Απομνημονεύματα γεγραμμένα εντός δέκα λεπτών.


Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε στο αθηναϊκό οικογενειακό-φιλολογικό περιοδικό “Ευτέρπη” του Γρηγορίου Καμπούρογλου, στο τεύχος αρ. 51 του 1849.
Ελπίζω η καθαρεύουσα του 19ου αιώνα και ίσως οι 4-5 άγνωστες λέξεις που τυχόν συναντήσετε, να μην σας εμποδίσουν να απολαύσετε το χαριτωμένο και πανέξυπνο αυτό κείμενο των απομνημονευμάτων του Ρώσου κόμη Φιόντορ Βασίλιεβιτς Ροστόπσιν (1763- 1826). 

Eyterpi

Απομνημονεύματα γεγραμμένα εντός δέκα λεπτών.

Τα απομνημονεύματα ταύτα είναι άρχοντος τινός Ρώσσου, του κόμητος Ροστόπσιν, όστις, ων διοικητής της Μόσχας επί της εισβολής εις Ρωσσίαν του Ναπολέοντος, απεθανάτισε τ’ όνομά του δια της ηρωϊκής πυρπολήσεως της μεγαλοπρεπούς ταύτης πόλεως. Τα απομνημονεύματα ταύτα γεγραμμένα μετά πολλής αγχινοίας, χαρακτηρίζουσι τον αρχοντικόν εν γένει βίον παντός τόπου και τα ήθη της Ευρωπαϊκής κοινωνίας ου μόνον κατά την εποχής του Ροστόπσιν αλλά και κατ’ αυτήν την ενεστώσαν.

Απομνημονεύματα

Κεφάλαιον Α’
Η γέννησίς μου.

Εν έτει 1763, την 13 Μαρτίου εξήλθον του σκότους εις το φως. Μ’ εμέτρησαν, μ’ εζύγισαν, μ’ εβάπτισαν.  Εγεννήθην χωρίς να γνωρίζω διατί, και οι γονείς μου ευχαρίστησαν τον θεόν αγνοούντες τίνος ένεκεν.

Κεφάλαιον Β΄
Η αγωγή μου

Μ’ εδίδαξαν παντός είδους πράγματα και διαφόρους γλώσσας. Επειδή δε ήμην αρκετά αγύρτης και απερίσκεπτος ελογιζόμην μεταξύ των σοφών. Η κεφαλή μου έγινεν ως βιβλιοθήκη τις ατελής, της οποίας εκράτουν εγώ τας κλείδας.

Κεφάλαιον Γ’
Τα παθήματά μου

Ετυραννήθην υπό των διδασκάλων μου, υπό των ραπτών μου, οίτινες μ’ έκαμνον στενά ενδύματα, υπό των γυναικών, της φιλοδοξίας, της φιλαυτίας, της ανωφελούς μεταμελείας, των βασιλέων και των αναμνήσεων.

Κεφάλαιον Δ΄
Στερήσεις

Εστερήθην των τριών μεγάλων απολαύσεων του ανθρωπίνου γένους, της κλοπής, της λαιμαργίας και της αλαζωνείας.

Κεφάλαιον Ε’
Εποχαί αξιομνημόνετοι

Εις το τριακοστόν έτος της ηλικίας μου παρητήθην του χορού, εις το τεσσαρακοστόν του ν’ αρέσκω εις το ωραιον φύλλον, εις το πεντηκοστόν του να φροντίζω περί της κοινής γνώμης, εις το εξηκοστόν του να σκέπτωμαι, και έγεινα αληθής σοφός, ή εγωϊστής, όπερ συνώνυμον.

Κεφάλαιον ΣΤ’
Αι έξεις μου

Ήμην πείσμων ως ημίονος, ιδιότροπος ως γυνή φιλάρεσκος, εύθυμος ως παιδίον, νωθρός ως ο βραδύπους, δραστήριος ως ο Βοναπάρτης και τα πάντα, κατά θέλησιν.

Κεφάλαιον Ζ’
Ουσιώδης απόφασις.

Μη δυνηθείς ποτέ να γίνω κύριος της φυσιογνωμίας μου, αφήκα το στόμα μου απύλωτον και απέκτησαν την κακήν έξιν να συλλογίζομαι μεγαλοφώνως. Τούτο μ’ επροξένησε ευχαριστήσεις μεν τινάς, πολλούς δε εχθρούς.

Κεφάλαιον Η’
Τι ήμην και τι ηδυνάμην να γίνω.

Ήμην πολλά αισθαντικός εις την φιλίαν, εις την εμπιστοσύνην, και εάν εγεννώμην εις τον χρυσούν αιώνα ήθελα είσθαι βεβαίως κάλλιστος άνθρωπος.

