    ΚΑΙΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑ»ΑΥΤΩΣΕΙ» ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ…

    ΔΕΕΕΕΕΕΝΝ θέλω να υπερτιμήσω τους Κρητικούς ΑΛΛΛΑΑΑΑΑΑΑΑΑα ούτε και να τους υποτιμήσω όπως και όλο τον αγώνα των Ελλήνων , ΟΥΤΕ να υποτιμήσω τον αγώνα των σοβιετικών ενάντια στον Χίτλερ.
    Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΚΡΙΝΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.
    Δεν θα ξαναγράψω στην συγκεκριμένη ανάρτηση πέραν τούτου…
    Δεν ήταν μόνο οι 10 μέρες της Μάχης της Κρήτης αλλά το σύνολο της ελληνικής αντίστασης.
    Δεν θα αναφέρω ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ προπαρασκευής (ήταν πριν από την εαρινή επίθεση του Μουσολίνι) απλά θα αναφέρω τον ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ αντίστασης της ψωροκώσταινας ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΑΛΛΕ ΚΑΘΟΛΟΥ κατά την άποψη μερικών στα γεγονότα (ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΓΡΑΨΩ ΕΙΠΑ ΤΙΠΟΤΑ ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΘΕΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ- Εκτίμηση Κίμωνα20%)

    ΠΗΓΗ ΖΖΖβελτοπέδια

    Η γερμανική εισβολή ξεκίνησε στις 6 Απριλίου του 1941, με την επίθεση γερμανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα μέσω της Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας. Δύο γερμανικά σώματα στρατού θα επιτεθούν στις ελληνικές θέσεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Παρά την ηρωική αντίσταση των αμυνομένων η μάχη διήρκεσε μόλις τέσσερις μέρες, καθώς η γερμανική επίθεση μέσω Γιουγκοσλαβίας υπερκέρασε τις θέσεις άμυνας και απειλούσε τα μετόπισθεν των ελληνικών στρατευμάτων. Στις 9 Απριλίου παραδόθηκαν τα ελληνικά στρατεύματα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τους Γερμανούς να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για την ανδρεία και μαχητικότητα των Ελλήνων.

    Στις 9 Απριλίου ξεκίνησε η γερμανική προέλαση προς νότια, με ταυτόχρονη …

    Νωρίς τα ξημερώματα της 20ής Μαΐου άρχισε η γερμανική επίθεση κατά της Κρήτης με σφοδρό βομβαρδισμό και πολυβολισμό από αεροσκάφη της Λουφτβάφε. Αμέσως μετά μεταφορικά αεροσκάφη Junkers Ju 52 και ανεμοπλάνα κατέκλυσαν την περιοχή Χανίων-Μάλεμε και άρχισαν …

    Με διαταγή του Φρέιμπεργκ ξεκίνησε στις 27 Μαΐου η επιχείρηση εκκένωσης των στρατευμάτων από την Κρήτη, που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαΐου. Όσοι Έλληνες και Βρετανοί στρατιώτες έμειναν στο νησί συνθηκολόγησαν με τους Γερμανούς ή κατέφυγαν σε ορεινές περιοχές, με σκοπό να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή. Μετά λοιπόν από αγώνα δώδεκα ημερών έληξε η Μάχη της Κρήτης με τους Γερμανούς να συλλαμβάνουν 12.245 άνδρες των Κοινοπολιτειακών δυνάμεων και 5.255 Έλληνες. Ο συνολικός αριθμός απωλειών (νεκρών αγνοούμενων και τραυματιών) για τις Κοινοπολιτειακές δυνάμεις ξεπερνούσαν τους 18.000 άνδρες, ενώ οι Έλληνες που έχασαν την ζωή ήταν περισσότεροι από 400 άνδρες. Στους 6.580 άνδρες ανήλθε για τους Γερμανούς ο συνολικός αριθμός απωλειών, που ήταν τρομακτικές σε σύγκριση με προηγούμενες επιχειρήσεις τους, γεγονός που έκανε τον Χίτλερ να απαγορεύσει την διενέργεια παρόμοιων αεραποβατικών επιχειρήσεων.[195]

    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8A9ianaXpnEJ:h t t p://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2593%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE_%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AE_%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD_%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B1%2B%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B5+%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B5+%CE%B7+%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&hl=el&biw=&bih=&gbv=2&ct=clnk

    Η ψωροκώσταινα ΔΗΛΑΔΗ (και οι «φίλοι» και «σύμμαχοι» της) πολέμησαν τους φρίτσηδες ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΧΙ 10 μέρες αλλά 6/4/1941 – 31/5/1941 = 31+24 =

    55 ΜΕΡΕΣ

    ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΜΩΝΑ ΤΕΛΟΣ……….

 21. Ο/Η ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ λέει:

  Τα νουμερα δεν συμφωνουν .Οι Κρητικοι μετρησαν 7200 νεκρους αλεξιπτωτιστες υπολογιζονται συνολικα 8000 νεκροι και αλλοι τοσοι τραυματιες.Το 1940 ο πολεμος ειχε ληξει με νικητες τους Γερμανους.Η Ελλαδα ηταν ετοιμη να συμβιβαστει /Πλαστηρας ,πρεσβης Καλογεροπουλος ,κ.α./. Η Αγγλια το ιδιο Τσαμπερλεν .Τα αγγλικα νησια της Μαγχης ειχανκαταληφθει απο τους Γερμανους και οι Ιρλανδοι ετοιμασαν υποδοχη των Γερμανων. Αν ειχαμε τα λογικα μας ηταν αδιανοητο να αντιταχθουμε στον αξονα . Δεν ηταν οι απωλειες που εκριναν την εκβαση του πολεμου αλλα το ηθικο αποτελεσμα τοσο στους φιλους οσο και στους εχθρους Ιστορια δεν ειναι μονο ηστεγνη αφηγηση των γεγονοτων οπως εξελιχθησαν αλλα και η διερευνηση των αιτιων οπως και τα υποθετικα σεναρια .Πως θα εξελιζοταν ο πολεμος αν δεν γινοταν το ταδε λαθος κ.τ.λ. Αυτο ειναι η παραλληλη ιστορια. Δεν ειναι του παροντος ιστολογιου. Φαιδων Ζαμπογλου.

  • Ο/Η ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ λέει:

   ον Μαιο 1940 θελησε ο Ου. Τσωρτιλ να αναστυλωσει το πεσμενο

   αιτιας της Δουγκερκης ηθικο των Βρεταηων δεν ειχε επιχειρηματα .Ηταν ρητωρ.Τα επιχειφηματα που του χρειαζοταν τα εδωσαν οι ΕΛΛΗΝΕΣ. Με δακρυσμενα ματια και τρεμοντας απο συνγκινηση τον ακουγαν απο το BBC .Στο μαλλον θα λεγεται οτι οι ηρωες πολεμουν σαν τους Ελληνες .Εμεις θα προςπαθησουμε να τους μιασουμε υπερηφανοι που εχουμε τετοιους συμμαχους —–

   • Ο/Η ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ λέει:

    Οι Γερμανοι αρνουνται να πληρωσουν για τιυςτουφεκισμυς αναχων στην Κρητη Κντομαρι Κανδανο …… διοτι δεν ηταν τακτικος στρατος αυτου πυ τους πλεμισαν τους θεωρουν τρομοκρατες !!!! Φ, Ζ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s