Κεφάλαιον Θ’
Αρχαί σεβασταί

Ουδέποτε ανεμίχθην εις οποιονδήποτε υπανδρείαν ή σκευωρίαν. Δεν εσύστησα ποτέ εις ουδένα ή μάγειρον ή ιατρόν, επομένως δεν επεβουλέθην την ζωήν κανενός.

Κεφάλαιον Ι’
Αι κλίσεις μου

Εκ των χρωμάτων με ήρεσκεν το κυανούν· εκ των εδεσμάτων το βοδινόν με χράνον, εκ των ποτών το καθαρόν ύδωρ. Εκ των θεαμάτων η κωμωδία και τα έμβολα (farces). Εκ των ανδρών και γυναικών, οι έχοντες φυσιογνωμίαν ανοικτήν και εκφραστικήν. Ηγάπων τας μικράς συναναστροφάς, τον περίπατον εις τα δάση, Είχον ακούσιον τινά λατρείαν προς τον ήλιον και η δύσις του μ’ επροξένει συνεχώς μελαγχολίαν. Οι κυφοί και των δύο γενών είχον δι’ εμέ θέλγητρόν τι, όπερ ουδέποτε εδυνήθην να εξηγήσω.

Κεφάλαιον ΙΑ’
Αι αντιπάθειαί μου

Απεστρεφόμην τους ανοήτους και τους ουτιδανούς, τας ραδιούργους γυναίκας, αίτινες προσποιούνται την ενάρετον· δεν ηδυνάμην να υποφέρω την προσποίησιν, και θρύψιν, και ησθανόμην οίκτον δια τους ψιμυθιζόμενους άνδρας τε και γυναίκας· είχον αποστροφήν προς τους ποντικούς, τα ποτά, την μεταφυσικήν και το ραβάρβαρον, και ησθανόμην φρίκην προς την δικαιοσύνην και τα λυσαλαία ζώα.

Κεφάλαιον ΙΒ’
Ανάλυσις του βίου μου

Αναμένω τον θάνατον άνευ φόβου, ως και άνευ ανυπομονησίας. Η ζωή μου υπήρξε κακόν μελόδραμα με λαμπράς παραστάσεις, εις άς διεδραμάτισα τους ήρωας, τους τυράννους, τους ερωτικούς, τους ευγενείς πατέρας, ουδέποτε όμως τους υπηρέτας.

Κεφάλαιον ΙΓ΄
Αμοιβαί του Ουρανού.

Η μεγάλη μου ευτυχία πηγάζει εκ του ότι είμαι ανεξάρτητος των τριών ατόμων, άτινα διέπουσι την Ευρώπην.
Επειδή είμαι αρκετά πλούσιος, έχω εστραμμένα τα νώτα προς την πολιτικήν και είμαι αρκετά αδιάφορος προς την μουσικήν, δεν έχω επομένως τίποτε να μοιράσω μετά του Ροτσίλδ, του Μέτερνιχ και του Ροσσίνη.

Κεφάλαιον ΙΔ’
Ο επιτάφιός μου

Αναπαύεται ενταύθα
την ψυχήν κεκορεσμένος
την καρδιάν εξηντλησμένος
και την σάρκαν εκνευρισμένος
γέρων τις κεκοιμημένος
δούλος του Θεού…
Διαβάτα πάρελθε!

Πηγή. http://afmarx.wordpress.com/2013/06/03/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%AD/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ, ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ


Του ΤΑΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Ενώ η παράσταση στο «θέατρο Μαξίμου» των επαγγελματιών πολιτικάντηδων την στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές βρίσκεται στη τρίτη πράξη της, είναι πια φανερό τι παίχθηκε στα παρασκήνια. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν αποτελούσαν επίθεση κατά της δημοκρατίας, όπως ψευδώς παρουσίασε το θέμα η Αριστερά της παγκοσμιοποίησης, στην Ελλάδα και διεθνώς. Και αυτό, γιατί η «δημοκρατία» της κοινοβουλευτικής Χούντας, που επιβάλλει η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, δεν κινδύνευσε ποτέ από το προσωρινό «κλείσιμο» την ΕΡΤ που στόχο είχε να τρομοκρατήσει τα λαϊκά στρώματα ώστε να περάσουν ευκολότερα:

– η «μεταρρύθμιση» της δημόσιας τηλεόρασης με βάση τα πρότυπα της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης που περιλαμβάνουν μαζικές απολύσεις των εργαζομένων σε αυτή, ωστε να ικανοποιηθούν και οι απαιτήσεις της τροικας που απαιτούσε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις 2.000 υπαλλήλων μεχρι το τέλος του μήνα απο τους διαχειριστές του Ελληνικού προτεκτοράτου (πολιτική και πολιτειακή εξουσία, δικαστική εξουσία κλπ)

– τα χειρότερα μέτρα που θα ακολουθήσουν σύντομα, δηλαδή, οι μαζικές απολύσεις στον δημόσιο τομέα, οι ιδιωτικοποιήσεις και, γενικότερα, το ξεπούλημα του κοινωνικού πλούτου

– το κλείσιμο νοσοκομείων, σχολείων, Πανεπιστημιακών Σχολών, αν όχι και Πανεπιστημίων, και η γενικότερη κατάρρευση κάθε κοινωνικής υπηρεσίας, πάντα προς όφελος των «μεταρρυθμίσεων» που θα μας κάνουν πιο «αποδοτικούς» στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες, με προεξάρχουσα τη δημόσια τηλεόραση, δεν χρειάζονται ριζικές αλλαγές για να ικανοποιούν πραγματικά τις λαϊκές ανάγκες. Όμως οι αλλαγές αυτές δεν έχουν καμιά σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που επιβάλλει η λογική της αγοράς, παρά τους αποπροσανατολιστικούς μύθους του ΣΥΡΙΖΑ, ο αρχηγός του οποίου πριν μερικούς μόλις μήνες θαύμαζε τον δήθεν «αγώνα κατά του νεοφιλελευθερισμού» κάποιων εξίσου απατηλών λατινοαμερικάνικων ηγεσιών, όπως αυτή της Βραζιλίας, όπου σήμερα εξελίσσεται μια μαζική λαϊκή εξέγερση.

Έτσι, στην Ελλάδα, συνδικαλιστικά σωματεία στον Τύπο, όπως η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Ομοσπονδιών και Ενώσεων του Τύπου (η οποία «οργάνωσε» το φιάσκο της δήθεν διαρκούς απεργίας των ΜΜΕ) χαιρέτισε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ως «νίκη της δημοκρατίας» και των εργαζομένων στην ΕΡΤ (όπως άλλωστε έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ). Δηλαδή, ουσιαστικά χαιρέτισε την απόφαση που νομιμοποιούσε τη σφαγή των υπαλλήλων της, αφού τo ΣτΕ δεν θεώρησε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αντισυνταγματική, όπως δεν θεώρησε παλαιότερα αντισυνταγματικά τα Μνημόνια και το χαράτσι…Παράλληλα, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ καλούσαν σε …24ωρη «γενική απεργία» (μερικών κλάδων), για την «τιμή των όπλων», όπως έκαναν από τότε που ξεκίνησε η οικονομική καταστροφή των λαϊκών στρωμάτων.

Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Αριστερά που παντοιοτρόπως ενισχύει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στην εξαπάτηση του Ελληνικού λαού ότι, μέσα στην ΕΕ, θα μπορούσε να σταματήσει η σημερινή καταστροφή, μαζί με την Ευρωπαϊκή ελίτ, καταδίκαζαν το «κλείσιμο» της ΕΡΤ, χωρίς να αναφέρει κανένας τους ότι το «κλείσιμο» αυτό ουσιαστικά απαιτήθηκε (έστω έμμεσα) από την ίδια ελίτ, μέσω της τρόικας, με την πλήρη βέβαια σύμπνοια της ελληνικής ελίτ.

Αλλά και για κάποιους «Μαρξιστές της συμφοράς» η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση δεν είναι νέο συστημικό φαινόμενο, η Υπερεθνική Ελίτ (Υ/Ε) είναι ανύπαρκτη, και η Ελλάδα δεν αποτελεί προτεκτοράτο της αλλά, αντίθετα, (με βάση στατιστικά στοιχεία και «αναλύσεις» που θα έκαναν… μετεξεταστέο οποιονδήποτε φοιτητή οικονομικών σε έγκυρο Πανεπιστήμιο) είναι μια «ιμπεριαλιστική χώρα» (sic!) Και αυτό, τη στιγμή που ακόμη και διεθνείς οργανισμοί την μετατάσσουν σήμερα στη κατηγορία των υπανάπτυκτων χωρών!— Αντίθετα, για αυτούς τους «αναλυτές» ο βασικός παράγοντας στο «κλείσιμο» της ΕΡΤ ήταν η ντόπια ελίτ, μέσω της Digea των μεγαλοεκδοτών, οι οποίοι, στην «ιμπεριαλιστική» Ελλάδα, προφανώς λειτουργούν ανεξάρτητα από την Υ/Ε! Ευτυχώς, δηλαδή, που υπάρχουν και φωτισμένοι Μαρξιστές στον διεθνή χώρο (π.χ. Leslie Sklair) που προσπαθούν να αναλύσουν το νέο φαινόμενο της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, αντίθετα με τα Μαρξιστικά απολιθώματα μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ, που δεν έχουν πάρει είδηση για τη σημασία του φαινομένου, ενώ στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εσκεμμένα το αγνοούν επειδή βολεύονται μέσα στην ΕΕ. Όλοι αυτοί μιλούν για «ενδο-ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις» με βάση τον «Ιμπεριαλισμό» του Λένιν, που αναφέρεται στον καπιταλισμό των ιμπεριαλιστικών κρατών-εθνών του 19ου αιώνα και έχει ελάχιστη σχέση με τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας, όπου μόλις προχθές η Υ/Ε αποφάσισε την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων για την εμπορική ενσωμάτωση ΕΕ και ΗΠΑ στην μεγαλύτερη, ιστορικά, εμπορική συμφωνία!

Περιττό να προσθέσω ότι η υπό κατάληψη ΕΡΤ έδειξε για άλλη μια φορά τον ρόλο της σαν φερέφωνο της Υ/Ε και της ντόπιας ελίτ. Έτσι οι ίδιες ανώδυνες «αιρετικές» φωνές παρέλαυναν από τα μικρόφωνα των ίδιων εκφωνητών που λειτουργούσαν σε όλη την κρίση, αποκλείοντας κάθε φωνή που θα έθετε το θέμα της πραγματικής αιτίας της καταστροφής στην πλήρη ενσωμάτωση της χώρας στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, μέσω της ένταξης της στην ΕΕ.

Συμπερασματικά, το «κλείσιμο» της ΕΡΤ αποτελεί την ώρα μηδέν για το Ελληνικό προτεκτοράτο, αφού αποτελεί την κορύφωση της κρίσης, αλλά συγχρόνως και την έναρξη της τελικής φάσης «Κινεζοποίησης» του…

*Δημοσιεύθηκε στην «Ελευθεροτυπία» την Κυριακή 23 Ιουνίου 2013

Πηγή. http://www.iskra.gr

Στην Πατησίων!


Δρασκελούσα βιαστικά το πλατύσκαλο πολυεθνικού μαγαζιού με γυναικεία -δε σκόπευα να ψωνίσω παρά ένα μαύρο μακό όχι πάνω από 10 ευρώ και μετά από χρόνο αποχής από αγορές ένοιωθα μια στιγμή χαλάρωσης, όταν εκεί , δίπλα στην είσοδο, μια πολύ νέα, σύγχρονα ντυμένη ψηλή κοπέλα κάτι μου ψιθύρισε δειλά, πολύ σιγά.
Όλο κάτι μας ψιθυρίζουν στ’ αυτί στον δρόμο αυτή την εποχή της κρίσης. Ταυτόχρονα, χωρίς να δώσω σημασία είπα μηχανικά ένα ‘’ευχαριστώ’’ μέσα απ’ τα δόντια και μπήκα.
Ο χρόνος που χρειάζεται να περάσει στο μυαλό μια φράση που δεν είχες πρόθεση ν’ ακούσεις η έπεσε ξαφνικά στ’ αυτιά σου.
Τι μου είπε το κορίτσι; Κάτι ίχνη της φωνής της στο κεφάλι μου επανέλαβαν: …’’ανοίξαμε μαγαζί εδώ κοντά, θέλετε να σας δώσω ένα φυλλάδιο; ’’….
Μα… δεν κρατούσε φυλλάδια θα τα είχε στην τσέπη… γιατί τόσο δειλά; ντρεπόταν;…
Είχε σταθεί έξω από το πολυεθνικό μαγαζί, σιωπηλή πρόκληση στη συνείδηση μου, για ν’ αναγγείλει το άνοιγμα ενός Ελληνικού μικρομάγαζου κι εγώ δεν στάθηκα, προσπέρασα χωρίς ν’ ακούσω καν. Νέοι άνθρωποι μ’ ελπίδα και χίλιους φόβους σίγουρα, τολμούσαν.
Μου έφυγε κάθε επιθυμία να χαζέψω, η πραγματικότητα με τράβηξε έξω απ’ το μανίκι, επανήλθα  ξανά στην τάξη.
Κατευθύνθηκα προς στη στάση του λεωφορείου .

Πηγή, http://utopiacl.blogspot.gr

Γονιδιακές Πατέντες


Scotusinsane-aclu-sues-myriad-genetics-patent-human-genesdna

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εκδίκασε μία σημαντική υπόθεση στο χώρο της βιοτεχνολογίας και της μοριακής βιολογίας…  Την Πέμπτη, 13 Ιουνίου, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εκδίκασε μία σημαντική υπόθεση στο χώρο της βιοτεχνολογίας και της μοριακής βιολογίας. Η είδηση αυτή φαίνεται να μην πέρασε ούτε στα ψιλά γράμματα της εγχώριας ειδησεογραφίας, παρά το γεγονός ότι πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά το μέλλον της ανθρώπινης υγείας. Η υπόθεση αφορούσε στο κατά πόσον η κατοχύρωση των ανθρώπινων γονιδίων σε πατέντες είναι μια πρακτική θεμιτή και νομικά αποδεκτή.

Το δικαστήριο αποφάσισε ομοφώνως πως δεν είναι, ανατρέποντας έτσι ένας καθεστώς παραλογισμού που ίσχυε για τα προηγούμενα 30 χρόνια. Μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Genome Medicine, κατέδειξε πως το 41% του ανθρώπινου γονιδιώματος έχει περιέλθει πλέον υπό τους περιοριστικούς όρους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας διαφόρων εταιριών του πεδίου. Αυτό πρόκειται να αλλάξει σύντομα λοιπόν, καθώς με βάση την απόφαση του δικαστηρίου πολλές πατέντες θα πάψουν να έχουν νομική ισχύ.

Πως μία τέτοια τροπή νομικού χαρακτήρα θα επηρεάσει το δικό σου μέλλον; Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ο άνθρωπος, όπως και κάθε έμβιος οργανισμός, φέρει στο γενετικό του υλικό οδηγίες που καθορίζουν την ύπαρξη του. Οι οδηγίες αυτές, κρυπτογραφημένες στο μόριο του DNA, κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά, ως φυσική συνέπεια ενός αέναου κύκλου αναπαραγωγής & εξέλιξης. Αν και ουδέτερες εκ φύσεως, οι οδηγίες αυτές επηρεάζουν τη ζωή μας με έναν τρόπο που συχνά δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Πχ, μας προδιαθέτουν για την εμφάνιση ασθενειών, διαφορετικών για τον καθένα μας. Είναι σαν η μοίρα μας να είναι επιβαρυμένη -όχι όμως και προδιαγεγραμμένη- από την κούνια μας.

Το μυστικό αυτό ανακάλυψαν εδώ και αρκετές δεκαετίες οι επιστήμονες, με αποτέλεσμα η εξιχνίαση της γενετικής αιτιοπαθολογίας κάποιων σοβαρών ασθενειών να έχει γίνει το Holy Grail της Μοριακής Βιολογίας. Στο αγώνα αυτό δεν λαμβάνουν μέρος αποκλειστικά και μόνο ανεξάρτητοι ερευνητές, αλλά και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας (διάγνωση, θεραπεία, συμβουλευτική και ασφάλιση). Ένα success story της μοριακής βιολογίας είναι και η ανίχνευση των γονιδίων BRCA1 & BRCA2, που σχετίζονται με εμφάνιση καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών.

Τα γονίδια αυτά κυκλοφορούν σε διάφορες παραλλαγές στον ανθρώπινο πληθυσμό. Κάποιες από αυτές είναι αρκετά επιζήμιες και οι γυναίκες που τις φέρουν έχουν σημαντικά αυξημένη πιθανότητα να νοσήσουν. Μάλιστα, η στατιστική είναι αμείλικτη στην περίπτωση των δύο συγκεκριμένων γονιδίων. Η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου είναι 5 φορές μεγαλύτερη του μέσου όρου, με αποτέλεσμα το μέλλον αυτών των γυναικών να προδιαγράφεται αβέβαιο και δυσοίωνο. Η σύγχρονη ιατρική ωστόσο έχει προοδεύσει αρκετά και προσφέρει κάποιες λύσεις. Προσφάτως, τα φώτα της δημοσιότητας είδε μια ενδιαφέρουσα ιστορία.

Η «διάσημη ηθοποιός» Angelina Jolie «θορυβήθηκε» από το γεγονός ότι στενοί συγγενείς της, όπως η μητέρα και η γιαγιά της, εμφάνισαν καρκίνο του μαστού και θέλησε να εξετάσει την πιθανότητα να έχει κληρονομήσει κάποια προδιάθεση στο γενετικό της υλικό. Μετά τη διενέργεια ενός κατάλληλου διαγνωστικού τεστ για το ελαττωματικό γονίδιο BRCA1 επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες της πως είναι φορέας και αποφάσισε με τη σύμφωνη γνώμη των γιατρών να προβεί σε προληπτική διπλή μαστεκτομή για «να αποφύγει μελλοντικές δυσάρεστες εκπλήξεις».

Και εδώ ερχόμαστε στο προκείμενο, το διαγνωστικό τεστ δηλαδή για τα γονίδια BRCA. Η εταιρία που το παρέχει, η Myriad Genetics, το κοστολογεί στα $3.000. Το ποσό αυτό είναι εξωφρενικό, ειδικά από τη στιγμή που η πλήρης αλληλούχιση του ανθρώπινου γονιδιώματος κοστίζει πλέον το ίδιο ποσό και παρέχει πληροφορίες για το σύνολο των γονιδίων (~20.000 τον αριθμό σύμφωνα με τελευταίες εκτιμήσεις). Για ποιο λόγο, λοιπόν, το τεστ παραμένει τόσο ακριβό;

Η απάντηση βρίσκεται στο λόγο της δικαστικής διαμάχης μεταξύ της Myriad Genetics και του αμερικανικού Συλλόγου Μοριακής Παθολογίας, την οποία κλήθηκε να επιλύσει το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Το 1994, η Myriad Genetics συμμετείχε ενεργά στον εντοπισμό των γονιδίων BRCA1 & BRCA2 και θέλησε, με σκοπό την απόκτηση αποκλειστικών δικαιωμάτων εμπορικής εκμετάλλευσης αυτού του σημαντικού ευρήματος, να κατοχυρώσει τα γονίδια με έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Η σχετική αίτηση κατατέθηκε στο Αμερικανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων (USPTO) το 1994 και έγινε δεκτή το 1997, εξασφαλίζοντας στην εταιρία μονοπώλιο για την διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ που σχετίζονται με τις ελλατωματικές παραλλαγές των γονιδίων αυτών. Το μονοπώλιο (που ισχύει από τότε μέχρι και σήμερα) είναι που κρατά την τιμή του διαγνωστικού τεστ σε δυσθεώρητα ύψη, ειδικά για όσους δεν έχουν ασφάλιση υγείας (~15% του πληθυσμού στην Αμερική), καθώς δεν επιτρέπει στον ανταγωνισμό της ελεύθερης αγοράς να κάνει σωστά τη δουλειά του και να ρίξει την τιμή.

Η απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο SCOTUS ακυρώνει όλες τις πατέντες που βασίζονται στην κατοχύρωση ανθρώπινων γονιδίων, καθώς τα γονίδια δεν έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα ανθρώπινης ευφυίας και κατεργασίας. Τα γονίδια συνιστούν οντότητες που έχουν διαμορφωθεί (και συνεχίζουν να διαμορφώνονται) από το «σμίλεμα» μιας φυσικής εξελικτικής διαδικασίας στο πέρασμα εκατοντάδων εκατομμυρίων χρόνων. Κοινή λογική.

Το γεγονός ότι είμαστε πλέον σε θέση να απομονώσουμε τα γονίδια, να τα μελετήσουμε και να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα για την ιδιαίτερη λειτουργία τους δεν σημαίνει ότι τα έχουμε εφεύρει κιόλας. Όπως δεν έχουμε εφεύρει τον κεραυνό.

Τις εφαρμογές του ηλεκτρισμού όμως, ναι. Ως εκ τούτου, υπάρχει χώρος για τις εταιρίες (φαρμακευτικές, διαγνωστικές κ.α.) να επενδύσουν τα κεφάλαια τους στην ανάπτυξη εφαρμογών στο πεδίο της υγείας, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν άλλους από τη μελέτη των «θεμελιωδών». Ποιες εξελίξεις αναμένεται να φέρει η κατάργηση των γονιδιακών πατεντών; Ο ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ των διαγνωστικών εταιριών για την παροχή των γενετικών τεστ σε χαμηλότερη τιμή θα ρίξει το υψηλό κόστος που έχει επιβάλει η Myriad Genetics, με σκοπό να κεφαλαιοποιήσει πάνω στο αρχικό της εύρημα. Ήδη εταιρίες όπως η DNAtraits και η GeneDx επεξεργάζονται τις δικές τους προτάσεις στο 1/3 της τιμής ($995).

Ο ανταγωνισμός, επίσης, θα οδηγήσει σε αναβάθμιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των παρεχόμενων αποτελεσμάτων. Οι αγοραστές των τεστ θα έχουν τη δυνατότητα να διασταυρώσουν τα αποτελέσματα τους σε περίπτωση που έχουν αμφιβολίες γι αυτά, εφόσον θα υπάρχουν εναλλακτικές «προτάσεις» διάγνωσης. Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.

Έπρεπε να εμπιστευτείς τη Myriad Genetics. Η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υγείας θα επιταχύνει ως διαδικασία, καθώς ο φόβος μήπως η εταιρία μπλέξει σε ατέρμονους δικαστικούς αγώνες και βγει ζημιωμένη θα απομακρυνθεί σημαντικά. Παράλληλα, αναμένεται να δοθεί ώθηση στο αναδυόμενο και πολλά υποσχόμενο πεδίο της εξατομικευμένης ιατρικής, θα διευκολυνθεί η ελεύθερη διεξαγωγή της έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, η οποία χωρίς αμφιβολία θα οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση των αιτιών που οδηγούν σε αυτές τις δυσβάσταχτες ασθένειες.

Η νέα γνώση θα συμβάλει καθοριστικά στην εύρεση νέων «όπλων» για την καταπολέμηση τους. Το τελευταίο είναι και το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, καθώς είναι ανεπίτρεπτο και αδιανόητο να εμποδίζεται η ερευνητική δραστηριότητα σε έναν τομέα, εξαιτίας της αποκλειστικής εμπορικής εκμετάλλευσης που επιβάλλει μια εταιρία. Άλλωστε, η λογική της αποκλειστικής εκμετάλλευσης ίσως να μην ωφελεί μακροπρόθεσμα ούτε την ίδια την εταιρία.

Ένα σύστημα ελεύθερης διάχυσης της γνώσης γίνεται σταδιακά αντιληπτό πως είναι προς όφελος όλων, ακόμη και της ίδιας της εταιρίας. Είναι το λεγόμενο win-win strategy. Όλοι παίζουν μπάλα στο ίδιο «οικοσύστημα». Το να αποκλείεις μανιωδώς τους άλλους από μια καινοτομία είναι κοντόφθαλμο και μάλλον θα αποβεί εις βάρος σου. Αυτό αναγνώρισε και η Myriad Genetics κάνοντας την εξής δήλωση μετά την ήττα της: «Η μάχη που πραγματικά έχει σημασία δεν είναι στο δικαστήριο. Είναι η μάχη κατά του καρκίνου που προέχει».

Ως κατακλείδα, αξίζει να σημειώσουμε πως το σύστημα των πατεντών είναι απολύτως αναγκαίο να εξορθολογιστεί. Διαφορετικά αντί να επιβραβεύει την πρόοδο και την ανάπτυξη, θα καταλήξει να αποτελεί τη χειρότερη τροχοπέδη της. Ας ελπίσουμε ότι το δικαστήριο SCOTUS έχει δημιουργήσει ένα νομικό προηγούμενο, το οποίο θα κατευθύνει ανάλογες αποφάσεις του μέλλοντος προς όφελος του πολίτη και όχι αποκλειστικά του λογιστικού κέρδους.

Πηγή,.terrapapers.com

Δυστοπικός Ρεαλισμός


Σκέφτομαι ότι σκατά. Τι θα κάνω; Πάλι πέρασε ο μήνας. Πάλι ήρθαν τα έξοδα. Αυτή η ρουτίνα δεν μ αρέσει. Ο Μπουκόφσκι βρίσκει μάταιη την περιοδικότητα που διέπει το κόψιμο των νυχιών και το πλύσιμο των δοντιών. Βέβαια το όνομα του τελειώνει σε -φσκι οπότε ότι και να πει θεωρείτε ντάξει. Εγώ βρίσκω μάταιη την σε μηνιαία βάση επαναλαμβανόμενη ανάγκη να πληρώνεις για να ζεις. Όχι τόσο το να πληρώνεις όσο το να εξασφαλίζεις τα χρήματα που πρέπει να δώσεις. Το να κάνεις τόσο κόπο για να ζεις. Σκέφτομαι πως σκατά.

Σκέφτομαι πως άνθρωποι και ποντίκια πια ανταγωνίζονται για την επιβίωση. Και δεν είναι ότι δεν ξανάγινε αυτό στην ανθρώπινη ιστορία. Πως δεν ξανάγινε. Σίγουρα. Αλλά τότε η ανθρωπότητα τραβούσε την ανηφόρα. Ή τουλάχιστον αυτήν την αίσθηση σου έδινε. Τώρα κατηφορίζει. Και είχε υποσχεθεί τόσα πράματα. Τώρα κατηφορίζει. Μια κατηφόρα που φέρνει ίλιγγο. Σίγουρα. Ζούμε σε καιρούς ιστορικούς. Αποκαλυπτικούς. Κάθε καιρός είναι ιστορικός αλλά κάποιοι επηρεάζουν πιο πολύ την πορεία της ανθρωπότητας. Ζούμε σε καιρούς ιστορικούς γιατί είναι πολύ πιθανόν η ανθρωπότητα να επηρεαστεί μέχρι καταστροφής. Περίεργα τα πράματα αλήθεια. Η ανθρωπότητα ζει μια από τις πιο ολοκληρωτικές περιόδου της ιστορίας της και δεν αναγνωρίζεται ως τέτοια. Βλέπεις δεν καίνε μάγισσες. Δεν ανέλαβε ο στρατός. Δεν έχουμε ηγέτες με μουστάκι. Η σημειολογία βλέπεις. Είναι τόσο ολοκληρωτική η εξουσία του κεφαλαίου πάνω στον άνθρωπο που του στερεί ακόμα και την δυνατότητα να περιγράψει πειστικά τον νέο ολοκληρωτισμό. Που κάθε πρόταση εναντίον του φαντάζει αφελής. Ρομαντική.

Βλέπω γύρο μου. Η πραγματικότητα αυτή θα μπορούσε να προσφέρει το υλικό για κάποια δυστοπική ταινία. Να έτσι.

Αρχικό πλάνο σκηνές από τον Τρίτο κόσμο. Εκατομμύρια άνθρωποι να πεθαίνουν από την πείνα. Χιλιάδες άνθρωποι να πεθαίνουν από νάρκες, από σφαίρες ή από πνιγμό στα σύνορα με την Δύση. Εκατομμύρια μετανάστες στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ανθρωποειδή να τους καταδιώκουν. Ντυμένοι είτε σαν Αμερικάνοι πεζοναύτες είτε σαν Έλληνες ΔΙ.ΑΣ.

Δεύτερο πλάνο Δυτικοί που εξαπατήθηκαν. Που αυτοκτονούν απελπισμένοι. Που περιμένουν στα συσσίτια χωρίς να υπάρχει εμφανής πόλεμος που τους στερεί την τροφή. Που δεν τρώνε από τα σκουπίδια γιατί απαγορεύεται για να προστατευτεί η δημόσια υγεία! Την στιγμή που η τροφή αυτή, αυτή που καθημερινά θάβεται ή πετιέται στα σκουπίδια, θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού.

Τρίτο πλάνο καλοντυμένους λακέδες να εκτελούν διαταγές προκειμένου να μην πεινάσουν. Τρίτο πλάνο έχει ανθρώπους να προσπαθούν να πείσουν το κεφάλαιο ότι είναι εξίσου ικανοί με μηχανές προκειμένου να μην χάσουν την δουλειά τους. Τρίτο πλάνο δηλαδή ανθρώπους που δεν λένε πια: από που κι ως που το να είσαι μηχανή είναι ικανότητα. Μπουκωμένους με ψυχοφάρμακα.

Για τέταρτο πλάνο μερικά καθάρματα όχι με γραβάτες αλλά με σπορ ντύσιμο πια να σου μιλούν με πατρική συγκατάβαση για την πτώση της παραγωγικότητας. Και να το λένε αυτό δημοκρατία και να μην υπάρχουν ούτε καν εκλογές γιατί οι υπήκοοι πια δεν ξέρουν ποιο είναι το καλό τους και να τους μαλώνουν μεγαλόπρεπα αλλά φιλεύσπλαχνα πως το μόνο που έχουν μάθει είναι να θέλουν να καταναλώνουν περισσότερο από ότι παράγουν. Ότι είναι αμαρτωλοί. Αχάριστοι. Το κεφάλαιο λοιπόν για το καλό τους και επειδή είναι αγνώμονες κατάργησε τις εκλογές. Και οποιαδήποτε μορφή αντίστασης να διώκεται ως τρομοκρατική και οποιαδήποτε προσπάθεια επιβίωσης εκτός πολυεθνικού κεφαλαίου να διώκεται ως οργανωμένο έγκλημα. Και ότι για το καλό της κοινωνίας η ιδιότητα του πολίτη δεν διανέμεται πια σπάταλα όπως κακώς γινόταν τα τελευταία πενήντα χρόνια αλλά απονέμεται φειδωλά. Είναι μια τιμητική διάκριση για όποιον έχει σταθερή δουλειά. Για όποιον είναι άξιος για αυτή την διάκριση.

Και με όλα αυτά η ταινία να μην θεωρείτε νουάρ αλλά επιστημονική φαντασία. Όλα τα εγκλήματα του κεφαλαίου. Των κατόχων του και των διαχειριστών του. Ο βιασμός της φύσης, της κοινωνίας, της ανθρωπότητας, της ζωής. Των ζωών. Δεν ανήκουν στον νουάρ ρεαλισμό αλλά στην επιστημονική φαντασία. Και εγώ πρέπει πάλι να βρω λεφτά για να ζήσω όχι σε κάποια επιστημονική φαντασία αλλά στην νουάρ πραγματικότητα.

Τάσσιος  Θήτα

Πηγή, http://paranoiriko.blogspot.gr